Il-Papa f’Santa Marta: Il-ferħ hu s-siġill tan-Nisrani anke waqt it-tbatija u t-tribulazzjonijiet

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 22 ta’ Mejju 2014: Il-ferħ hu s-siġill tan-Nisrani anke waqt it-tbatija u t-tribulazzjonijiet.  Hekk afferma l-Papa Franġisku dalgħodu, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.  Franġisku qal li Nisrani mdejjaq hu ħaġa impossibbli u żied li dak li jgħallimna nħobbu u li jimliena bil-ferħ hu l-Ispirtu s-Santu.

Ġesù, qal il-Papa, qabel ma tela’ s-sema tkellem dwar ħafna affarijiet, imma dejjem semma tliet kelmiet li huma l-qofol ta’ kollox: il-paċi, l-imħabba u l-ferħ.  Dwar il-ferħ kien qal li Hu ma jagħtiniex il-paċi tad-dinja imma jtina paċi dejjiema.  Dwar l-imħabba, kompla l-Papa, tant drabi qal li l-kmandament hu: ‘Ħobb lil Alla u lill-proxxmu,’ u qisu għamel dan bħala l-kundizzjoni, kif naraw f’Mattew 25, li fuqha aħna lkoll se nkunu ġġudikati.

Fl-Evanġelju tal-lum, osserva Franġisku, Ġesù jgħidilna xi ħaġa ġdida dwar l-imħabba: ‘Mhux biss tħobbu imma tibqgħu fl-imħabba.’  Din hi l-vokazzjoni nisranija: li nibqgħu fl-imħabba t’Alla, jiġifieri li nieħdu n-nifs, ngħixu b’dak l-ossiġenu u ngħixu b’dik l-arja.  ‘Ibqgħu fl-imħabba t’Alla.’ U b’dan il-kliem jagħlaq id-diskors profond tiegħu dwar l-imħabba.  U kif inhi l-imħabba tiegħu?  ‘Kif Missieri ħabb lili, hekk jien ħabbejt lilkom.’  Hi mħabba li ġejja mill-Missier.  Ir-relazzjoni tal-imħabba bejnu u bejn il-Missier hija wkoll ir-relazzjoni ta’ mħabba bejnu u bejnna.  U lilna jitlobna nibqgħu f’din l-imħabba, li ġejja mill-Missier.

Hija paċi, kompla jgħid il-Papa, li mhix ġejja mid-dinja; jagħtihielna Hu. Imħabba li mhix ġejja mid-dinja, ġejja mill-Missier.  Il-Papa Franġisku kompla r-riflessjoni dwar l-eżortazzjoni ta’ Ġesù, ‘Ibqgħu fl-imħabba tiegħi.’

Is-sinjal li aħna nibqgħu  fl-imħabba ta’ Ġesù hu li aħna nħarsu l-Kmandamenti.  Mhux biżżejjed  insegwuhom. Meta aħna nibqgħu fl-imħabba – żied jgħid il-Qdusija Tiegħu  – il-Kmandamenti jissawru waħedhom mill-imħabba.  L-imħabba tmexxina b’mod naturali biex inwettqu l-Kmandamenti.  L-għeruq tal-imħabba jwarrdu mill-Kmandamenti.  U dawn, kompla jirrifletti l-Papa, qishom ir-rabta li tgħaqqad bħal katina lill-Missier, lil Ġesù u lilna.

Imbagħad il-Qdusija Tiegħu tkellem dwar il-ferħ.  Il-ferħ, qal il-Papa, huwa s-sinjal tan-Nisrani.  Nisrani mingħajr ferħ mhux Nisrani jew hu marid. M’hemmx triq oħra!  Is-saħħa ma tkunx f’postha, is-saħħa nisranija mhix f’sikkitha jekk ma jkunx hemm il-ferħ!

Darba għedt li hemm xi Nsara li għandhom wiċċ ta’ ‘bżaru aħmar fil-ħall’! Wiċċhom dejjem imġebbed!  B’hekk anke ruħhom tkun l-istess u dan hu ikrah!  In-Nisrani mingħajr ferħ mhux Nisrani. Dan hu s-siġill tan-Nisrani: il-ferħ.  Anke fit-tbatijiet, fit-tribulazzjonijiet, u l-istess fil-persekuzzjoni.

Jingħad li l-ewwel martri kienu jmorru għall-mewt qishom sejrin għal festa ta’ tieġ.  Dan hu l-ferħ nisrani, li jħares il-paċi u jħares l-imħabba!  Paċi, imħabba u ferħ: it-tliet kelmiet li jħallilna Ġesù.  U min jagħmel din il-paċi, din l-imħabba, min itina l-ferħ?, staqsa l-Papa.  Huwa l-Ispirtu s-Santu.  Dak li aħna nsejnieh f’ħajjitna!

Għandi aptit nistaqsikom – imma mhux se nagħmel hekk: kemm minnkom titolbu lill-Ispirtu s-Santu?  Tgħollux idejkom… Dan hu dak li aħna nsejnieh f’ħajjitna!  Huwa hu r-rigal, ir-rigal li jtina l-paċi, li jgħallimna nħobbu u jimliena bil-ferħ.

Fit-talba, tlabna lill-Mulej: ‘Ħares ir-rigal tiegħek.’ Tlabna l-grazzja li l-Mulej jindokra lill-Ispirtu s-Santu li hemm ġewwa fina.  Jalla l-Mulej itina din il-grazzja: li nindukraw lill-Ispirtu s-Santu li jinsab ġewwa fina, dak l-Ispirtu li jgħallimna nħobbu, jimliena bil-ferħ u jtina l-paċi, temm ir-riflessjoni l-Papa Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: