Il-Papa f’Santa Marta: Il-mixja tan-Nisrani ssib il-milja fir-Reżurrezzjoni

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 19 ta’ Settembru 2014: Il-mixja tan-Nisrani ssib il-milja fir-Reżurrezzjoni, afferma l-Papa Franġisku fl-omelija li għamel dalgħodu fid-Dar Santa Marta.  Il-Papa kien qed jikkummenta dak li jgħid San Pawl fl-Ewwel Ittra lill-Korintin u qal li l-Insara donnhom isibu diffikultà li jemmnu li l-ġisem tagħhom għad jinbidel wara l-mewt.

San Pawl jagħmel korrezzjoni diffiċli dwar il-qawmien mill-imwiet.  L-Appostlu tal-Ġnus jindirizza lill-komunità tal-Insara ta’ Korintu li kienu jemmnu li Kristu rxoxta u qiegħed jgħinhom mis-sema, imma f’moħħhom ma  kellhomx idea ċara li anke aħna se nqumu mill-imwiet.

Il-Papa qal li huma kienu jaħsbuha mod ieħor: iva, il-mejtin huma ġustifikati, mhux se jmorru l-infern – sabiħa ħafna – imma se jibqgħu jduru xi mkien fil-kożmu, fl-arja; ir-ruħ quddiem Alla, imma r-ruħ biss.

Wara kollox, żied Franġisku, anke Pietru, dakinhar li Ġesù rxoxta, mar jiġri lejn il-qabar u kien ħaseb li l-ġisem ta’ Kristu kien insteraq.  Ma kienx jgħaddilhom  minn moħħhom, osserva l-Papa, li hemm qawmien mill-imwiet reali.  Ma setgħux jifhmu li aħna ngħaddu mill-mewt għall-ħajja bis-saħħa tal-qawmien ta’ Kristu.

Fl-aħħar mill-aħħar, qal il-Papa, huma aċċettaw il-qawmien ta’ Kristu għax kienu rawh, imma l-qawmien tan-Nisrani ma kinux jarawh b’dil-lenti.  Meta San Pawl imur Ateni, żied jgħid Franġisku, u jibda jitkellem dwar il-qawmien ta’ Kristu, il-Griegi għorrief, il-filosfi, beżgħu.  Il-qawmien li jemmnu fih l-Insara huwa skandlu, ma jistgħux jifhmuh.   Għalhekk Pawlu jagħmel dan l-argument, jirraġuna hekk b’mod ċar:  ‘Jekk Kristu qam mill-mewt, kif jistgħu wħud minnkom jgħidu li m’hemmx qawmien mill-imwiet?’  La Kristu rxoxta anke l-mejtin iqumu.

Imma hemm ir-reżistenza għat-trasformazzjoni, ir-reżistenza għall-fatt li l-opra tal-Ispirtu s-Santu li rċevejna fil-Magħmudija tittrasformana sal-aħħar, sal-qawmien mill-mewt.  U meta nitkellmu dwar dan, il-lingwaġġ tagħna jgħidilna: ‘Imma jien irrid immur il-ġenna, ma rridx immur l-infern,’ u nieqfu hemm.  Ħadd minna ma jgħid: ‘Jien se nqum bħalma qam Kristu.’  Anke għalina hu diffiċli li nifhmuh dan.  Hu aktar faċli li wieħed jemmen f’xi ħaġa kożmika.  Dan jiġri għax nirreżistu t-trasformazzjoni, jiġifieri l-kelma li juża San Pawl: ‘Aħna se nkunu mibdulin, il-ġisem tagħna se jkun trasformat.’

Meta bniedem jgħaddi minn operazzjoni jibża’ għax, jew ikunu se jneħħulu xi ħaġa, jew ikunu se jqegħdulu xi ħaġa oħra… se jkun trasformat, biex ngħidu hekk.  Anke aħna, tenna l-Papa, bil-qawmien mill-imwiet se nkunu  trasformati.   Dan hu l-futur li qed jistenniena u dan hu l-fatt li jġegħilna nagħmlu tant reżistenza għat-trasformazzjoni tal-ġisem tagħna. 

Nirreżistu wkoll l-identità nisranija tagħna, żied jgħid Franġisku.  Anzi ngħid aktar, kompla, forsi ma nibżgħux wisq mill-Apokalissi tal-Malinn, mill-Antikrist li għandu jiġi qabel.  Forsi ma tantx nibżgħu mill-Arkanġlu u mid-daqq tat-tromba, imma dik se tkun ir-rebħa tal-Mulej.  Ilkoll kemm aħna se nkunu trasformati u tkun il-milja tal-mixja nisranija tagħna.

It-tentazzjoni li ma nemmnux fil-qawmien tal-mejtin diġà nsibuha fl-ewwel żminijiet tal-Knisja.  Meta Pawlu kellem lit-Tessalonkin, biex jinkoraġġihom u jikkunslahom, jgħid sentenza fost l-aktar mimlijin bit-tama li nsibu fit-Testment il-Ġdid: ‘Fl-aħħar aħna se nkunu miegħU.’  Hekk hu, żied jgħid Franġisku, din hi l-identità nisranija: li nkunu mal-Mulej bil-ġisem u bir-ruħ.  Aħna għad inqumu biex nibqgħu mal-Mulej u l-qawmien jibda hawn meta, bħala dixxipli, jekk aħna nkunu mal-Mulej, ma nibżgħux aktar minn din it-trasformazzjoni tal-ġisem tagħna.

Ir-reżurrezzjoni tkun qisha qawmien ġdid.  Ġob jgħidilna: ‘Jien se naraH b’għajnejja.’  Mhux spiritwalment, le, bil-ġisem tiegħi u b’għajnejja trasformati.  L-identità nisranija għandha l-milja tagħha fil-qawmien tal-ġisem tagħna, bir-reżurrezzjoni tagħna.

Hemmhekk ikun it-tmiem li jimliena bix-xbieha tal-Mulej.  L-identità nisranija hija triq, hija mixja li nagħmlu mal-Mulej.  Bħal dawk iż-żewġ dixxipli li baqgħu mal-Mulej il-lejl kollu, l-istess f’ħajjitna kollha aħna msejħin biex nibqgħu mal-Mulej biex fl-aħħar, wara li jkun instama’ l-leħen tal-Arkanġlu, wara li tkun daqqet it-tromba, nibqgħu mal-Mulej.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: