Lectio Divina: 5 Ħadd Matul Sena A

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu:  Jekk nagħżlu li nimxu fuq il-beatitudni, se ngħixu ħajja tajba u jkun hemm min jammirana, anki fost dawk li jagħmlu għażliet differenti.  Il-beatitudni mhux qegħdin għal individwu – jien infittex biex nitqaddes waħdi – imma huma proposta għal soċjeta ġdida, soċjeta alternattiva għal dik li kien hemm s’issa.  Biex tibda tifforma ruħha dis-soċjeta, Ġesu jgħabbi din ir-resposabbilita fuq id-dixxipli tiegħu u jgħidilhom:

 1. “Intom il-melħ tal-art.” Id-dixxiplu jrid jinżel minn fuq il-muntanja u jmur jgħix qalb in-nies tad-dinja. M’għandux jinħeba jew jaħrab min-nies. Jekk il-melħ jibqa’ fil-bott fuq l-ixkaffa ma jservi għal xejn.  In-Nisrani li jara lill-oħrajn ħżiena ikun qed jaqa’ fis-suppervja, għax l-Ispirtu s-Santu qed jaħdem f’dawn ukoll.  Forsi għalissa jidhru ħżiena imma għada ma tafx x’se jagħmlu.  L-Insara ta’ l-ewwel sekli kienu mdawwrin bil-pagani.  Kienu jgħixu ta’ ċittadini tajbin, imma daqs li kieku kienu ċittadini ta’ dinja oħra, ta’ ordni ġdid.  IL-MELĦ JAGĦTI TOGĦMA LILL-IKEL.  In-Nisrani jrid idewwaq it-togħma tal-Vanġelu lill-oħrajn.  Biex jaċċettaw din it-togħma ma jridux jaraw imġieba jew kliem mhux xieraq fid-dixxiplu ta’ Kristu.  Għax it-togħma tal-Vanġelu biss tagħti sens u ferħ lill-ħajjitna.
 2. IL-MELĦ JIKKONSERVA  L-IKEL.  Magdala kienet magħrufa għall-użu tal-melħ biex jippriservaw il-ħut u jżommuh frisk.  In-Nisrani, bħall-melħ, irid jagħmel ħiltu biex ħutu (a) jippriservaw il-valuri; e.g. f’soċjeta fejn in-nies ifittxu l-ewwel il-produzzjoni, l-flus, karriera, pjaċiri, eċċ, in-Nisrani jrid jafferma li dawn għandhom biss valur meta jitqiegħdu għas-servizz  tal-bniedem mhux kontra.  Mhux nerġgħu għal żmien Amos meta bniedem ma kienx jiswa aktar minn par sandli. Jew fi żmien Ġesu meta ma kienx jiswa aktar minn mogħża.  Anki fejn bniedem isir ilsir tas-sess, in-Nisrani jikkonferma l-użu tas-sess skond il-pjan t’Alla.  M’għandux jinponi fuq l-oħrajn, imma għandu jidher ferħan quddiemhom li qed jgħix skond il-pjan t’Alla f’kollox.
 3. IL-MELĦ KIEN JINTUŻA WKOLL BIEX JISSIĠILLA KUNTRATTI. Meta Alla għamel patt mal-poplu Lhudi jew mar-re David, kienu jieklu ħobż bil-melħ biex juru li din l-allejanza m’hi se tinkiser qatt.  Mela n-Nisrani huwa l-melħ li jikkonferma l-allejanza li Kristu għamel mal-bniedem, meta, permezz tal-fidwa, reġa’ ħabbeb lill-bniedem mal- Missier Etern.  In-Nisrani jkun il-melħ meta jagħti xhieda kontinwa ta’ dan.
 4. U meta l-melħ jaqta’? Il-verb Lhudi “morajna” propjament tfisser jiġġennen. In-Nisrani li jħalli l-melħ jaqta’ qisu jiġġennen; i.e. iħalli l-ispirtu tad-dinja jaħkmu u ma jibqax xhud tal-verita.  Għalhekk ma jagħtux kasu aktar, jintrifes (jiġi kkalpestat) min-nies.  Mod ieħor kif il-melħ jitlef l-imluħa tiegħu hu meta jżidulu ftit zokkor.  Jista’ jiġri li jien ninduna li xi wħud qed isibu l-beatitudni ibsin wisq.  Allura nrattabhom ftit billi nilgħab bid-diskors (imma, pero’, mhux bil-fors) u nxellifhom ftit biex nagħmilhom aktar popolari u aċċettabbli.  Nisrani tajjeb jħalli l-Kelma ta’ Kristu kif tahilna hu. Affari tal-oħrajn, imbagħad, jaċċettawhiex kif inhi jew le.
 5. “Intom id-dawl tad-dinja”. Għal-Lhud, id-dawl joħroġ biss mit-Torah. Quddiem il-purtiera li tifred is-“Sancta Santorum” (il-qaddis tal-qaddisin) mill-bqija tat-Tempju, wieħed isib il-menorah.  Dan kien ifisser li mill-Kelma t’Alla joħroġ id-dawl.  Issa Ġesu qed jgħid lid-dixxipli (u lilna): “Intom id-dawl tad-dinja.  Intom li ħaddantu u qed tgħixu l-Kelma tiegħi, intom se tkunu d-dawl li juri t-triq għall-oħrajn.  Il-Kelma tiegħi m’hijiex biss kliem miktuba fuq parċmina, imma intom qed tagħmluha Kelma ħajja għax qed tgħixuha.  Id-dawl jurik it-tajjeb u l-ħażin.  Ħadd ma jixtri xi ħaġa fid-dlam għax żgur iqarrqu    Id-dawl jurik l-ikel hux tajjeb jew velenuż;  jurik it-triq it-tajba u l-imħarbta, dik li twasslet għat-telfien.  In-Nisrani jkun dawl għall-oħrajn mhux biss billi jħabbar il-Kelma imma ħafna aktar meta jarawh qed jgħixha kif suppost.  Jekk id-dawl jinħeba,  jitlef l-effett tiegħu.  Ma jfissirx li n-Nisrani jrid jagħmel xi show, imma bl-umilta kollha jgħix ġurnata b’ġurnata mingħajr daqq ta’ trombi.  Ta’ madwaru se jindunaw bih. E.g. jekk fuq ix-xogħol kulħadd jitkellem favur l-abort u hu ma jlissinx kelma, l-oħrajn jindunaw li bis-silenzju tiegħu qed jurihom li ma jaqbilx.
 6. Ġesu jkompli: “..l-anqas iqegħduh taħt il-kejl” i.e. “tippreżentax id-dawl tiegħek skond il-kejl tal-bnedmin, skond il-mod kif jiġġudikaw, iqisu, jilwu u jirraġunaw. Tħallatx id-dawl ma’ dwal oħra ta’ profeti foloz.”
 7. “Ħa jdawwal lil min ikun fid-dar”. Mela n-Nisrani l-ewwel irid jiġi mdawwal sew fid-dar, (il-Knisja domestika u fil-Knisja – parroċċa, għaqdiet) imbagħad joħroġ barra biex idawwal lill-oħrajn.
 8. “Biex jaraw l-għemil tajjeb tagħkom”: propjament “l-għemil SABIĦ” tagħkom.”  Dan id-dawl jista’ jagħti fastidju lil xi wħud li jaslu biex jippersegwitaw lin-Nisrani.  Imma dawn qatt ma jistgħu jiċħdu li n-Nisrani li qed jgħix f’dan id-dawl għandu ħajja sabiħa.  Għalhekk in-Nisrani m’għandux għalfejn jinponi l-konvinzjoni tiegħu, jgħolli leħnu jew jinkorla mal-oħrajn, imma jħalli d-dawl jiddi waħdu u jillumina lil kull min jolqot.

 

Sors:  lachiesa.it/liturgia/omelie/data/cerca/fr fernando armellini

 

 

 

 

 

 

6 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  Fil-Liġi u l-Profeti, il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha tad-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqdih.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li ġesu ried jeqred il-Liġi u l-Profeti.  Ġesu jafferma: “Jien ma ġejtx biex neqred il-Liġi imma biex inwassalha għall-perfezzjoni”, i.e. biex inneqqiha mit-tgħawwiġ li lwejtuha, u nispjegaha kif irid il-Missier. L-anqas tikka waħda ma titneħħa sakemm iseħħ kollox skond ir-rieda t’Alla.  Il-kelma Torah ġejja mill-kelma “jara’” li tfisser vleġġa.  It-Torah hija l-vleġġa li turi t-triq it-tajba.  Imma Ġesu llum qed jgħid li t-Torah m’għandhiex l-aħħar kelma assoluta li qal Alla.  Il-bnedmin issa jridu jagħmlu pass ‘il quddiem b’dawn is-6 eżempji (4 llum u 2 il-Ħadd li ġej) li juru fejn hemm bżonn jaslu biex jilħqu l-milja tagħhom (jirrejalizzaw ruħhom).  Min jieqaf sa fejn jasal it-Torah biss, ikun għadu nofs triq.

 1. “La toqtolx”: min kien iżeblaħ xbieha tal-imperatur, kien qisu qed iżeblah l-imperatur stess u kien jinqatel. Mela min iżeblah bniedem maħluq fuq ix-xbieha t’Alla jkun qed iżeblah lil Alla.  Dan il-kmandament ħa kien fit-Torah.  Ġesu ma jneħħihx imma jwessa’ t-tifsira tiegħu. Ħati jkun mhux biss dak li joqtol fiżikament (kif kienu jaħsbu l-Lhud) imma wkoll dak li jferi l-qalb bit-tmaqdir, kalunja, żvelar ta’ xi sigriet jew korla.  Hemm korla tajba li titqanqal mill-imħabba.  Alla stess jinkorla meta jarana sejrin fit-triq il-ħażina. Ġenitur jagħmel l-istess biex jikkoreġi ‘l uliedu.  Il-problema tiġi meta wieħed ma jikkontrollax din il-korla u jibda jgħajjat u jgħajjar.  Din tista’ twassal għall-ġlied u mibgħeda u xewqa li teħles mill-ieħor b’xi mod: “Nirra’ Alla jiħdok”. Min jirċievi dan kollu, għalkemm ma jmutx, titteħidlu l-paċi tal-qalb u l-moħħ, jitlef il-ferħ u jidħol f’baħar inkwiet.  “Waqt il-korla tdnibx. Tħallix ix-xemx tinżel fuq il-korla tiegħek.”  (Ef.)  Nisrani tajjeb, mela, jrid mhux biis jobdi l-ittra tal-liġi imma kulma timplika. Tant his erja dil-ħaġa li Ġesu jgħid: “Qabel ma tersaq viċin t’Alla, trid tinħasel, mhux minn barra biss (kif kienu jagħmlu l-Lhud) imma b’tali mod li nkunu paċi ma’ kulħadd.  Waqt li Lhudi kien ikun qed jitlob u jtella’ l-offerta tiegħu u, p.e., jiġi serp ma’ saqajh, ma kellux permess jinterrompi t-talba tiegħu. Ġesu tant jagħmel enfasi fuq dil-ħaġa li lin-Nisrani jgħidlu: “Jekk, waqt li qed ittella’ l-offerta, tiftakar li nqast lil ħuk, interrompi – ħalli l-offerta nofs triq, mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, imbagħad ejja kompli.” Fl-ewwel sekli, l-Isqof kien imħeġġeġ jitkixxef min kellu xi jgħid sa nhar it-Tnejn.  Biex sal-Ħadd  jilħqu jirranġaw.
 2. “Tagħmilx adulterju.” “…ġa għamel adulterju f’qalbu”. Fil-qalb jibda kollox.  Ġesu kien iħalli xi nisa jħaddnuh, ibusulu riġlejh, jidilku xagħru biż-żejt ifuh: għax kien pur f’qalbu. Il-fedelta fiż-żwieġ tibda fil-qalb. Min għandu qalbu pura jara ‘l Alla (beatitudni). Jekk wieħed ma jikkontrollax ix-xewqat ħżiena tal-qalb, jispiċċa biex jagħmel adulterju bil-fatti. “jekk għajnek hija okkażżjoni tad-dnub…”meta jkollok ħajra għad-dnub u għada f’qalbek jew (a) tkompli tittratjeni jew (b) taqta’ fil-laħam il-ħaj mill-ewwel.  Ġesu jgħidilna biex nagħżlu t-tieni bla telf ta’ żmien. L-għajn tifisser il-konkupixxenza; l-id l-azzjoni.  Aqta’ mill-ewwel għax il-konsegwenzi huma kbar – separazzjoni, jsofru l-mara (r-raġel) u t-tfal u t-tfal tat-tfal.  Ħajtek minn issa ssir Infern.  Aqta’ mill-ewwel qabel ix-xewqat isiru fatti.
 3. “Min jibgħat lill-martu jtiha l-kitba tad-divorzju”. Mose qatt ma qabel li raġel iħalli ‘l martu. Imma billi kien hemm min jagħmel hekk, allura ordna biex almenu jagħtuha dil-kitba biex jipproteġi lill-mara. Għax mingħajra il-mara mibgħuta tkun f’periklu ta’ tħaġġir jekk tipprova tifforma familja ġdida. Il-kelma Lhudija “get” (divorzju) ma teħisti mkien fil-Bibbja. M’hemm l-ebda kelma li fiha g u t wara xulxin. Ċar li Alla ma riedx li dil-kelma tidher fl-Iskrittura.  Il-kelma li tidher tfisser “ripudju” (tibgħat jew tabbanduna lil martek).  “Jiena nobgħod ir-ripudju għax hija ferita fl-imħabba, li jien irrid li tkun bla mittiefsa” (Malachi). Ġesu jasal biex jgħid li min ikeċċi lil martu jagħmel adulterju, u min jiżżewweġ waħda mibgħuta jagħmel adulterju.  Dan ma jfissirx li jagħmel dnub, jitlob maħfra, iqerr u daqshekk.  Din għażla li twassal għar-rovina tiegħu, tal-mara u tat-tfal. Hekk wieħed ma jibqax aktar uman.  Alla ħalaq is-sess biex jintuża mhux bħala kapriċċ imma biex joħloq l-imħabba.  Min jgħid: “Iż-żminijiet inbidlu – illum liberi li nagħmlu li rridu.” Taħsbu li dawn qed jgħixu aktar umani minn oħrajn li qed jgħixu s-sess skond il-pjan t’ Alla?  Inkunu sinċieri.  Ħasra li dad-diskors insibuh ukoll f’ħalq ħafna Nsara.
 4. “Taħlifx”. Jekk tħoss il-bħonn li taħlef ifisser li int mhux emmnut.  In-Nisrani konvint u sinċier kull kelma li toħroġ minn fommu hija garanzija ta’ verita.  Ġesu qed jgħid li ma tagħmilx sens li taħlef.   Għax min jaħlef falz kien mistenni li Alla jeqirdu b’sajjetta.  Issa Alla m’hu qatt se jagħmel dan.  Mela l-kliem tagħna għandu jkun dejjem “iva”  “iva’, le, le.

Sors:  lachiesa.it/omelie/fr fernando armellini

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: