Nersqu lejn Ġesù billi nagħrfu li aħna midinbin

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 25 ta’ Ottubru 2018. Nagħrfu li aħna midinbin, konkretament, u nsiru nafu l-imħabba ta’ Ġesù biex ma nkunux Insara tal-kliem biss. Il-Papa Franġisku għamel din l-eżortazzjoni llum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Min hu Ġesù għalik? Jekk xi ħadd jistaqsina, ‘Min hu Ġesù Kristu?’, it-tweġiba tagħna tkun dak li tgħallimna: is-Salvatur tad-dinja, Bin il-Missier, dak li nistqarru fil-Kredu. Iżda, qal il-Papa Franġisku, huwa aktar diffiċli nwieġbu l-mistoqsija dwar min hu Ġesù Kristu ‘għalija’. Hi mistoqsija li tfixkilna xi ftit għax biex inweġibha rrid ‘nidħol fil-qalb tiegħi’, jiġifieri nibda mill-esperjenza personali.

Infatti, l-ansjetà ta’ San Pawl hi li jgħaddi l-messaġġ li hu sar jaf lil Ġesù Kristu mill-esperjenza tiegħu, meta waqa’ minn fuq iż-żiemel, meta l-Mulej kellem lil qalbu. Ma bediex isir jaf lil Ġesù mill-istudju tat-teoloġija, minkejja li wara mar ifittex kif Ġesù kien imħabbar fl-Iskrittura.

San Pawl irid li aħna l-Insara nħossu dak li ħass hu. Għall-mistoqsija li aħna nistgħu nagħmlu lil Pawlu: ‘Min hu Kristu għalik?’, hu jagħtina l-esperjenza tiegħu: ‘Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija.’ Hu mwaħħad ma’ Kristu li ħallas għalih. B’din l-esperjenza Pawlu jrid li aħna l-Insara – fil-każ tal-qari tal-ġurnata, l-Insara ta’ Efesu – ikollna din l-esperjenza, nidħlu fiha sal-punt li kull Nisrani jkun jista’ jgħid: ‘Ħabbni u ta ruħu għalija,’ imma jgħidha minħabba l-esperjenza personali.

L-ewwel qari tal-liturġija tal-ġurnata, issokta l-Papa Franġisku, hu meħud mill-ittra ta’ Pawlu lill-Efesin li fiha l-Appostlu jgħid:  ‘Meta permezz tal-fidi tniżżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba,… tifhmu x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta’ Kristu; tagħrfu kemm din l-imħabba ta’ Kristu tisboq kull għerf biex timtlew bil-milja kollha ta’ Alla.’

U biex naslu għall-esperjenza ta’ Ġesù li kellu San Pawl, il-Papa Franġisku saħaq li jekk nirreċitaw il-Kredu ħafna drabi nsibu għajnuna, imma l-aħjar triq hi li nagħrfu li aħna midinbin.  Dan hu l-ewwel pass. Infatti, meta Pawlu jgħid li Ġesù ta lilu nnifsu għalih, irid ifisser li ħallas għalih, u dan jirrakkuntah fl-ittri tiegħu.

L-ewwel deskrizzjoni li jagħti tiegħu nnifsu hi għalhekk li hu ‘midneb’, u jgħid li hu kien jippersegwita lill-Insara u jibda proprju mill-fatt li hu kien magħżul għall-imħabba, imma għax hu midneb. L-ewwel pass biex insiru nafu lil Ġesù, biex nidħlu f’dal-misteru – tenna l-Papa – hu li nagħrfu d-dnub tagħna, dnubietna.

Franġisku ssokta jgħid li fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni ‘aħna ngħidu dnubietna’, imma ħaġa tgħid dnubietek u hija ħaġa oħra li tagħraf li int midneb min-natura, li kapaċi tagħmel kollox, li tagħraf il-ħmieġ. San Pawl, kompla jgħid Franġisku, kellu din l-esperjenza tal-miżerja tiegħu, li kien jeħtieġ li jinfeda, li xi ħadd kellu jħallas biex jirhan id-dritt li hu (Pawlu) jissejjaħ ‘iben Alla’. Ilkoll aħna midinbin imma, biex ngħidu dan, biex inħossuh, kien hemm bżonn is-sagrifiċċju ta’ Kristu. Għalhekk hemm bżonn li nagħrfu lilna nfusna bħala midinbin konkretament, u nistħu minna nfusna.

Hemm imbagħad it-tieni pass biex insiru nafu lil Ġesù: dak tal-kontemplazzjoni, tat-talb, biex nitolbu lil nsiru nafuH. Il-Papa fakkar li hemm talba sabiħa ta’ wieħed qaddis: ‘Mulej jalla nsir nafek u inti ssir tafni.’ Nagħrfu lilna nfusna u nsiru nafu lil Ġesu. Hawnhekk insibu l-konnessjoni mas-salvazzjoni, osserva Franġisku, li ħeġġiġna biex ma nikkuntentawx li ngħidu xi erba’ kelmiet ‘flokhom’ dwar Ġesù, għax li nkunu nafu lil Ġesù hija avventura, avventura serja mhux avventura tat-tfal, għax l-imħabba ta’ Ġesù hi bla tarf.

Pawlu stess jgħid: ‘Hu li, bis-setgħa tiegħu li taħdem fina, għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu’. Imma dan irridu nitolbuhulu. ‘Mulej jalla nsir nafek, biex meta nitkellem dwarek ma ntennix kliem bħall-pappagall, imma ngħid dak li nħoss mill-esperjenza personali.’ U nkun nista’ nistqarr bħal Pawlu: ‘Ħabbni u ta lilu nnifsu għalija,’ u dan ngħidu b’konvinzjoni.

Din hi l-qawwa tagħna, din hi x-xhieda tagħna. Insara tal-paroli għandna ħafna, aħna wkoll kultant inkunu hekk. Din mhix qdusija.  Il-qdusija hi li nkunu Nsara li fil-ħajja tagħna nħaddmu dak li għallimna u dak li żera’ fi qlubna Ġesù.

Il-Papa temm l-omelija billi tenna ż-żewġ passi li bihom insiru nafu lil Ġesù.

L-ewwel pass hu li nagħrfu lilna nfusna, li aħna midinbin. Mingħajr din l-istqarrija interjuri ma nistgħux nimxu ‘l quddiem. It-tieni pass huwa t-talb lill-Mulej li bil-qawwa tiegħu jgħinna nsiru nafu dal-misteru ta’ Ġesù li hu n-nar li Huwa ġab fid-dinja. Tkun drawwa tajba jekk kuljum, f’xi ħin, inkunu nistgħu ngħidu: ‘Mulej jalla nsir nafek u Int issir tafni,’ biex b’hekk nibqgħu mexjin ‘il quddiem.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: