Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu (Lq: 21. 25-28, 34-36): Id-diskors tas-silta tal-lum hi parti mit-tagħlim li Ġesu għamel fit-Tempju fl-aħħar ġimgħa tal-ħajja pubblika tiegħu. Wara ġurnata jgħallem kien imur fil-ġnien taż-żebbuġ u jgħaddi l-lejl fil-beraħ, It-tempju kien wieħed mill-aqwa meravilji tad-dinja u l-glorja ta’ Israel.  Jum minnhom “kien hemm xi wħud li bdew jgħidu kemm it-tempju kien imżejjen sabiħ” (Lq 21, 5). Ħasbu li Ġesu se jaqbel magħhom. Minn flok qal: “Għad jiġi żmien fejn ma tibqax ġebla fuq oħra minnu.”

Għad-dixxipli, it-tiġrif tat-Tempju kien ifisser it-telfien tat-tamiet u ċ-ċertezzi reliġjużi tagħhom, għax it-Tempju kien id-dar fejn jgħammar Alla fuq l-art.  Mhux ta’ b’xejn li xxukkjaw ruħhom għal dal-kliem ta’ Ġesu. Hu malajr qawwielhom qalbhom: “Dan jiħtieġ iseħħ għax hemm dinja li waslet biex tispiċċa. Dan għandu jġib ferħ kbir f’qalbhom għax se tieħu postha dinja oħra ġdida, kif ried tassew Alla sa mill-bidu nett.  Biex iseħħ dan, trid tinqered id-dinja l-antika tal-inġustizzji.”

  1. “Ikun hemm sinjali fix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb.” Qed nippreparaw għall-Milied, festa ta’ ferħ, kant, paċi u mħabba. Mela, għalfejn dal-kliem ta’ Ġesu li jbeżża’? Naturalment, jibża’ min ma jifhimx li dan hu diskors apokalittiku (kif rajna ġimagħtejn ilu). Dil-kelma ma tfissirx “katastrofi” imma “tiżvela”, i.e. tneħħi l-velu ħalli tiskopri l-misteri li hawn fid-dinja: għaliex il-mard, il-ġuħ, il-gwerer u l-inġustizzji? Alla ħalaq kollox tajjeb u sabiħ. Dawn il-ħwejjeġ negattivi ma ħalaqhomx Alla imma ġabhom il-bniedem fuqu nnnifsu. Għalhekk in-nies ta’ żmien Ġesu bdew isaqsu (kif nagħmlu aħna llum ukoll):  “Did-dinja se tibqa’ għal dejjem jew se tiġġarraf, biex tinħoloq dinja ġdida kif xtaq Alla sa mill-bidu nett?” Ġesu ried ineħħi dal-velu biex jiżvela l-verita’ moħbija wara dal-misteru. Jitkellem fuq ix-xemx, il-qamar u kwiekeb. Fuq dawn il-ħwejjeġ  fl-univers, il-bniedem dejjem irregola ħajtu u kejjel il-ħin, iż-żmien u l-istaġuni. Dawn il-ħlejjaq tant huma fissi li ħadd ma joħlom li għada x-xemx mhux se titla’.  Dan narawh anki fil-Bibbja: meta laħaq re ġdid, is-Salmista awguralu li “J’Alla s-saltna tiegħek iddum daqs ix-xemx u l-qamar” (Salm 72). Allura x’irid jgħidilna Ġesu fis-silta tal-lum? Il-profeti ġa kienu tkelllmu fuq id-dinja tal-ħażen u d-diżordni. Anki llum huma ħafna li jaħsbu li l-forzi tal-ħażen huma tant qawwija li ħadd ma jista’ għalihom. Għal kuntrarju, Ġesu qed iħabbar li l-forzi tal-inġustizzji, diżordni, gideb fir-reklamar u fl-aħbarijiet (fake news fuq il-media soċjali), serq, egoiżmu, eċċ kollha se jiġġarrfu hekk kif Hu jintroduċi d-dinja tal-imħabba, maħfra u qadi tal-proxxmu. Dil-forza se teqred ukoll l-istruttura reliġjuża li kienet tipproponi  rapport kummerċjali m’Alla, e.g. “jien noffrilek ħaruf u Int taħfirli dnubieti; nobdi l-preċetti u Int tfawwar lili u l-familti b’xita ta’ barkiet.” Ġesu irrevelalna l-Wiċċ t’Alla li jurina li Alla m’għandu bżonn xejn minna l-bnedmin għax iħobbna b’imħabba bla kundizzjoni, bla ‘imma,’ bla ‘jekk’ jew ‘dment.’ Kulma rridu nagħmlu hu li naċċettaw ir-rigali li jtina kull mument ta’ ħajjitna (ħajja, saħħa, arja) għax Hu jrid biss jarana ferħanin. Dak Alla, li lest biex jiġġudika u jikkastiga lil min jonqos minn xi preċett, ma jeżistix. Din id-duttrina flimkien mal-forzi tal-inġustizzja, egoiżmu u mibegħda se jiġġarrfu hekk kif Ġesu se jintroduċi fid-dinja l-Ispirtu Tiegħu ta’ mħabba.
  2. “Il-ġnus jinħakmu mid-dwejjaq…” Nibqgħu inżommu quddiem għajnejna li dan hu diskors apokalittiku. Il-baħar kien simbolu tal-forzi negattivi u mostri li jitqagħbdu kontra l-ħajja u l-proġetti ta’ mħabba li għandu Alla. Hekk kif Ġesu jintroduċi dawn il-proġetti, il-baħar se jirvilla biex jipprova jxejjen dawn il-proġetti, biex jitkompla r-renju tad-dinja l-antika. “In-nies jibdew imutu bil-biża’,” i.e. jibdew jaqtgħu qalbhom jekk il-forzi tat-tajjeb hux se jegħilbu ‘l dawk tal-ħażen. Anki llum, hawn min jibda jaqta’ qalbu meta jara l-ħażen qed ixejjen it-tajjeb ta’ tant Insara u Missjunarji li laqgħu fihom l-Ispirtu ta’ Kristu u qed ixerrduh kemm jifilħu. Illum Ġesu qed jgħidilna biex inqawwu qalbna għax “Hu magħna dejjem” u “Għal Alla xejn mhu mpossibbli.”   
  3. “U mbagħad jaraw lil Bin il-Bniedem ġej fuq sħaba.” Ġa għidna ftit ilu li din kienet viżjoni tal-profeta Danjel (Kap 7) fejn qabbel il-ħruxijiet tal-imperi ma’ ors, leopard u ljun; imbagħad ħabbar it-tmiem ta’ dawn l-imperi bil-miġja ta’ Bin il-Bniedem. Ġesu japplika għalih dil-profezija, u jqawwilna qalbna bil-kliem: “Meta jseħħ dan kollu, qumu u erfgħu raskom,” i.e. tibqgħux b’raskom baxxuta bħal meta konnu mjassrin u kontu toqogħdu thewdnu fuq id-dwejjaq tagħkom. Qumu dritti u ifirħu għax il-fidwa tagħkom waslet. “Oqogħdu għassa ħalli meta jasal il-waqt, taħtfu l-okkażżjoni.”
  4. “Tħallux qlubkom jitqalu b’ikel u xorb żejjed.” Ma qalx biex noqogħdu attenti min-nies ħżiena, imma biex nikkontrollaw lilna nfusna f’kollox. Il-qalb titqal meta titlef is-sensibilita’ reliġjuża u umana tal-messaġġ ta’ Ġesu. Dan jiġri meta “nixrob” u nibla’ idejat foloz, bħal, per eżempju, meta naqblu mal-massa u ngħidu: “u mhux kulħadd qed jagħmel hekk?” Dan inbegħduh minna billi nżommu l-Vanġelu dejjem preżenti f’ħajjitna. “Sokor”, mhux tax-xorb imma tat-tlellix materjali, reklamar, l-influwenza ħażina tat-“talk shows” li jistorduk u jiddiżorjentawk. Dawn idaħħluk f’nassa u jgħassruk. Dan nevitawh jekk “nishru u nitolbu il-ħin kollu”, i.e. inżommu kuntatt ma’ Ġesu. Din tkun preparazzjoni xierqa biex, b’wiċċna minn quddiem, dritti dritii, nieqfu bla biża’ biex nilqgħu il-miġja fostna ta’ Ġesu tarbija.

Sors: lachiesa.it/liturgia/omelie/padre fernando armellini  

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: