Qari tal-Quddies tat-Tlieta tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tlieta

QARI I
Sidi l-Mulej jitkellem: min ma jħabbarx?
Għam 3, 1-8; 4, 11-12

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għamos

Ulied Iżrael, isimgħu din il-kelma,
li l-Mulej qal kontrikom,
u kontra t-tribujiet kollha,
li jien tellajt minn art l-Eġittu.

Huwa qal: “Mir-razez kollha tal-art
ma ridt naf b’ħadd ħliefkom;
għalhekk se nikkastigakom
minħabba l-ħażen kollu tagħkom.
Forsi tnejn min-nies se jimxu flimkien
jekk ma jiftehmux?
L-iljun se jriegħed fil-foresta
jekk ma jsibx il-priża?
Il-ferħ tal-ljun se jsamma’ leħnu fl-għar tiegħu
jekk ma jkun qabad xejn?
L-għasfur se jaqa’ f’wiċċ l-art,
jekk ma jkunx hemm ix-xbiek?
Se jinqaleb il-mansab mal-art,
jekk ma jkunx hemm x’jaqbad?
Forsi tindaqq it-tromba fil-belt
u l-poplu ma jibżax?
Se tiġri xi ħsara f’belt,
jekk ma jkunx għamilha l-Mulej?
Għax ebda ħaġa ma jagħmel Sidi l-Mulej,
jekk ma jurix il-ħwejjeġ moħbija tiegħu
lill-qaddejja tiegħu l-profeti.
L-iljun jgħajjat:
min ma jibżax?
Sidi l-Mulej jitkellem:
min ma jħabbarx?
Jiena qlibtkom ta’ taħt fuq,
kif Alla qaleb lil Sodoma u Gomorra;
kontu bħal ħerba meħlusa minn ħuġġieġa,
imma intom ma rġajtux għal għandi. “
Oraklu tal-Mulej.
Mela dan se nagħmillek, Iżrael;
u la darba se nagħmillek hekk,
ħejji ruħek, biex tiltaqa’ ma’ Alla tiegħek, O Iżrael.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 5, 5-6.7.8

R/. (9a): Mexxini, Mulej, fis-sewwa tiegħek

Int m’intix Alla li tħobb il-ħażen;
il-ħażin ma jsibx postu għandek.
Ma jiqfux il-kburin quddiem għajnejk. R/.

Int tobgħod kull min jagħmel id-deni.
Int teqred min jitkellem bil-gideb.
Nies qattiela u qarrieqa jistmellhom il-Mulej. R/.

Imma jien għat-tieba kbira tiegħek
nista’ nidħol ġewwa darek;
ninxteħet quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek,
mimli bil-biża’ tiegħek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Salm 129 (130), 5

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jien lill-Mulej nistenna,
ruħi f’kelmtu tittama.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar, u waqgħet kalma kbira.
Mt 8, 23-27

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù tala’ fuq dgħajsa, u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa; iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu: “Salvana, Mulej! Se nintilfu!”. U qalilhom: “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?” Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar, u waqgħet kalma kbira. Dawk stagħġbu, u bdew jgħidu: “Dan xi bniedem hu, biex sa l-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu?”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d