Qari tal-Quddies tat-Tlieta tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tlieta

QARI I
Ċekken lilu nnifsu, għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet.
Fil 2, 5-11

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Ħuti, aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù:
hu li għad li kellu n-natura ta’ Alla,
ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla,
iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir;
sar jixbah lill-bnedmin,
u deher minn barra bħala bniedem;
ċekken lilu nnifsu,
billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.
Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem,
biex fl-isem ta’ Ġesù
– fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art –
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkupptejhom,
u kull ilsien jistqarr:
“Ġesù Kristu hu l-Mulej,
għall-glorja ta’ Alla l-Missier”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 21 (22), 26b-27.28-30a.31-32

R/. (26a): Mulej, nagħtik it-tifħir tiegħi f’ġemgħa kbira

Irrodd il-wegħdiet tiegħi
quddiem dawk li jibżgħu minnu.
Jieklu l-fqajrin u jixbgħu;
ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh.
Ħa tgħix qalbhom għal dejjem! R/.

Jiftakru t-truf kollha tal-art,
u jerġgħu lura lejn il-Mulej;
u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.
Għax tal-Mulej hi s-saltna;
hu fuq il-ġnus isaltan.
Lilu jqimu l-bnedmin. R/.

Lilu jaqdi n-nisel tiegħi.
Ixandru ’l Sidi lin-nisel li għad jiġi,
ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled:
“Dan għamlu l-Mulej!” R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 11, 28

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin,
u jiena nserraħkom, jgħid il-Mulej.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Oħroġ fil-mogħdijiet u fl-għelieqi, u ġiegħel in-nies tidħol, ħalli dari timtela.
Lq 14, 15-24

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, wieħed minn dawk li kienu ma’ Ġesù għall-mejda, meta semgħuh jgħid dan, qallu: “Hieni min jiekol il-ħobż fis-Saltna ta’ Alla!”. Iżda hu wieġeb: “Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom: “Ejjew, għax ġa lest kollox”. Imma lkoll xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu: “Xtrajt għalqa, u jeħtieġli mmur naraha; nitolbok tagħdirni”. Ieħor qallu: “Xtrajt ħames żwieġ barrin, u sejjer nara x’jagħtu; nitolbok tagħdirni”. Ieħor qallu: “Iżżewwiġt, għalhekk ma nistax niġi”. Il-qaddej raġa’ lura għand sidu u qallu kollox. Is-sinjur, b’korla fuqu, qal lill-qaddej tiegħu: “Ħaffef, oħroġ fil-pjazez u t-triqat tal-belt, u daħħal hawn il-foqra u l-magħtuba u l-għomja u z-zopop”. Il-qaddej imbagħad qallu: “Sar kif ordnajt int, sinjur, u għad hemm il-wisa’”. Qal is-sid lill-qaddej: “Oħroġ fil-mogħdijiet u fl-għelieqi, u ġiegħel in-nies tidħol, ħalli dari timtela.Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: