Qari tal-Quddies tal-Ħamis ta’ wara l-Epifanija

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari…

Ferji bejn is-solennità tal-Epifanija u l-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej
Il-Ħamis

QARI I
Min iħobb ’l Alla, iħobb ukoll lil ħuh.
1 Ġw 4, 19 – 5,4

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Għeżież, aħna nħobbu lil Alla, għax hu ħabbna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid: “Jiena nħobb ’l Alla”, u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista’ jħobb lil Alla li hu qatt ma rah? Dan hu l-kmandament li tana hu: li min iħobb ’l Alla, iħobb ukoll lil ħuh.

Kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija hu mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla, meta nħobbu ’l Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta’ Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu; u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal.

Kull min hu mwieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja: il-fidi tagħna.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 71 (72), 2.14 u 15bċ.17

R/. (ara 11): Lilek iqimu l-ġnus kollha, Mulej

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,
biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,
u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/.

Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija;
demmhom għażiż quddiem għajnejh.
Ħa jitolbu għalih dejjem,
u jberkuh il-jum kollu! R/.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem;
idum ismu sakemm iddum ix-xemx!
Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art;
il-popli kollha jsejħulu hieni. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 4, 18

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-Mulej bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin
u rrodd il-ħelsien lill-maħqurin.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Din il-kitba seħħet illum.
Lq 4, 14-22a

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù, bil-qawwa tal-Ispirtu, reġa’ mar il-Galilija; u l-fama tiegħu xterdet ma’ dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta’ kulħadd.

U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Tawh f’idejh il-ktieb ta’ Iżaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej:
“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
għax hu kkonsagrani.
Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,
u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,
irrodd il-ħelsien lill-maħqurin
u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej”.

Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu”. U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: