Qari tal-Quddies tas-Sibt tal-I ġimgħa tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Ewwel Ġimgħa tar-Randan
Is-Sibt

QARI I
Tkun ġens ikkonsagrat lill-Mulej, Alla tiegħek.
Dewt 26, 16-19

Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju

Mosè kellem lill-poplu u qal: “Illum il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-preċetti, u qis li tagħmilhom b’qalbek kollha u b’ruħek kollha. Int ġegħelt lill-Mulej jgħid li jkun Alla tiegħek, u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-preċetti tiegħu, u tisma’ minn kliemu.

U l-Mulej ġiegħlek tagħti l-kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu, kif kien qallek, u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jgħollik fuq il-ġnus kollha li għamel, fl-isem u fil-ġieħ, u tkun ġens ikkonsagrat lill-Mulej, Alla tiegħek, kif kien wiegħdek”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 118 (119), 1-2.4-5.7-8

R/. (1b): Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej

Henjin dawk li triqthom bla ħtija,
li jimxu fil-liġi tal-Mulej.
Henjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu,
u li jfittxuh b’qalbhom kollha. R/.

Int tajt il-preċetti tiegħek,
biex inħarsuhom bir-reqqa.
Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi
fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek! R/.

Imbagħad infaħħrek b’qalb safja.
Meta nitgħallem id-digrieti ġusti tiegħek.
Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek;
la tħallinix għalkollox! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
2 Kor 6, 2b

Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Issa hu ż-żmien it-tajjeb;
issa hu jum is-salvazzjoni!
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

EVANĠELJU
Kunu perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet.
Mt 5, 43-48

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu x’intqal: “Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek”. Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex.

Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: