Lezzjoni II: San Anton Marija Claret

Print Friendly, PDF & Email

24 ta’ Ottubru – SAN ANTON MARIJA CLARET, ISQOF

TIFKIRA

San Anton Marija Claret twieled f’Sallent, Spanja, fl-1807. Ġie ordnat saċerdot, u għal ħafna snin dar il-Katalonja jipprietka. Fl-1849 waqqaf is-Soċjetà tal-Missjunarji Ulied il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija (Klaretani). Ġie maħtur isqof ta’ Santiago f’Kuba, fejn ħabrek ħafna biex l-ilsiera jkollhom ħajja aħjar. Minħabba f’hekk il-ħajja tiegħu kienet mhedda diversi drabi. Reġa’ lura fi Spanja, minn fejn mar Franza Baqa’ jitħabat ħafna għall-ġid tal-Knisja u miet f’Fontfroide ħdejn Narbonne fl-1870.

Fl-Uffiċċju tal-qari

LEZZJONI II

Qari mill-Opri tal-isqof San Anton Marija Claret

(L’egoismo vinto)

L-imħabba ta’ Kristu ssuqna

Imħeġġin bin-nar tal-Ispirtu s-Santu, l-Appostli qaddisa xterdu mad-dinja kollha. Imħeġġin bl-istess nar il-missjunarji waslu u għad jaslu sa truf l-art, minn tarf għall-ieħor tad-dinja, biex iħabbru l-Kelma ta’ Alla, hekk jistgħu jgħidu għalihom stess dak li qal San Pawl: L-imħabba ta’ Kristu ssuqna.

L-imħabba ta’ Kristu timbuttana, tħeġġiġna biex niġru, biex intiru bil-ġwienaħ tal-ħeġġa qaddisa. Min tassew iħobb ‘l Alla, iħobb l-għajru wkoll; min għandu vera ħeġġa, hu wkoll iħobb, imma b’mod aqwa; skont il-qawwa ta’ mħabbtu, hekk li aktar ma hu mkebbbes bl-imħabba, aktar timbuttah il-ħeġġa tiegħu. Min hu bla ħeġġa, juri li f’qalbu l-imħabba hi mejta. Min għandu l-ħeġġa, jixtieq u jagħmel kollox u jitħabat aktar milli jista’, biex Alla jkun magħruf, maħbub u moqdi dejjem aktar f’din id-dinja u fl-oħra, għaliex imħabba qaddisa bħal din ma tintemm qatt. Bl-istess mod ukoll bniedem bħal dan igib ruħu ma’ għajru: jixtieq u jħabrek biex il-bnedmin kollha jkunu kuntenti fuq l-art, u ferħana u hienja fis-sema; biex il-bnedmin kollha jsalvaw, biex ħadd minnhom ma jintilef għal dejjem u lanqas joffendi ‘l Alla jew jibqa’ għall-mument wieħed biss fid-dnub. Dan kollu narawh fl-Appostli u f’dawk kollha li għandhom il-ħeġġa tal-Appostli.

Ta’ spiss ngħid lili nnifsi: Hu tassew iben il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija dak il-bniedem li hu mkebbes bl-imħabba, u jqabbad in-nar tal-imħabba f’kull imkien minn fejn jgħaddi; li tassew jixtieq u verament iħabrek bil-mezzi kollha li għandu ħalli l-bnedmin kollha jikebbsu bin-nar tal-imħabba ta’ Alla. Xejn ma jaqtagħlu qalbu; jifraħ ukoll jekk ikun imċaħħad minn dak li jixtieq ikollu; jidħol bil-qalb għal kull xorta ta’ ħidma; iħaddan in-niket miegħu f’qalbu; jithenna meta jixluh bla ħtija; jifraħ bit-tbatijiet tiegħu. Ma jaħsibx ħaġa’oħra ħlief kif se jmur wara Ġesù Kristu, u jħabrek biex ikun  jixbhu fit-talb, fil-ħidma, fis-sabar, ħsiebu biss fil-glorja ta’ Alla u fis-salvazzjoni tal-erwieħ.

RESPONSORJU                                                                                                                         1 Tess 2:8; Gal 4:19

1 Aħna għożżejnikom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta’ Alla, imma ħajjitna stess * Daqskemm sirtu għeżież għalina.

2 Uliedi, minħabba fikom jien qiegħed inħoss mill-ġdid l-uġigħ tal-ħlas sakemm Kristu jissawwar ġewwa fikom * Daqskemm sirtu għeżież għalina.

Talba

O  Alla , int qawwejt lill-isqof San Anton Marija Claret b’imħabba u sabar bla tarf biex ixandar il-Bxara t-tajba lill-popli; bit-talb tiegħu agħtina li nfittxu biss dak li huwa tiegħek, u li nagħtu ruħna bil-ħeġġa kollha ħalli nirbħu aħwa oħra fi Kristu Ġesù Sidna, li hu Alla.

%d bloggers like this: