Qari tal-Quddies tal-Anġli Kustodji Mqaddsa. (TO)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

2 ta’ Ottubru
L-Anġli Kustodji Mqaddsa –
Tifkira Obbligatorja

QARI I
Eżodu 23: 20-23a

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

Dan jgħid il-Mulej: “Arani, sa nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħejjejt. Qis li tagħtih wiċċ u tisma’ kliemu, la tmerihx, għax ma jaħfrilkomx dnubietkom, għax hu jkellimkom f’ismi, Jekk tisma’ sewwa minn kliemu u tagħmel kulma ngħidlek, jien inkun il-għadu tal-għedewwa tiegħek u neħodha ma’ min jeħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwassalek għand l-Amurrin u l-Ħittin u l-Feriżżin u l-Kangħanin u l-Ħiwwin u l-Ġebusin, u jien neqridhom.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 90

R/. L-anġli tiegħu jibgħatlek, biex iħarsuk!

Min jgħix għall-kenn tal-Għoli
min jgħammar għad-dell ta’ Dak li jista’ kollox,
hu jgħid lill-Mulej;
“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int,
Alla tiegħi, li fih nittama.” R/.

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab,
u mill-mard tal-mewt.
Bir-rix tiegħu jgħattik,
u taħt ġwenħajh tistkenn. R/.

Ma tibżax mill-biża’ tal-lejl,
anqas minn vleġġa li tittajjar binhar,
minn pesta li tixtered fid-dlam,
jew minn marda li ġġib ħerba f’nofsinhar. R/.

Ebda deni ma jiġrilek,
ebda ħarsa ma tersaq lejn darek.
Għax l-anġli tiegħu jibgħatlek,
biex iħarsuk fi triqatek kollha. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Salm 102: 21

R/. Hallelujah.
Bierku l-Mulej, eżerċti tiegħu kollha, qaddejja tiegħu,
li tagħmlu r-rieda tiegħu.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Mt 18: 1-5.10

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien: Resqu d-dixxpli lejn Ġesù u staqsewh: “Min hu l-akbar fis-Saltna tas-Smewwiet?” Hu sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f’nofshom, u qalilhom: “Tassew, ngħidilkom, li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.

U għalhekk l-akbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir.

U kull min jilqa’ tfajjel bħal dan minħabba f’ismi, jkun jilqa’ lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar: għax, ngħidilkom, l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d bloggers like this: