Enċiklika “Ilkoll Aħwa” u l-Beatu Carlo Acutis

Print Friendly, PDF & Email

Tista’ tħossok xi ftit mbarazzat tara r-ras ta’ dan l-artiklu b’dawn iż-żewġ ismijiet li għall-ewwel jidher li xejn ma hu xieraq tgħaqqadhom u aktar w’iktar ikunu flimkien għar-rivista bħad-Dawl Franġiskan.  Imma xejn minn dan!  Ejjew naraw ftit flimkien kif dan huwa paragun li joqgħod tajjeb, jixraq u jagħmel ħafna sens; u fuq kollox hu franġiskan fl-għeruq tiegħu.

Nhar is-sibt 3 t’Ottubru li għadda, lejlet il-festa kbira ta’ Missierna San Franġisk, Papa Franġisku mar Assisi f’pellegrinaġġ ta’ talb, u waqaf fuq il-qabar għażiż tal-qaddis u hemm iffirma t-tielet Itta Enċiklika tiegħu.  Hekk b’ħeġġa dejjem ġdida ried itenni l-messaġġ li ilu jwassal b’ħafna modi matul il-kważi tmin snin li ilu Papa u jsejjaħ lilna lkoll bħala Aħwa ngħixu hekjk tassew.  Dan, l-aktar dawn l-aħħar xhur, laħaq quċċata għolja ħafna bid-diskors “maġisterjali” (bħala għalliem tassew) lill-mexxejja tan-nazzjonijiet f’din is-sena li fiha “Il-Ġnus Magħquda” qed tiċċelebra l-75 sena mit-twaqqif tagħha, eżatt fl-1045, wara t-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. 

Il-Papa fil-Ġnus Magħquda

Huwa fatt li l-Papa did-darba ma marx New York minħabba l-pandemija bħalma kien għamel f’Settembru ta’ 5 snin ilu.   Iżda dan Id-diskors tiegħu f’din il-konferenza virtwali ġie meqjus bħala wieħed kbir li l-Papa biss, minħabba l-awtorità “morali” li jgawdi, u li hu biss tista’ tgħid li għandu.  Hekk ikkummentaw ġurnalisti, ukoll dawk mhux reliġjużi, meta xandruh dak inhar tal-25 ta’ Settembru!

Għax dak inhar il-Papa għamel sejħa mill-qalb, bħala missier, li jrid jara lil uliedu kollha jgawdu mill-ġid kollu li l-Mulej ħalla f’idejn il-bnedmin u kulħadd jgħix id-dinjità tiegħu.  U dan hu l-appell bażiku li l-Papa jrid iwasslilna lilna lkoll biex kulħadd skont is-sejħa tiegħu, skont il-ħidma mħollija f’idejh: kemm jekk reliġjuża, kemm jekk politika fuq livelli għolja, kif ukoll fuq ‘l isfel fl-iskala, fl-ambjent, fl-uffiċċju, fl-iskejjel, u wkoll fil-familji u bħala individwi.  U dan nagħmluh bil-meżżi kollha li jkollna f’idejna jew li jiddependu minna… bħalma b’ħafna limitazzjonijiet qed nipprova nagħmel anke jien issa permezz ta’ din il-kitba.

Beatu Carlo “ħabib” ta’ Ġesù

          U dan hu wieħed mill-messaġġi qawwija li joħorġu kemm mill-Enċiklika “ILKOLL AĦWA” kif ukoll bil-Beatifikazzjoni taż-żgħażugħ ta’ appena 15-il sena Carlo Acutis (1990-2005).  Għax waħda mill-mistoqsijiet ewlenin li joħorġu mill-Enċiklika hija: Jien u inti x’nistgħu nagħmlu biex inkabbru dejjem aktar dan is-sens fratern tassew fejn ninsabu issa?  U l-Beatu Carlo dan ukoll li pprova jagħmel f’ħajtu qasira ħafna meta l-marda li ġiet fuqu hekk malajr li fi ftit jiem temmitlu ħajtu.    Carlo sa minn ċkunitu trawwem juża l-internet u malajr sar espert kbir tat-teknoloġija tal-informatika.  Mhux ta’ b’xejn, ħafna sejħulu “fenomenu”,  “manijaku” tal-meżżi moderni tal-komunikazzjoni: twitter, facebook, u aktar.

          Il-Beatu Carlo ried b’kull mod u b’kull meżż li seta’  jwassal għand kulħadd lil Ġesù, b’mod speċjali fl-Ewkaristija, u l-kelma nnifisha ta’ Ġesù fl-Evanġelju.  U r-riżultati tawh raġun għax kellu mijiet ta’ eluf li jsegwuh tal il-ftit snin li għamel dan; barra li l-frott ta’ ħidmietu bil-web sites li bena fuq hekk.  Fost dawn insemmu biss il-wirja virtwali li fassal dwar il-mirakli l-kbar tal-Ewkaristija u li ġa xterdet f’ħafna u ħafna pajjiżi fid-dinja, u hija hemm għal kull min irid jaraha u jitgħallem minnha wkoll!  U dan ried iwettqu bħal S. Franġisk li tant kien iħobb li ried hu stess jindifen f’Assisi; kif fil-fatt sar.

          Hekk, Beatu Carlo ta sehemu, għalkemm f’età relattivament żgħira, imma b’pass qawwi u b’saħħtu ħafna, biex jgħin biex tinbena aktar fis-sod dinja u soċjetà aktar fraterna fejn, kif stedinna Papa Franġisku, aħna ngħixu u nuru li aħna ILKOLL AĦWA.

          F’din l-Enċiklika ILKOLL AĦWA, Papa Franġisku, juża bl-istil tiegħu sempliċi, imma qawwi u li jistà jifhmu kulħadd.  Wara daħla qasira jitkellem fuq il-ħtieġa li napprezzaw id-dinjità ta’ kull bniedem.  Imbaghad il-Papa jagħmel kumment twil dwar il-Parabbola tal-Ħanin Samaritan .  Hu jistedinna ngħinu, kulħadd skont kif u kemm jista’, lil kull bniedem għax fih naraw lil Kristu nnifsu.

          Imbagħad Papa Franġisku jappella bil-qawwa kollha biex tinbena soċjetà  fejn ilkoll naqsmu kollox bejnietna u ngħixu bħal AĦWA.  Inkunu aktar miftuħa għall-ħtiġijiet tal-oħrajn, kemm dawk qribna kif ukoll jekk huma pajjiż ġar tagħna jew ukoll dawk imbiegħda.  Iħeġġiġna biex bi kliemna, bl-imġieba tagħna u b’kull meżż, il- pajjiżi bejniethom ukoll iwettqu dan!

Inkunu tassew Aħwa

          Wara l-Papa jistieden lil kulħadd biex il-ġid komuni jkun tassew jista’ jgawdi minnu kulħadd.  Imbagħad – kif ġa għidna aktar qabel – jappella biex il-meżżi soċjali kollha jintużaw għal dan il-għan.  Fil-kapitlu sitta hemm appell qawwi ħafna għal dawk li jbatu jew batew biex jaħfru bħalma jgħallimna Ġesù.  Ma nistgħux ma niftakrux; imma mhux biex naffermaw aktar lilna nfusna iiżda biex dejjem nitgħallmu minn dak li nkunu għaddejna minnu u nagħtu sehemna lkoll biex ngħixu aktar flimkien tassew, kemm min ikun żbalja biex l-iżball ma jirrepetix ruħu kif ukoll min ikun bata, biex ilkoll nagħtu sehemna għal aktar għaqda flimkien.  U fl-aħħar tal-Enċiklika hemm nota sabiħa ekumenika: Talbiet speċjali għall-kattoliċi, għall-insara l-oħra  u wkoll għan-nies ta’ rieda tajba f’reliġjonijiet oħra sabiex ilkoll nagħtu sehemna għal dan il-għan: inkunu tassew ILKOLL AĦWA.

          Imma nippruvaw ilkoll, AĦWA, kulħadd skont id-doni u t-talenti tiegħu, b’mod speċjali bl-użu tal-meżżi soċjali li għandna f’idejna, nagħtu sehem tajjeb, qawwi, sħiħ, biex inkabbaru aktar għaqda bejnietna.  Jiena m’għandi ebda dubju li Beatu Carlu jwettaqna fir-rieda tajba tagħna biex aħna lkoll nagħtu sehemna nqegħedu ġebla oħra fil-bini ta’ dinja isbaħ u aħjar, aktar fraterna, kif għamel b’ħajtu qasira Missierna San Franġisk u l-Beatu Carlo f’ħajtu iqsar ħafna minn tiegħu imma bil-meżżi qawwija tassew ta’ żminijietna.  Nawguralkom ilkoll li aħna wkoll nagħtu sehemna għal dan il-għan biex nuru tassew li aħna ILKOLL AĦWA.

Kitba ta’ Patri Silvestru Bonavia ofm cap

%d