Qari tal-Quddies tal-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ħamis

QARI I
L-għerf hu raġġ tad-dawl ta’ dejjem, mera bla tebgħa tas-setgħa ħaddiema ta’ Alla.
Għerf 7, 22 – 8,1

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Fl-għerf hemm spirtu intelliġenti, qaddis,
waħdieni, ta’ ħafna għamliet, fin, u attiv;
jinfed fil-fond, u tebgħa m’hemmx fih;
ċar u ebda ħsara ma tista’ għalih; iħobb il-ġid u misnun sewwa;
xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel; iħobb il-bniedem,
sod u żgur bla inkwiet;
kollox jista’ u fuq kollox jgħasses,
u fl-erwieħ kollha jidħol,
imqar f’dawk intelliġenti, safja u fini sewwa.
Għax l-għerf jitħarrek aktar minn kull ħaġ’oħra li titħarrek;
minħabba s-safa tiegħu jidħol f’kollox u jinfirex ma’ kullimkien.
Hu bħal daħna ħafifa tas-setgħa ta’ Alla,
nixxiegħa safja tal-glorja ta’ Dak li jista’ kollox;
għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih.
Hu raġġ tad-dawl ta’ dejjem,
mera bla tebgħa tas-setgħa ħaddiema ta’ Alla,
u xbieha tat-tieba tiegħu.
Għalkemm hu waħdu, kollox jista’,
jibqa’ dak li hu fih innifsu, u jġedded kollox;
minn żmien għal żmien jidħol f’erwieħ qaddisa,
u jagħmilhom ħbieb ta’ Alla u profeti.
Xejn ma jħobb Alla, jekk mhux dak li jgħix mal-għerf.
Għax l-għerf jiddi aktar mix-xemx,
u aqwa minn kull ġemgħa ta’ kwiekeb,
mxebbah mad-dawl, hu isbaħ minnu.
Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl;
imma l-għerf l-ebda ħażen ma jista’ għalih.

Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa,
u jmexxi kollox bil-ħlewwa.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 118 (119), 89.90.91.130.135.175

R/. (89a): Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek;
hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet.
Minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek;
fuq l-art waqqaftha, u żammet fis-sod. R/.

B’digriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum;
għax kollox hu għall-qadi tiegħek.
It-tifsir ta’ kelmtek jagħti d-dawl,
ifiehem lil min ma jafx. R/.

Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek,
għallimni l-kmandamenti tiegħek.
Ħa nibqa’ ħaj, biex infaħħrek!
Ikunu d-digrieti tiegħek l-għajnuna tiegħi! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 15, 5

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jiena d-dielja, intom il-friegħi, jgħid il-Mulej;
min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda.
Lq 17, 20-25

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-Fariżej staqsew lil Ġesù meta kienet se tiġi s-Saltna ta’ Alla, u hu weġibhom: “Is-Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru; lanqas ħadd ma hu se jgħid: “Arawha, hawn”, jew: “Hemm”, għax araw, is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda!”.

Lid-dixxipli tiegħu qalilhom: “Għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien Bin il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom: “Arawh, hawn hu”, jew: “Arawh, hemm hu!” Tmorrux, tiġrux warajhom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher Bin il-bniedem nhar il-Jum tiegħu. Iżda qabel xejn hu għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: