Il-poeżija mqiegħda mill-Mulej fuq fomm Patri Mario

Print Friendly, PDF & Email

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
B’għajnieti t’issa u ta’ li ġej!

Bħal leħħa ta’ berqa

Bħallum disa’ snin ilu

Bidu ġdid

Bilfors b’quddiesa?

Bil-maskra

Bilqiegħda ħdejn is-siġra

Bżieżaq li ittiru ‘l fuq

Ċmajra intelletwali

Dgħajsa fil-maltemp

Emmnuni ma stajtx

Erġajna għall-ħidma

Farrġu farrġu l-poplu tiegħi!

F’baħar wieħed

Fil-qoffa tal-frott

Fir-rieda tiegħek Mulej

F’jum xitwi

Fl-ewwel jum ta’ wara l-kwarantina

Fl-għerusija

Fl-ikla tal-għerusija

Fraternità

Għalfejn it-tfal ċkejknin?

Għerf! Għerf. Għerf

Għalissa ma nifhimx

Għaxar snin ilu

Għodwa fl-Isptar

Gli occhi

Hekk kif qomt

Ħsibijiet

Ħlewwa

Id-difna

Id-diska ta’ kull Malti u Maltija

Id-don

Id-Dubbiena

Il-ballun

Il-Familja Mqaddsa

Il-gallettini tal-qassis

Il-Ħabel ma’ qadd ix-xbieha tal-Kurcifiss Mirakoluż

Il-ħajja ma tifhimiex

Il-Kapuċċini tagħna

Il-Kunvent

Il-limiti

Il-loghba tal-finali tat-Tazza tad-Dinja

Il supporto

Illum sejjer Għawdex

Il-viċinanza

Immur nimla mill-għajn

Imxi! Imxi!

Inħares kemm inħares

Inċens ifuħ

In-nomina

Ir-Randan

It-Tabor ma jdmux wisq

It-talba

It-tama

It-tnehdija tal-ktieb

Ix-xitan sexy

Jien biss nagħmel il-ġid?

Jien l-ewwel

Jum ġdid

Kemm tixbaħ lill-Kardinal!

Kif għadda ż-żmien!

Kif mhux jien?

Kollox ġej għall-aħjar

Kuku!

Le għall-gwerra iwa għas-sliem

Le piccole attenzioni

Lejlet il-festa tal-Qaddisin kollha

L’arte

L-għalqa ta’ quddiemna

L-Għanja tal-Milied

L-għannej tal-Mulej

L-imħabba

L-Indiema

L-irtir f’Tal-Lunzjata

L-istilla u s-salib

Meta jbus l-istola

Meta nqum

Meta qassamt il-kuruni

Meta se titgħallem?

Mewt u ħajja

Mit-tieqa tal-Lvant

Mixjieti fuq il-bejt

Mur ifhem?

Nella mia solitudine

Nikkittni

Nilqgħuk fostna!

O Familja Mqaddsa

Qawwa ġewwiena minn Fuq

Qlibna s-siegħa

Il-Quddiesa

Infetaħ Bieb tal-Ġenna!

In-nies

Insiġt ġrajjiet arti

Int li ħabbejt il-ħajja

Is-seduta

It-tmintax t’Ottubru

Kemm għandi x’nagħmel!

Kull darba li nitla’ fis-sodda

Mistagħġeb. Mistagħġeb!

Parlata wara l-bieb

Pawlu Missier il-Maltin

Perché

Qalb ferħana għal Kristu

Rikonċiljazzjoni

Riposo

Sabbia o roccia

Sajjetta fil-bnazzi

Sejrin għall-irtir

Sħaba sewda

Talba mill-qalb

Taqbiliet għal meta nqum

TeleBetlem

Telefonata minn ħabib

Telgħet il-mewġa

Telf ta’ ħin

Tibdiliet

Tidħolx f’basal!

Tista’ tgħidli għax int irrabjat?

Turbolenza

Twieled għalik u għalija

Viva min jgħawweġ

Wara tmienja u għoxrin sena

X’ġuħ għandi!

Xemgħa tnemnem

Xita għodwija

X’nitgħallem ta’ kuljum

Żewġ toroq żewġ qisienB’dedika …

Aħbar kiesħa

Adeodata

Bdejt is-sena mal-Mulej

Bħallum ħamsa u erbgħin sena ilu

Cerco di capirti

Dalwaqt titwieled

Dak Salibek

Dehertli fuq ix-xefaq

Don tal-Mulej

Emminni għadni ma sibtx

Emminni, minix nifhmek

Iċ-ċkejken Pawlu

Iddaħħaknix

Iggustajtek titlob magħna

Imbilli ħa tbaqbaqni?

Insellimlek ħabib

Int li ħabbejt lil Ġesù

Intom qaddisin

F’daqqa ħrabtilna

Ferħan narak titbissem

Fl-aħħar nifsijiet tiegħek

Fl-aħħar striħajt

F’ritratt ma’ San Franġisk

Ftakart fik

Ftit sigħat oħra

Gerry!

Għallimtna nħobbu għeruqna

Għalfejn dal-paroli kollu?

Għax int bużżieqa?

Għalik le m’għandix!

Għaliex m’għandekx kwiet?

Għaliex titturmentani?

Għannej li m’għandekx kwiet

Għat-telgħa

Għax qed tagħmel ferneżija?

Għax tgħidli mqareb?

Għażiż ħuna Victor

Għażiż predikatur

Għażiż ziju Feliċ

Għażiża Beltna

Għażiża ġarha

Għidli Ġużeppi

Grazie donna!

Grazzi Rebecca!

Grazzi li għallimtni nħobb

Ġej niltaqa’ miegħek

Ġejt imtella’ fil-għoli

Ġejt iżżurna Patri Avertan

Għalliem gharef

Għażiż ziju Feliċ

Hekk ħallastni?

Hemm bżonn tiblagħni?

Ħabbara tas-sliem

Ħa ddum tnassas

Ħallejt O Alla s-sema

Ħarsilna l-familja

Ħlewwitek magħna

Ikona tas-sliem

Il-Fish and Chips tiegħek għażiż Jake

Il-ġentlom perfett

Il-kannol tiegħi

Il-kukkarda tat-Trinità

Il-Magi

Insellimlek mara ta’ fidi

Insellimlek raġel twajjeb

Int għadek hemm?

Inti l-vera libertà!

Int ma terġax lura!

Int ma tfesfislix!

Int omm?

Int tirrabja Mulej?

Intom li ħallejtuna

Irbaħt bi ħlewwietek!

Irriduk o ħajja!

Issa tgħid tajjeb?

It-tmintax t’Ottubru

Iż-żewġ ġawhriet

Iż-żjara tiegħek fostna

Iżżerżaqt lejn il-ġenna

Jake li tħobb lil kulħadd

Kelma għaqlija

Kemm mort malajr

Kelma għaġġelija

Kemm ġibtilna paċi

Kemm se teqred!

Kif ħsadtni!

Kif qatt ma titgħallem!

Kif nista’ ma niftakrekx?

L-għajjur

L-Anġlu tat-triq l-oħra

L-espert

Lil Omm il-Fra

Lil Diego Armando Maradona

Lil Dun Alfred Agius

Lill-Eminenza tiegħu l-Kardinal Mario Grech

Lill-għażiż ħija u ħabib Karmenu Mifsud Bonnici

Lill-Kappillan ġdid tagħna

Lill-Kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara

Lilek bint is-Sliem

Lilek Isard du Pont

Lilek San Mikiel Arkanġlu

Lil kbir Duminku fil-Ġublew tad-dħul tiegħek fis-sema

Quddiemek Leopuldu

Kellimtek qabel tlaqt

Kemm int miġbud

Lil Marija Immakulata

Lil Oliver Friggieri

Lil Oliver Friggieri f’għeluq is-sena mid-dħul tiegħu fl-eternità

Lil Patri Dijonisju Mintoff OFM f’għeluq id-disgħin sena minn twelidu

Lil Patri Ġwakkin Mercieca OFM Cap

Lil Patri Piju Sammut OCD

Lil Patri Salvinu f’għeluq is-sebgħin sena tiegħu

Lit-Twajjeb Fra

Madonna tar-Rużarju

Malajr ħrabtilna

Mara serena

Ma nafx kif ħa naqbad inħallaskom

Mara tad-dawl

Ma rridx inbati

Mat-tluq tiegħek

Mat-tqaħqiħa tiegħek

Merħba bik 2021!

Meta laqqagħni miegħek

Meta nixrob mill-kikkra tal-kafè …

Meta noqgħod naħseb …

Mhux biex ngħaddik biż-żmien

Mitt sena minn twelidek

Mio carissimo Papa!

Mitt għas-sewwa

Mort fis-Saltna

Nawguralek għażiż ħija

Nhar il-ħames anniversarju minn mewtek, għażiż Patri Joe

Nhar l-ewwel quddiesa tiegħek

Nista’ ngħidlek ħaġa żgħira?

Nittama li wasalt qawwi u sħiħ

O Bastun ta’ San Ġużepp

Oh umiltà

O Kbir Preskursur tal-Mulej Ġanni tagħna

O Madonna tal-Kura Paljattiva

O mara kollok ħlewwa

O mbierka borża!

O nobilissima femmina

O Rużarju Biżantin!

O Salib tal-Kardinali

O Spirtu

O Zija qalbiena!

Possibbli int?

Possibbli ma tindunax?

Qabel il-laqgħa

Qabel titlaqna

Qed nipprova …

Qed nitolbu għalik

Qed twarrad fis-sema

Qisu ma jafek ħadd

Quando parlo con te

Rajtek fiha

Rasek iebsa

Rasek tal-ġebel

Seħibbtni fil-mixja

Semmagħli leħnek

S’hawn nista’!

Tabernaklu bis-saqajn

Tabib tal-familja

Taħt il-lampa

Tbissmitek tal-anġli

Terraqt lejn is-sema

Tgħid

Tgħid mhux se naqa’ għall-livell tiegħek

Tibqa’ f’qalbi ċ-Ċeċe

Tibqax iffissat

Tidwir ta’ kliem

Tiġinix bil-paroli!

Ti saluto Sam!

Tini ċans niftaħ ħalqi

Tirt lejn is-Sema

Urejtni x’taf

Ventinovenne

Vergine del Rosario

Wara ħmistax-il sena

Warda siekta

X’Alla int Mulejja!

X’baqalgħek toħodli?

X’naqbad ngħidlek?

X’poeta fik!

X’waħdadin kif inbdilt!

Xorta ħsibt fija

Żewġ li ġġarrab

Żiffa ta’ faraġ

%d bloggers like this: