Qari tat-Tlieta tat-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – It-Tlieta

Qari I

Jiena nħares din il-belt u nsalvaha minħabba fija nnifsi, u minħabba David, il-qaddej tiegħi.

2 Slaten 19, 9b-11.14-21.31-35a.36

Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten

F’dak iż-żmien, Sanħerib, is-sultan tal-Assirja, bagħat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qalilhom: “Dan għidulu lil Ħeżekija, sultan ta’ Ġuda: “Lil Alla tiegħek, li fih int tqiegħed it-tama tiegħek, tħallihx iqarraq bik, billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f’idejn issultan tal-Assirja! Inti smajt x’għamlu s-slaten tal-Assirja lill-pajjiżi l-oħra kollha, kif qerduhom għalkollox. Int waħdek se teħles?”.

Ħeżekija ħa l-ittra minn id il-messaġġiera, u qraha. Imbagħad tala’ fit-tempju tal-Mulej, u firixha quddiem il-Mulej. U Ħeżekija talab quddiem il-Mulej b’dan il-kliem: “Mulej, Alla ta’ Iżrael, li qiegħed fuq il-kerubini, int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art, int għamilt is-smewwiet u l-art. Agħti widen, Mulej, u isma’; iftaħ għajnejk, Mulej, u ara! Isma’ l-kliem ta’ Sanħerib, li bih bagħat iżeblaħ lil Alla l-ħaj. Kollu minnu, Mulej, li s-slaten tal-Assirja ħarbtu l-ġnus u artijiethom, u xeħtu l-allat tagħhom fin-nar; imma dawk ma kinux allat, għax mhumiex ħlief ħatab u ġebel, xogħol ta’ id il-bniedem u għalhekk setgħu jġibuhom fix-xejn. Issa, Mulej, Alla tagħna, salvana minn idu, u jkunu jafu s-saltniet kollha tal-art li inti waħdek Alla, il-Mulej”.

Imbagħad Iżaija bin Amos, bagħat jgħid lil Ħeżekija: “Dan jgħid il-Mulej, Alla ta’ Iżrael: “Kulma tlabtni dwar is-sultan Sanħerib, sultan tal-Assirja, jiena smajtu. Dan jgħid il-Mulej kontrih:

Tistmerrek, tiddieħak bik,

ix-xebba bint Sijon.

Minn warajk tħarrek rasha,

bint Ġerusalemm!”

Għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fdal,

u mill-muntanja ta’ Sijon il-meħlusin.

Il-ħeġġa tal-Mulej tagħmel dan.

Għalhekk dan jgħid il-Mulej għas-sultan tal-Assirja:

“F’din il-belt ma jidħolx;

ebda vleġġa ma jwaddab fiha;

ebda tarka ma jressaq quddiemha;

ebda ħajt ma jtella’ madwarha.

Mit-triq li minnha ġie, minnha jerġa’ lura.

U f’din il-belt ma jidħolx.

Oraklu tal-Mulej.

Jiena nħares din il-belt u nsalvaha

minħabba fija nnifsi, u minħabba David, il-qaddej tiegħi”.“

Ġara li dak il-lejl stess, ħareġ l-anġlu tal-Mulej fil-kamp tal-Assiri u qered mija u ħamsa u tmenin elf ruħ. Imbagħad Sanħerib, sultan tal-Assirja, rafa’ l-kamp u telaq u raġa’ lura, u baqa’ f’Ninwè.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 47 (48), 2-3a.3b-4.10-11

R/. (ara 9d): Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem!

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna

fil-belt ta’ Alla tagħna.

L-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ,

l-għaxqa tal-art kollha. R/.

L-għolja ta’ Sijon fil-qalba tat-Tramuntana;

hi l-belt tas-sultan il-kbir.

Alla fil-fortizzi tagħha

wera ruħu bħal sur qawwi. R/.

Naħsbu, o Alla, fuq it-tieba tiegħek

f’nofs it-tempju tiegħek.

Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek,

sa truf l-art jasal.

Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 8, 12

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej;

min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom.

Mt 7, 6.12-14

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tagħtux lill-klieb dak li hu qaddis, u tixħtux il-ġawhar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jgħaffġuhom b’saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattgħukom bi snienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom; għax din hi l-Liġi u l-Profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq. Għax wiesa’ l-bieb u spazjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: