Qari tat-Tnejn tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn

QARI I
Ġejna nħabbrulkom biex tħallu dawn l-idoli fiergħa u dduru lejn Alla l-ħaj.
Atti 14:5-18

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

F’dak iż-żmien, il-pagani u l-Lhud, flimkien mal-kapijiet tagħhom, ftiehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġġruhom. Malli saru jafu b’dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet ta’ Likaonja, u fl-inħawi ta’ madwarhom; u hemmhekk qagħdu jxandru l-Evanġelju.

F’Listra kien hemm raġel bilqiegħda, marid b’riġlejh; kien magħtub mit-twelid, u qatt ma kien mexa. Hu sama’ lil Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq, u qallu b’leħen għoli: “Qum, ieqaf fuq riġlejk”. Dak qam minnufih u beda jimxi. Malli raw dak li għamel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tgħajjat bl-ilsien ta’ Likaonja: “L-allat niżlu fostna taħt sura ta’ bnedmin!”. U lil Barnaba sejħulu “Żews” u ’l Pawlu “Ermi”, għax hu l-aktar li tkellem.

Il-qassis ta’ Żews, li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt, ġieb fil-bieb gniedes imżejnin bil-kuruni u, flimkien mal-poplu, ried joffrihomlhom b’sagrifiċċju. Malli semgħu b’dan, l-appostli Barnaba u Pawlu ċarrtu lbieshom, resqu malajr lejn il-ġemgħa, u bdew jgħajtu u jgħidu: “Ħbieb, hemm x’intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin, ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli fiergħa u dduru lejn Alla l-ħaj, li għamel is-sema u l-art u l-baħar u kulma fihom. Fl-imgħoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom, madankollu ma naqasx li jagħti xhieda fuqu nnifsu bil-ġid li jagħmlilkom, meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu, u hekk ixebbagħkom bl-ikel u jimlielkom qalbkom bl-hena”. Imma b’dan il-kliem bilkemm setgħu jżommu lill-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 113B(115):1-2,3-4,15-16

R/. (1): Mhux lilna, Mulej, mhux lilna, iżda lil ismek sebbaħ.
jew: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Mhux lilna, Mulej, mhux lilna,
iżda lil ismek sebbaħ,
għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek.
Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus:
“Fejn hu Alla tagħhom?”. R/.

Fis-smewwiet hu Alla tagħna;
hu jagħmel kulma jogħġbu.
Fidda u deheb huma l-allat tagħhom,
xogħol ta’ jdejn il-bniedem. R/.

Imberkin intom mill-Mulej,
li għamel is-sema u l-art.
Is-smewwiet huma s-smewwiet tal-Mulej;
imma l-art hu taha lill-bnedmin. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 14:26

Hallelujah. R/. Hallelujah.
L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-Mulej,
u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Ġw 14:21-26

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni; u min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi”. Ġuda – l-ieħor, mhux l-Iskarjota – qal lil Ġesù: “Mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja?”. Ġesù wieġbu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: