Qari tas-Sibt tas-Sitta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt

Qari I

Dak li bagħat fuqkom dan l-hemm kollu, għad jimliekom b’ferħ dejjiemi.

Bar 4, 5-12.27-29

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Baruk

Agħmel il-qalb, poplu tiegħi, int, it-tifkira ta’ Iżrael!

Kontu mibjugħa lill-ġnus,

iżda mhux biex tiġu fix-xejn;

kontu mogħtija f’idejn l-għedewwa,

għax kebbistu l-korla ta’ Alla.

Xgħeltu l-għadab ta’ min sawwarkom,

għax offrejtu s-sagrifiċċju lill-allat, u mhux lil Alla.

Insejtu lil Alla ta’ dejjem, lil dak li għajjixkom.

Imlejtu bl-imrar lil Ġerusalemm, lil dik li rabbietkom.

Għax hi rat il-korla ta’ Alla nieżla fuqkom,

u qalet: “Isimgħu ġirien Sijon:

Alla bagħat niket kbir fuqi.

Għax ġarrabt jasar uliedi, subien u bniet,

il-jasar li fih bagħathom Alla ta’ dejjem.

Jekk it-trobbija tagħhom ferrħitni,

it-tlugħ tagħhom bikkieni u qasamli qalbi.

Ħadd m’għadu jifraħ bija,

armla li baqgħet weħidha;

kelli ħafna u telquni, għax uliedi dinbu,

u daru lura mil-Liġi ta’ Alla”.

Agħmlu l-qalb, uliedi, sejħu lil Alla;

dak li ġarrabkom għad jiftakar fikom.

Bħalma fittixtu titbiegħdu minn Alla

hekk issa duru lejh u fittxuh b’ħerqa għaxar darbiet aqwa.

Għax dak li bagħat fuqkom dan l-hemm kollu,

hekk għad isalvakom, u jimliekom b’ferħ dejjiemi.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 68 (69), 33-35.36-37

R/. (34a): Il-Mulej jisma’ l-fqajrin

Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu;

u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.

Għax jisma’ l-fqajrin il-Mulej,

ma jistmellx l-imjassrin tiegħu.

Ifaħħruh is-sema u l-art,

l-ibħra u kulma jitħarrek fihom. R/.

Għax Alla jsalva ’l Sijon,

u jibni l-bliet ta’ Ġuda;

u huma jerġgħu lura u jgħammru fiha.

Jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu;

dawk li jħobbu lil ismu joqogħdu fiha. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet.

Lq 10, 17-24

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, it-tnejn u sebgħin reġgħu lura ferħana jgħidu: “Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f’ismek”. U hu qalilhom: “Iva, jien kont narah lix-Xitan jaqa’ bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li tegħlbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b’dan ifirħu, li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet”.

F’dak l-istess ħin Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf min hu l-Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”.

Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: “Henjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: