Qari tat-Tlieta tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta

Qari I

Alla jfarraġ lill-poplu tiegħu.

Iż 40, 1-11

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

“Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi!

– jgħid Alla tagħkom.

Kellmu lil qalb Ġerusalemm

u għidulha li ntemm il-jasar tagħha,

tħallset ħżunitha,

ħadet mingħand il-Mulej darbtejn għal dnubietha kollha”.

Leħen jgħajjat:

“Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert,

wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri.

Jintradam kull wied,

u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet;

kull art imħabbta titwitta

kull art imħarbta ssir maqgħad.

U tfiġġ il-glorja tal-Mulej,

u l-bnedmin jarawha lkoll f’daqqa,

għax fomm il-Mulej tkellem”.

U leħen qal: “Għajjat”.

U jien weġibt: “X’ngħajjat?”

Għid: Kull bniedem ħaxix,

u sbuħitu bħal ward ir-raba’;

jinxef il-ħaxix, jidbiel il-ward,

meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-Mulej.

– Bħal ħaxix il-poplu –

Il-ħaxix jinxef, u l-ward jidbiel,

iżda l-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.

Itla’ fuq il-muntanja għolja,

int li ġġib il-bxara t-tajba lil Sijon;

għolli leħnek bil-qawwa kollha,

int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm;

għajjat, la tibżax.

Għid lill-ibliet ta’ Ġuda: “Hawn hu Alla tagħkom!

Hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa,

u jaħkem bil-qawwa ta’ driegħu.

Hawn hu bi ħlasu miegħu,

u r-rebħa tiegħu quddiemu.

Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu;

bi driegħu jiġmagħha,

u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom;

u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 95 (96), 1-2.3 u 10aċ.11-12.13

R/. (ara Iż 40, 9-10): Sidi l-Mulej ġej bil-qawwa

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;

għannu lill-Mulej fl-art kollha!

Għannu lill-Mulej, bierku ismu!

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. R/.

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.

Għidu fost il-ġnus: “Il-Mulej isaltan!”

Hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. R/.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,

ħa jħabbat il-baħar u kulma fih,

ħa jifraħ ir-raba’ u kulma fih,

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. R/.

Quddiem il-Mulej, għax ġej,

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,

u mill-popli bis-sewwa tiegħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jum il-Mulej hu fil-qrib:

hu jiġi biex isalvana.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Alla ma jridx li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar.

Mt 18, 12-14

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Intom x’jidhrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitt nagħġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxilu jsibha, tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha milli bid-disgħa u disgħin l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas Missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: