Qari tat-Tnejn tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn

Qari I

Alla ġej biex isalvakom.

Iż 35, 1-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa;

ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad,

ħa jwarrad bħar-ranġis.

Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni.

Sebħ il-Libanu jingħata lilha,

il-ġmiel tal-Karmel u ta’ Saron.

Għad jaraw is-sebħ tal-Mulej,

il-ġmiel ta’ Alla tagħna.

Qawwu l-idejn mitruħa;

saħħu l-irkupptejn imriegħda.

Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa:

“Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!

Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;

il-ħlas ta’ Alla wasal;

Hu stess ġej biex isalvakom”.

Imbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,

jinfetħu widnejn it-torox.

Imbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela

u lsien l-imbikkma jinħall bil-ferħ.

Iva, igelgel l-ilma fid-deżert, u l-widien fix-xagħri.

L-art maħruqa tinbidel f’għadira,

u l-art niexfa f’għejun ta’ ilma ġieri.

Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli,

issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar.

Hemm ikun hemm triq,

isejħulha: It-Triq il-Qaddisa.

Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha,

u l-boloh ma jiġġerrewx fiha.

Ma jkunx hemm l-iljun,

u ebda bhima feroċi ma titla’ minnha:

minnha jgħaddu l-mifdijin.

Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej,

u jidħlu f’Sijon jgħajtu bil-ferħ,

b’ferħ ta’ dejjem fuq rashom.

Il-ferħ u l-hena jiksbu,

u jgħibu swied il-qalb u l-krib.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14

R/. (Iż 35, 4d): Alla ġej biex isalvana

Ħa nisma’ xi jgħid Alla;

il-Mulej is-sliem ixandar.

Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu

għal dawk li jibżgħu minnu,

biex jgħammar is-sebħ f’artna. R/.

It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu,

il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.

Il-fedeltà mill-art tinbet,

u l-ġustizzja mis-sema tixref. R/.

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,

u artna tagħti l-frott tagħha.

Il-ġustizzja quddiemu timxi,

u s-sliem fuq il-passi tiegħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ara, ġej il-Mulej

biex ifarrak il-madmad li qed iżommna fil-jasar.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum!

Lq 5, 17-26

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Jum fost l-oħrajn Ġesù kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bilqiegħda madwaru xi Fariżej u għorrief tal-Liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Lhudija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-Mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ; huma bdew ifittxu li jdaħħluh ġewwa u jqegħduhulu quddiemu, iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt, u niżżluh bil-mitraħ b’kollox minn bejn ix-xorok f’nofs in-nies quddiem Ġesù.

Meta hu ra l-fidi tagħhom, qallu: “Ħabib, dnubietek maħfura”. Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruħhom: “Dan min hu biex jitkellem hekk? Din dagħwa! Għax min jista’ jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu?”. Imma Ġesù għaraf ħsibijiethom, u qalilhom: “Għaliex qegħdin taħsbu hekk f’qalbkom? X’inhu l-eħfef: tgħid “Dnubietek maħfura”, jew tgħid “Qum u imxi”? Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art – qal lill-mifluġ –: qum, qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek”. U dak minnufih qam quddiemhom, qabad il-friex li fuqu kien mixħut, u telaq lejn id-dar ifaħħar lil Alla.

U lkoll baqgħu mistagħġba u bdew ifaħħru lil Alla; u mtlew bil-biża’ u bdew jgħidu: “Rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum!”

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: