Qari tas-Sibt tat-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Irreġġa’ l-poplu tiegħi Iżrael għal li kien, u nħawwilhom f’arthom.
Għam 9, 11-15

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għamos

Dan jgħid il-Mulej:
“Dakinhar intalla’ mill-ġdid l-għarix ta’ David,
li sar ħerba waħda,
u rraqqa’ t-tiċrit tiegħu;
nerġa’ ntellagħlu dak li ġġarraf minnu,
u nibnih kif kien fl-imgħoddi,
biex huma jirtu l-fdal ta’ Edom,
u l-ġnus kollha msemmija għalija.
Oraklu tal-Mulej li għad jagħmel dan.
Araw, għad jiġi żmien
– oraklu tal-Mulej –
meta min jaħrat jilħaq fuq min jaħsad,
min jagħsar l-għeneb jilħaq fuq min jiżra’;
u l-inbid ġdid iqattar mill-muntanji,
l-għoljiet kollha jkunu jnixxu minnu.
Irreġġa’ l-poplu tiegħi Iżrael għal li kien;
jibnu l-ibliet meqruda
u jgħammru fihom;
iħawlu d-dwieli u jixorbu l-inbid tagħhom;
u jxettlu ġonna u jieklu mill-frott tagħhom.
U nħawwilhom f’arthom,
u qatt iżjed ma jinqalgħu mill-art li tajthom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 84 (85), 9.11-12.13-14

R/. (3a): Il-Mulej is-sliem ixandar, għall-poplu tiegħu

Ħa nisma’ xi jgħid Alla;
il-Mulej is-sliem ixandar,
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu,
u għal dawk li jafdaw fih. R/.

It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu,
il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.
Il-fedeltà mill-art tinbet,
u l-ġustizzja mis-sema tixref. R/.

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,
u artna tagħti l-frott tagħha.
Il-ġustizzja quddiemu timxi,
u s-sliem fuq il-passi tiegħu. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 10, 27

Hallelujah. R/. Hallelujah
In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-Mulej
u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu magħhom?
Mt 9, 14-17

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien resqu lejn Ġesù d-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: “Għaliex aħna u l-Fariżej insumu, u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?”. Qalilhom Ġesù: “Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa’ libsa qadima b’biċċa drapp ġdida, għax inkella r-roqgħa ssellet il-libsa, u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqiegħdu l-inbid il-ġdid f’damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella d-damiġġani jinfaqgħu, l-inbid jixtered, u d-damiġġani jintilfu. Iżda nbid ġdid jitfgħuh f’damiġġani ġodda, u hekk iżommu t-tnejn”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d