Qari tal-Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Kulu l-ħobż tiegħi, u ixorbu l-inbid li ħejjejtilkom.
Prov 9:1-6

Qari mill-Ktieb tal-Proverbji

L-għerf bena d-dar tiegħu,
waqqaf is-seba’ kolonni tagħha;
qatel il-bhejjem imsemmna,
ħejja l-inbid u l-mejda tiegħu.

U bagħat il-qaddejja
jxandru l-istedina minn fuq l-imkejjen għolja tal-belt:
“Min hu ċkejken ħa jiġi għandi!”.

U lil min hu bla moħħ jgħidlu:
“Ejjew, kulu l-ħobż tiegħi
u ixorbu l-inbid li ħejjejt għalikom.
Warrbu l-bluhat tagħkom, u tgħixu,
u timxu ’l quddiem fl-għaqal”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 33(34):2-3,10-11,12-13,14-15

R/. (9a): Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.

Kull ħin inbierek il-Mulej;
tifħiru dejjem fuq fommi.
Bil-Mulej tiftaħar ruħi;
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. R/.

Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu;
xejn ma jonqsu min jibża’ minnu.
Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ;
min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu. R/.

Ejjew, uliedi, isimgħu lili;
jiena l-biża’ tal-Mulej ngħallimkom.
Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,
u jixtieq jara għomru kollu riżq? R/.

Ħares ilsienek mill-ħażen,
u xufftejk minn kliem il-qerq.
Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,
fittex is-sliem u imxi warajh. R/.

QARI II
Fittxu x’inhi r-rieda tal-Mulej.
Efes 5:15-20

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, qisu sewwa kif iġġibu ruħkom, mhux bħal nies bla dehen, iżda bħal nies għorrief, li jgħożżu ż-żmien, għaliex ħżiena huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal, imma fittxu x’inhi r-rieda tal-Mulej.

U tiskrux bl-inbid, li fih hemm ħajja bla lġiem, iżda mtlew bl-Ispirtu. Kantaw flimkien salmi, innijiet u għana spiritwali; kantaw u għannu minn qalbkom lill-Mulej. Roddu dejjem ħajr għal kollox lil Alla u l-Missier, f’isem Sidna Ġesù Kristu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 6:56

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Min jiekol ġismi u jixrob demmi
jibqa’ fija u jiena fih.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Ġismi huwa ikel tassew, u demmi hu xorb tassew.
Ġw 6:51-58

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: “Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja”.

Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?”.

Ġesù mela qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija.

Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d