Il-Qdusija Universali

Minn Angelo Xuereb

Fl-1 ta’ Novembru l-Knisja tiċċelebra l-festa tal-qaddisin kollha. Fl-istess waqt tfakkarna li għandna naqbdu t-triq it-tajba bis-serjetà.

Infatti l-insara kollha huma msejħa għall-ħajja ta’ qdusija. Dan huwa tant veru li l-Konċilju Vatikan II jgħallimna dan. Forsi aħna nassoċjaw il-qdusija ma’ mirakli, ma’ profeżiji u ħwejjeġ oħra straordinarji. Veru li fil-ħajja tal-qaddisin insibu affarijiet bħal dawn iżda nsibu ħajjiet ta’ qaddisin oħra li kellhomx dawn id-doni. Continue reading “Il-Qdusija Universali”

Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Minn Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading “Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni”

Il-ħajja ordinarja u l-ħajja spiritwali

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Biex wieħed jimxi ‘l quddiem fil-ħajja spiritwali ma hemmx bżonn li jagħmel ħwejjeġ kbar iżda jagħmel kollox bi mħabba.

Jista’ jiġrilna li meta naqraw il-ħajja tal-qaddisin nieħdu l-impressjoni li biex issir qaddis trid tagħmel ħwejjeġ straordnarji. Nirraġunaw ftit. Veru li bosta qaddisin għamlu ħwejjeġ kbar iżda hemm ukoll ħafna qaddisin li ma għamlu xejn straordinarju. Eżempju wieħed huwa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Kienet tagħmel kollox bi mħabba kbira. U hekk nistgħu ngħidu li l-ordinarju sar għaliha straordinarju. Continue reading “Il-ħajja ordinarja u l-ħajja spiritwali”

Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

In-nisrani meta jitlob bit-talba sabiħa tar-rużarju jħoss paċi mill-aktar kbira. U dlonk nistaqsu: għaliex?

L-ewwel nett ir-rużarju jfakkarna fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Infatti l-ewwel misteru tal-ferħ iġibilna quddiem għajnejna t-tħabbira tal-anġlu u nkomplu miexja f’din it-triq sakemm naslu fil-ħames misteru tal-glorja meta naraw lil Marija Santissma nkurunata reġina tas-sema u tal-art. Dan huwa l-Evanġelju fil-qosor. Ta’ min isemmi li l-kelma Maltija Evanġelju ġejja minn kelma Griega li tfisser l-aħbar it-tajba. U bir-raġun kollu, meta nġibu quddiem għajnejna l-Evanġelju nimtlew bil-ferħ. Min għandu f’moħħu li r-reliġjon nisranija teqred il-paċi u tagħmel lill-bniedem monotonu jkun qiegħed jiżbalja. Continue reading “Ir-Rużarju – Talba għall-Paċi”

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, hija l-qaddisa, li minkejja li ma għamlitx ħwejjeġ straordinarji saret duttura tal-Knisja u patruna tal-missjonijiet.

Tereża twieldet fit-2 ta’ Jannar 1873. L-isem sħiħ li tawha fil-magħmudija kien ta’ Marie Franciose Therese. Missierha u ommha kienu tat-tajjeb u rabbew il-familja tagħhom f’ħajja devota. Iċ-ċkejkna Tereża ħadet l-ewwel ispirazzjoni għall-ħajja tagħhom. Iżda fl-1877 ommha mietet u għalhekk il-familja marret toqgħod fil-belt ta’ Liseux. Hemmhekk oħtha l-kbira Pauline kienu tieħu ħsiebha daqs li kieku kienet ommha. Continue reading “Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)”