Il-Missjoni ta’ Ġesù u r-rieda tal-Missier

44. It-Tlieta wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jien sebbaħtek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel (Ġw 17,4).

Dan il-vers huwa meħud mit-talba ta’ Ġesù għad-dixxipli li hija msejħa it-talba saċerdotali, u jurina li Ġesù qiegħed jgħid lill-Missier li huwa temm ix-xogħol tiegħu fuq l-art u hekk tah glorja. Imma kif? Bl-ubbidjenza! Continue reading Il-Missjoni ta’ Ġesù u r-rieda tal-Missier

Ġesù jirbaħ lid-dinja

44. It-Tnejn wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Dawn il-ħwejjeġ għedthomlkom ħalli jkollkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom. Iżda agħmlu l-qalb! Jiena rbaħtha d-dinja (Ġw 16, 33).

Dan huwa kliem ta’ kuraġġ ta’ Ġesù qabel ma mar għall-passjoni. Jgħid lill-Appostli li huwa rebaħ id-dinja. U forsi nistaqsu: imma kif Ġesù rebaħ id-dinja? Fil-milja taż-żminijiet Ġesù ġie fid-dinja imma d-dinja warrbitu u għadha twarrbu sal-lum. Continue reading Ġesù jirbaħ lid-dinja

Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni

42. Is-Sibt wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġejt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa’ nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier (Ġw 16, 28).

Kull bniedem li hawn fid-dinja jiftakar fl-antenati tiegħu, almenu dawk li jiftakar f’ħajtu u jkunu mietu. Imma hemm min ġie fid-dinja għal xejn, għax telaq b’idejh vojta, u ngħidulu “miskin”, għax kien jeżisti biss. Continue reading Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni

Niket li jinbidel f’hena

41. Il-Ġimgħa wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Fis- sewwa, fis-sewwa ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja
għad tifraħ; għad tħossu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena (Ġw 16,20).

Hawnhekk Kristu qiegħed jitkellem fuq ix-xorti ta’ kulmin jimxi warajh. Din l-esperjenza kellha tkun morra għall-Appostli. Dawk li mxew warajh u li rawh jagħmel tant mirakli u ġid, rawh ukoll jgħaddi minn mewt umiljanti. Iżda Ġesù jgħidilhom li l-istorja tiegħu kellha tkun tagħhom ukoll aktar ‘l quddiem. Din hija x-xorti ta’ kull veru Nisrani fid-dinja. Hekk “in-niket tagħkom għad jinbidel f’hena” (Ġw 16, 20). Continue reading Niket li jinbidel f’hena

Rebħa għall-bnedmin kollha

40. Il-Ħamis wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna (Salm 98,3).

Sa minn Għid il-Ħamsin meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-Appostli, il-Knisja bdiet ixxandar lil Kristu Rxuxtat. U dan huwa l-qofol tal-Kristjaniżmu jiġifieri li Kristu rebaħ. Kieku ħajtu spiċċat mal-passjoni u l-mewt tiegħu, Kristu kien ikun martri biss, iżda bil-qawmien ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, biex jurina ċar li HU Alla li ġie biex isalva l-umanità kollha. Continue reading Rebħa għall-bnedmin kollha

Il-MIXJA NISRANIJA

39. L-Erbgħa wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Baqagħli ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux terfgħuhom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tas-sewwa, imexxikom lejn is-sewwa kollu (Ġw 16, 12-13).

Jekk nidħlu fil-kuntest ta’ dawn il-kelmiet ta’ Kristu, naraw li qalhom qabel ma mar għall-passjoni biex jagħmel il-qalb lill-Appostli. Meta kien ser iħallihom, bl-ebda mod ma kienu ser jieqfu mill-mixja spiritwali li kienu bdew. Verament li Kristu kien sejjer għand il-Missier mnejn ġie, iżda hawn qiegħed iwegħidhom l-Ispirtu s-Santu. Continue reading Il-MIXJA NISRANIJA