Print Friendly, PDF & Email

DOMANDA

Nixtieq nistaqsi dwar it-tifsira tal kelma ‘Apokrifa’. Xi tfisser ezatt? Ma nahsibx li ghanda x’taqsam mal-kotba li m’humiex spirati mill-Ispirtu Santu, jigifieri mal- kelma Apokrifi.  Grazzi hafna.  (S. Borg, 28 ta’ Meju 2014)

TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras

Il-kelma “Apokrifa” hija kelma ohra uzata minflok il-kelma “Apokrifi”. “Apokrifa” gejja mill-Ingliz (The Apocrypha), waqt li “Apokrifi” gejja mit-Taljan (I libri apocrifi). Il-kelma tfisser ‘mohbija’, ‘sigrieti’, jew ‘oskuri’ mill-verb Grieg apokruptein, tahbi ghal kollox, . Minhabba l-kontenut taghhom jew il-fatt li nibtu jew inkitbu minn crieki jew gruppi aktarx sigrieti u mohbija jew inkella esklussivisti, bdew jissejhu propju kitbiet apokrifi u ma gewx accettati fil-lista tal-kotba li jaghmlu l-Bibbja (imsejha l-Kanoni tal-Bibbja) ghax ma kinux meqjusa bhala ispirati. Dan minhabba li wiehed mill-kriterji mill-aktar importanti li fuqhom il-Komunita’ li temmen tal-Knisja kien propju li l-kitbiet riedu jkunu uzati b’mod mill-aktar wiesa’ mill-komunitajiet insara.
Fil-kanoni tal-Bibbja Kattolika u dik Ortodossa hemm xi kotba, bhal Tobit, Guditta, Bin Sirak u l-Kotba tal-Makkabej, li mhumiex accettati fil-kanoni Lhudi u Protestant. Il-Protestanti jsejhu dawn il-kotba Apokrifi; il-Kattolici jsejhulhom Dewterokanonici (jigifieri dahlu fil-kanoni aktar tard mill-ohrajn).  (28 ta’ Mejju 2014)

Leave a Reply

%d bloggers like this: