It-Tlieta, 21 ta’ Frar 2017

Print Friendly, PDF & Email

Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tlieta

Qari I
Ħejji ruħek għat-tiġrib.
Sir 2, 1-13 (gr. 1-11)

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

Ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-Mulej
ħejji ruħek għat-tiġrib.
Kun sinċier f’qalbek u żomm sħiħ,
biex ma tinfixilx fi żmien l-għawġ.
Ingħaqad miegħu u titilqux,
u tikber fil-ġieħ fi tmiem ħajtek.
Kulma jiġi fuqek ilqgħu,
u żomm sħiħ fit-tibdil li jumiljak.
Għax id-deheb jippruvawh fin-nar,
u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni.
Afda fil-Mulej u jieqaf miegħek,
żomm triqatek dritti u ittama fih.
Intom li tibżgħu mill-Mulej, stennew ħnientu,
u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu.
Intom li tibżgħu mill-Mulej, afdaw fih,
u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom.
Intom li tibżgħu mill-Mulej, ittamaw fi ħwejjeġ tajba,
fl-hena ta’ dejjem u fil-ħniena.
Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta’ dari u araw:
min qatt ittama fil-Mulej u kellu għax jistħi?
Jew min żamm fil-biża’ tiegħu, u l-Mulej ħallieh waħdu?
Jew min sejjaħlu, u l-Mulej ma tax kasu?
Għax il-Mulej tiġih ħasra u jħenn,
jaħfer id-dnubiet u jsalva fi żmien l-għawġ.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali
Salm 36 (37), 3-4.18-19.27-28.39-40

R/. (5): Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb;
għammar fl-art, u tgħix b’moħħok mistrieħ;
qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek,
u jagħtik dak li tixtieq qalbek. R/.

Fi ħsieb il-Mulej il-ħajja tat-tajbin,
u wirthom jibqa’ għal dejjem.
Ma jitfixklux f’siegħa ħażina,
u jixbgħu fi żmien il-ġuħ. R/.

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,
biex tibqa’ tgħammar għal dejjem.
Għax il-Mulej iħobb is-sewwa,
u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu. R/.

Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej;
hu l-kenn tagħhom fi żmien l-għawġ.
Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena,
isalvahom għax fih jistkennu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Gal 6, 14

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar
jekk mhux bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu,
li bih id-dinja hi msallba għalija,
u jien għad-dinja.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin.
Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu jkun qaddej ta’ kulħadd.
Mk 9, 30-37

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilija, u hu ma ried li ħadd ikun jaf, għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt”. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh.

Waslu Kafarnahum; u meta kienu d-dar staqsiehom: “X’kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq?”. Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu qagħdu jitħaddtu bejniethom fuq min kien l-akbar.

Imbagħad qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-Tnax, u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd”.

U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f’nofshom, ħaddnu bejn dirgħajh u qalilhom: “Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ mhux lili, imma lil dak li bagħatni”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Leave a Reply

%d bloggers like this: