L-Evanġelju tal-Ħadd 4 ta’ Novembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lk 12, 28b-34

X’taqbad tgħid quddiem Alla li jitkellem dwar l-ikbar liġi! Alla jgħaqqad l-imħabba tiegħu mal-imħabba tiegħek għall-oħrajn u tal-oħrajn għalik. Alla jqis l-imħabba lejn il-bnedmin daqs l-imħabba lejh. Ir-reċiproċità titwessa u ssir universali.

Għal Ġesù m’hemmx liġi ikbar minn dik li toħorġok minnek innifsek u b’imħabba tingħata għall-oħrajn. F’din il-liġi, l-iktar importanti mhux l-oġġett tal-imħabba, lil min tħobb, iżda li tħobb. Għal Ġesù il-kobor tal-imħabba m ajinsabx f’lil min tħobb, iżda fl-għotja ta’ mħabba fihjha nnifisha. Il-bniedem jagħżel lil min iħobb filwaqt li Ġesù jagħżel li jħobb.

Jagħalqlek ħalqek u jiftaħlek qalbek. Kull kelma hi żejda u s-smiegħ iqanqal il-kuraġġ. Mhux biss. Min jaqbel diġa qiegħed qrib is-Saltna ta’ Alla, aħseb u ara min jaqbel u jgħix dak li jaqbel miegħu.

Il-bniedem dejjem ħabb, għax l-imħabba hija l-għaqda tar-rieda bejn l-istint u l-intelliġenza. L-intelliġenza terfa’ l-istint u ttawlu u tgħollih għall-virtù tar-rieda. Il-bniedem, minn natura tiegħu, iħobb lil uliedu, lill-ġenituri tiegħu, lil min jagħmillu l-ġid, li min ikun miġbud lejh, lil min jara fih sieħeb. Iżda din l-imħabba tibqa’ dejjem esperjenza umana, li tiddependi mis-saħħa u mill-ħila tal-bniedem innifsu; hija dejjem mhedda, imtebbgħa jew imxellfa mill-ħtieġa tal-bniedem li jibqa’ ħaj, kultant anke billi jiddomina lil ħaddieħor u jinqeda’ bih. Minn hawn ġejja l-espressjoni skorretta ‘li tħobb lilek innifsek’. Fl-egoiżmu m’hemmx imħabba, għax l-imħabba teħtieġ mill-inqas żewġ persuni.

Ġesù jagħti dinjità għola lill-imħabba tal-bniedem; jagħmilha esperjenza divina, jagħniha bil-frott ta’ Alla nnifsu. Jekk ma jkollokx imħabba ma int xejn. Jekk ikollok l-imħabba int kollox, diġa qed tgħix il-ħajja ta’ Alla, ma tibqax qrib tas-Saltna ta’ Alla, iżda tkun ġa fiha.

Minn naħa l-oħra, inqas ma tħobb iktar titbiegħed min din is-Saltna, li l-ġid tagħha hu l-hena bla tmiem, hena li ma jiddepednix minn kemm tiggranfa jew taħfen taħt idejk, iżda minn dak li hemm f’qalbek u r-rieda sħiħa li tingħata; l-eroiżmu li kulħadd ifaħħar, iżda tant isibuha diffiċli li jwettqu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: