Evanġelju tat-Tnejn 19 ta’ Novembru 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 18, 35-43

Ġeriko, li isimha ġej mill-għerq r u ħ (x’aktarx li l-pronunzja ħ inbidlet f’k mal-ħakma tal-Griegi) li għalina l-maltin nissel in-nom ‘rieħa’ li fil-kanani (il-lingwa tal-Kananin) tfisser rieħa tfuħ, kienet il-belt li Erodi l-Kbir bidel f’belt ta’ prosperità kbira. Il-familji nobbli ta’ Ġerusalemm kienu jgħaddu x-Xitwa hemm u hemm min jgħid li fiha kienu jgħammru madwar tnax-il elf qassis u levita tat-Tempju. Kienet il-belt tas-sinjuri. Mhux ta’ b’xejn li t-triq bejn Ġeriko u Ġerusalemm kienet miżgħuda bil-ħallelin. Għalhekk Ġesù jqiegħed il-parabbola tas-samaritan li ħenn għall-vittma tal-ħallelin, sewwa ssew f’din it-triq. Il-vjaġġaturi kien fihom kemxa mhux ħazin.

Iżda barra l-belt xorta kien hemm min kien jgħix fil-għaks u fil-miżerja. Ġeriko kienet imdawra bil-ħitan, l-eqdem belt li qatt kienet imkenna bis-swar, b’wirt kbir ta’ esperjenza ta’ bnedmin jgħixu flimkien. Minkejja dan, il-bnedmin li kienu jgħixu fiha mhux talli ma tgħallmux iħennu, talli min ma kienx jista’ għax kien fqir, kien imkeċċi ’l barra.

L-għajbien tal-ħniena mill-qalb ta’ dawn in-nies, li kienu miexja wara Ġeù u min jaf kemm-il darba semgħuh jitkellem u rawh iħenn, jidher anke mill-fatt li meta dan it-tallab għama, għolla leħnu biex jinħeles mill-miżerja tiegħu, ma għenuhx, ma ressquhx lejn Ġesù, anzi, ippruvaw jagħlqulu ħalqu. Quddiem ir-rejaltajiet iebsin ta’ ħafna mill-proxxmu tagħna għandna l-ħila nagħqlu għajnejna u lil min jgħajjat biex niftħuhom, insoddulu ħalqu. Li kieku dak ir-raġel sema’ minnhom jew ta’ kashom kien jibqa’ għama, u hu u dawk li kienu jiddependu minnu kienu jibqgħu jgħixu fil-miżerja, fl-għaks.

In-nies, qalulu min kien għaddej u x’ħobż kien jiekol, iżda wrew li l-ħobż li kien jiekol Ġesù, ma kienx ħobż għal snienhom. Huma kienu biss hemm, mexjin u jgħajtu, iżda qatt ma tħajru minnu. Li kieku tħajru minnu, jekk għallinqas ma għenux lill-għama huma, kienu jressqh quddiem Ġesù li kienu jafu li seta’ jgħinu. Imma qalb il-bniedem kapaċi tixraf u tibbies daqs l-irħam samm. L-importanti li għaddej tajjeb jien. X’għaddej minnu ħaddieħor mhux importanti. Għadu jidwi sa żmienna il-kliem ta’ Kajjin li qatel lil ħuh Abel: Mela jien għassies ta’ ħija!

Qiegħed lilek innifsek minflok ħuk u xtarr sewwa jekk tixtieqx li jwieġeb bl-istess mod.

Ġesù kien ifittex il-kwiet għax kien ikun imdawwar bl-istorbju. Kull fejn ikun imdawwar bin-nies. Dejjem bl-għajjat tal-folol. Iżda l-leħen tal-batut qatt ma hu dgħajjef biżżejjed biex Ġesù ma jisimgħux. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu jgħidilna s-salmista. Dan sejjaħ, korob, u l-Mulej semgħu. Iżda dan l-għama mhux biss sejjaħ lil xi ħadd iżda sejjaħ lil Ġesù b’ismu u bit-titlu rjali tiegħu: ‘bin David’. Dan l-għama li kien jaf li Ġeriko hija l-belt tas-slaten,isejjaħ lil Ġesù bħala bin l-aqwa sultan, David.

Barra minn hekk, mhux biss isejjaħlu b’ismu imma jitolbu ħniena. Dak li qed jitlob ma jfissirx biss li jkollu d-dawl, iżda ħniena b’mod ġenerali tant li Ġesù jistaqsih, xi tridni nagħmillek, x’se jkun l-ewwel pass? Donnu dan r-raġel induna li ħajtu kollha kienet miżerja u ħajtu kollha kellha bżonn il-ħniena, l-eżistenza tiegħu kollha kemm hi kellha bżonn min jerfagħha ’l fuq. Fl-għajta tiegħu tidher bidla mill-għeruq, bidla fl-attitudni, minn telqa ta’ tallab li ma jista’ jagħmel xejn għall-għajta mimlija enerġija u determinazzjoni biex Ġesù jħenn għalih u jgħinu jibdel ħajtu.

Meta renxxielu jasal quddiem Ġesù, u jiġi wiċċ’imb’wiċċ mal-mistoqsija tiegħu, l-istess bħall-mistoqsija li agħmel Alla lil Salamun, bin David, dan ir-raġel jagħmel il-qabża l-kbira. Seta’ talbu l-flus, seta’ talbu jeħodlu ħsieb il-familja tiegħu, seta’ talbu minn kollox u ħajtu kienet tkun ħafna aħjar. Il-mistoqsija ta’ Ġesù mhix banali, għax mit-tweġiba għaliha tiddependi l-ħajja ta’ dak il-bniedem u ta’ kull min qed isibha mċappsa quddiemu. Hija mistoqsija li għandha l-ħila titfana fi kriżi, għax tqiegħedilna quddiemna dak li hu tassew importanti għalina.

Dak ir-raġel għaraf x’kien l-iktar importanti, jekk Salamun talab l-għerf, dan ir-raġel wieġeb bil-għerf li diġa ngħatalu, u bil-grazzja ta’ Alla. Il-bniedem talab id-dawl, biex jara kollox kif inhu, biex ikun jaf fejn hu, biex ikun jaf fejn hu sejjer, biex jagħraf bejn is-sabiħ u l-ikrah, bejn it-tajjeb u l-ħażin. Tant għaraf dan kollu li ddeċieda jibqa’ miexi wara min fejqu jfaħħar lil Alla.

Għandek ħila twieġeb bħalu?

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.