Il-Papa f’Santa Marta: Is-saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019: Is-saċerdoti għandhom ikunu nies ferrieħa bl-għajnejn ta’ bniedem u bl-għajnejn ta’ Alla, kif kien San Ġwann Bosco. Il-Papa Franġisku għamel din ir-rakkomandazzjoni waqt l-omelija tal-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, fejn ħeġġeġ lis-saċerdoti jħarsu lejn ir-realtà bil-qalb ta’ missier u ta’ għalliem, kif għamel Don Bosco.

Ħarsa li mexxietu, qal Franġisku, kienet li ra liż-żgħażagħ fqar fit-triq, ħassu mqanqal għalihom, u qatagħha li jgħinhom jimmaturaw, mexa u beka magħhom.

Franġisku fakkar li f’jum l-ordinazzjoni ta’ Don Bosco, ommu, mara umli, bidwija, li ma kienet studjat f’ebda fakultà tat-teoloġija, kienet qaltlu: ‘Illum tibda tbati.’ Żgur li riedet tisħaq realtà, imma riedet ukoll twissih għax kieku binha deherlu li ma kienx se jkun hemm tbatija, kien ifisser li hemm xi ħaġa mhux f’postha. Kienet mara sempliċi imma b’qalb mimlija bl-Ispirtu.

Għalhekk, għas-saċerdoti t-tbatija hi sinjal li l-affarijiet sejrin sew, imma mhux għax ‘jorqod fuq l-imsiemer’ imma minħabba dak li għamel Don Bosco li kellu l-kuraġġ iħares lejn ir-realtà bl-għajnejn ta’ bniedem u bl-għajnejn ta’ Alla.

F’dik l-epoka mażonika u antiklerikali għall-aħħar, fi żmien aristokrazija iżolata, fejn il-foqra kienu foqra bis-serjetà, kienu l-iskart, Don Bosco kien ra lil dawk iż-żgħażagħ u qal: ‘Ma jistax ikun hekk!’ Il-viżjoni tiegħu kellha l-għajnejn ta’ bniedem, ta’ Alla, imma wkoll ta’ missier li ma riedx lil dawk iż-żgħażagħ jispiċċaw fuq il-forka.

It-toroq li fittex biex jgħinhom kienu toroq umani. Hu fehem l-inġustizzji. Lill-Mulej kien jgħidlu: ‘Inti ħlaqt lil dawn il-bnedmin biex jilħqu l-milja u huma jinsabu fi traġedja.  Jistgħu jispiċċaw għand Don Cafarro,’ li kien kappillan fil-ħabs ta’ Torin u spiss kien jakkumpanja lill-ikkundannati sal-forka. Kien ukoll ħabib kbir ta’ Don Bosco.

Għaldaqstant, issokta jgħid il-Papa Franġisku, is-saċerdot għandu jkollu dawn iż-żewġ kwalitajiet: iħares lejn ir-realtà bl-għajnejn ta’ bniedem u bl-għajnejn ta’ Alla. Dan ifisser li għandu jgħaddi ħafna ħin quddiem it-tabernaklu.

Dan l-atteġġjament wera t-triq lil Don Bosco għax hu ma resaqx lejn dawn in-nies bil-Katekiżmu u l-Kurċifiss biss. Kieku qal liż-żgħażagħ: ‘Agħmlu hekk,’ kienu jiskartawh. Hu resaq lejhom, lejn il-vivaċità tagħhom. Organizzalhom il-logħob, organizzahom fi gruppi bħal aħwa, mexa magħhom, ħass magħhom, ħares bl-għajnejn tagħhom, beka magħhom u b’hekk mexxihom. Is-saċerdot iħares lejn in-nies b’mod uman, hu dejjem għal-lest.

Il-Papa saħaq li s-saċerdoti m’għandhomx ikunu qieshom impjegati bit-timetable. Għandna ħafna minnhom, osserva Franġisku, bravi, jafu xogħolhom, jafu kif ikunu impjegati. Imma s-saċerdot mhux impjegat, ma jistax ikun hekk. Meta jħares bl-għajnejn umani, tenna l-Papa, iħoss is-sentiment li jqis lin-nies bħala wliedu, ħutu. Imbagħad għandu jkollu l-kuraġġ li jmur jitqabad għalihom: is-saċerdot hu bniedem li jitqabad ma’ Alla.

Dejjem hemm ir-riskju, kompla jgħid, li l-uman jieħu aktar importanza mid-divin jew bil-maqlub, imma jekk fid-dinja ma nirriskjawx… kollox jibqa’ ċatt. Infatti meta jkun hemm l-imħabba, il-missier jirriskja minħabba wliedu, l-aħwa jirriskjaw għal xulxin. Bla dubju dan iġib miegħu t-tbatija, jibdew il-persekuzzjonijiet, it-tqassis!

Il-Papa rringrazzja lil Alla li tana lil San Ġwann Bosco li sa minn ċkunitu kien imdorri jaħdem, kien jaf kif taqla’ l-ħobża ta’ kuljum, kien fehem x’inhi l-ħniena, liema kienet il-‘vera’ verità.

Is-sinjal li s-saċerdot miexi fit-triq it-tajba huwa l-ferħ, qal Franġisku. Meta s-saċerdot ma jħossx il-ferħ ġewwieni, għandu jieqaf minnufih u jistaqsi lilu nnifsu għaliex. Il-ferħ ta’ Don Bosco hu magħruf.  Hu kien l-imgħallem tal-ferħ għax kien iferraħ lill-oħrajn u b’hekk kien jifraħ hu wkoll. U kien isofri wkoll!

Nitolbu lill-Mulej biex, bl-interċessjoni ta’ Don Bosco, itina l-grazzja li s-saċerdoti tagħna jkunu bnedmin ferrieħa għax għandhom is-sens veru li jħarsu lejn il-pastorali, lejn il-poplu t’Alla bl-għajnejn ta’ bniedem u bl-għajnejn ta’ Alla, temm il-Qdusija Tiegħu.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: