Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni kollha ta’ qalbhom sewda

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd, 26 ta’ April 2020: Waqt il-quddiesa tal-lum nitolbu għall-persuni kollha ta’ qalbhom sewda, għax waħedhom, jew għax ma jafux x’hemm jistenniehom fil-futur, inkella għax ma jistgħux imexxu lill-familja minħabba nuqqas ta’ flus minħabba li huma bla xogħol.  Tant nies li għaddejjin minn żmien ta’ swied il-qalb: illum nitolbu għalihom.

OmelijaĠesù s-sieħeb tagħna fil-pellegrinaġġ

Ħafna drabi smajna li l-kristjaneżmu mhuwiex biss duttrina, mhux imġiba partikolari, mhuwiex kultura.  Iva hu dan kollu, imma aktar importanti u qabel kollox, huwa laqgħa.  Persuna hi nisranija għax iltaqgħet ma’ Ġesù Kristu, ħallietu jiltaqa’ magħha.

Dal-pass tal-Evanġelju ta’ Luqa jirrakkuntalna laqgħa, il-mod biex nifhmu sewwa kif jaħdem il-Mulej, kif inhu l-mod li bih naġixxu aħna.  Aħna twelidna biż-żerriegħa tal-ansjetà.  Alla hekk ried: ansjetà biex insibu l-milja, ansjetà biex insibu lil Alla, bosta drabi bla ma lanqas nindunaw li għandna din l-ansjetà.  Qalbna hi anzjuża, qalbna għatxana: għatxana għal-laqgħa ma’ Alla.  Tfittxu, ħafna drabi minn toroq żbaljati; tintilef, terġa’ lura, tkompli tfittex… Min-naħa l-oħra Alla għatxan, Alla għatxan għal-laqgħa, tant li bagħat lil Ġesù biex jiltaqa’ magħna, biex jersaq lejn din l-ansjetà tagħna.

Kif iġib ruħu Ġesù? F’dal-pass tal-Evanġelju (cfr. Lq. 24, 13-35) naraw ċar li hu jirrispetta; jirrispetta s-sitwazzjoni proprja tagħna, ma jibqax għaddej.  Iġib ruħu hekk biss, xi minn daqqiet, ma’ min hu rasu iebsa.  Niftakru f’Pawlu – hux? -meta jwaqqgħu minn fuq iż-żiemel.   Imma soltu Hu jimxi b’pass bil-mod biex jirrispetta r-ritmi tagħna.  Kemm għandu paċenzja l-Mulej ma’ kull wieħed u waħda minna!

Il-Mulej jimxi ħdejna.  Kif rajna hawnhekk, ma’ dawn iż-żewġ dixxipli, jagħti widen għall-ansjetajiet tagħhom – jafhom!  U f’ħin minnhom jgħidilna xi ħaġa.  Il-Mulej iħobb jisma’ kif nitkellmu, biex jifhimna tajjeb u biex jagħti tweġiba tajba għal dik l-ansjetà.  Il-Mulej ma jħaffifx il-pass, jimxi dejjem bil-pass tagħna, ħafna drabi pass tqil, imma l-paċenzja tiegħu dik hi.

Hemm regola antika tal-pellegrini li tgħid li l-pellegrin veru għandu jimxi skont il-pass tal-persuna li l-aktar timxi bil-mod.  U Ġesù għandu ħila jagħmel dan, jistenniena nagħmlu l-ewwel pass.  U meta jkun il-waqt, jagħmlilna l-mistoqsija.  F’dal-każ huwa ċar: ‘X’intom tgħidu bejnietkom intom u miexja?’ (cfr. v. 17)  Juri li ma jafx biex iġagħalna nitkellmu.  Hu jħobb jisma’ x’għandna ngħidu.  Iħobb jisma’ dan, iħobb meta nitkellmu hekk.  Biex jismagħna u jweġibna, iġagħalna nitkellmu, jagħmel tabirruħu li ma jafx, imma b’rispett kbir.   Imbagħad iwieġeb, jispjega, sa fejn meħtieġ.  Hawnhekk qed jgħidilna: ‘U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu’ (v. 26).  Jispjega, jiċċara.

Nistqarr li għandi kurżità nkun naf kif spjegalhom Ġesù biex inkun nista’ nagħmel l-istess.  Kienet katekeżi ta’ ġmiel kbir.  Imbagħad l-istess Ġesù li ssieħeb magħna, li resaq lejna, li resaq qribna, jagħmel tabirruħu li se jibqa’ sejjer biex iqis il-livell tal-ansjetà tagħna: ‘Le, ejja, ejja ibqa’ ftit magħna’ (v.  29).  Hemm issir il-laqgħa.  Imma l-laqgħa mhijiex biss il-waqt tal-qsim tal-ħobż, imma hija t-triq kollha.  Aħna niltaqgħu ma’ Ġesù fid-dalma tad-dubji tagħna.  Anke fid-dubju ikrah ta’ dnubietna, Hu qiegħed hemm biex jgħinna fl-ansjetajiet tagħna.  Dejjem jinsab magħna.

Il-Mulej jissieħeb magħna għax irid jiltaqa’ magħna.  Għaldaqstant ngħidu li l-qofol tal-kristjaneżmu hu laqgħa: huwa l-laqgħa ma’ Ġesù.  Għaliex int nisrani?  Għaliex int nisranija?  U ħafna nies ma jafux iwieġbu.  Għal uħud, għax hekk hi t-tradizzjoni, imma oħrajn ma jafux għaliex: għax iltaqgħu ma’ Ġesù imma ma indunawx li kienet laqgħa ma’ Ġesù.  Ġesù dejjem ifittixna.  Dejjem.  U aħna għandna l-ansjetajiet tagħna.  Fil-ħin li l-ansjetà tagħna tiltaqa’ ma’ Ġesù, tibda l-ħajja tal-grazzja, il-milja tal-ħajja, il-ħajja tal-mixja nisranija.

Jalla l-Mulej  jagħtina lkoll il-grazzja li niltaqgħu ma’ Ġesù kuljum, li nsiru nafuH, li nagħrfu illi Hu jterraq magħna fil-waqtiet kollha tagħna, illi Hu jseħibna fil-pellegrinaġġ.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: