Il-Ħamis 7 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

IL-ĦAMIS WARA L-EPIFANIJA

Salmodija tal-Ħamis tat-II ġimgħa

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja.

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra. 

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana. 

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi: 

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Int teħlisna, Mulej, u nfaħħru ismek għal dejjem.

Salm 43 (44)

I

O Alla, b’widnejna aħna smajna, *

qaluhulna missirijietna,

dak li int għamilt fi żmienhom, *

li għamilt b’idek fiż-żmien l-imgħoddi.

Il-ġnus keċċejt, u lilhom ħawwilt f’arthom; *

il-popli għakkist, u lilhom frixt bħal friegħi.

Ma kienx b’sejfhom li huma ħadu l-art, *

jew bi driegħhom li kisbu r-rebħa;

kienet il-leminija tiegħek u d-driegħ tiegħek, *

u d-dija ta’ wiċċek, għax int ħabbejthom.

Inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi, *

li tajt ir-rebħa lil Ġakobb. 

Bik nitfgħu lura l-għedewwa tagħna, *

f’ismek nirfsu fuq dawk li jqumu għalina.

Għax mhux fl-ark tiegħi jien nafda, *

anqas is-sejf tiegħi ma jrebbaħni.

Imma int teħlisna mill-għedewwa tagħna, *

u tfixkel ‘il dawk li jobogħduna.

F’Alla niftaħru l-ħin kollu; *

ismek infaħħru għal dejjem.

  Glorja.

Ant. 1:   Int teħlisna, Mulej, u nfaħħru ismek għal dejjem.

Ant. 2:   Aħfrilna, Mulej, u tħallix lill-għadu jżeblaħ il-poplu ta’ wirtek.

II

Imma issa warrabtna u ċekkintna, *

ma għadekx toħroġ ma’ l-eżerċti tagħna.

Ġegħeltna nduru lura minn quddiem l-għadu;  * 

dawk li jobogħduna ħatfulna ħwejjiġna.

Tlaqtna bħal nagħaġ għall-qatla, *

u fost il-ġnus xerridtna.

Begħt il-poplu tiegħek għal ħaġa żgħira; *

ma qlajtx wisq mill-bejgħ tiegħu.

Waqqajtna għaż-żebliħ tal-ġirien tagħna, *

għaċ-ċajt u t-tkasbir ta’ dawk ta’ madwarna.

Ġibtna fi lsien il-ġnus, *

u l-popli jħarsu lejna u jħarrku rashom.

L-għajb tiegħi quddiemi l-jum kollu, *

il-mistħija tgħattili wiċċi,

għall-kliem ta’ żebliħ u tkasbir, *

Quddiem l-għadu li jitħallas minni.

  Glorja.

Ant. 2:   Aħfrilna, Mulej, u tħallix lill-għadu jżeblaħ il-poplu ta’ wirtek.

Ant. 3:   Qum, Mulej, u eħlisna, f’ġieħ it-tjieba tiegħek.

III

Dan kollu ġralna, għalkemm ma nsejniekx, *

għalkemm ma ksirniex il-patt tiegħek.

Ma dorniex mill-fehma tagħna, *

anqas ħarġu minn triqtek riġlejna.

Imma int sħaqtna f’art il-klieb selvaġġi, *

u b’dell il-mewt għattejtna.

Li kieku nsejna isem Alla tagħna, *

jew ftaħna idejna quddiem xi alla barrani,

ma kienx Alla b’dan jintebaħ, *

hu li jagħraf x’hemm moħbi fil-qalb?

Minħabba fik joqtluna l-jum kollu, *

jgħodduna bħal nagħaġ għall-qatla.

Qum! Għax int rieqed, Sid tiegħi? *

Stenbaħ! La twarrabniex għal dejjem.

Għaliex taħbi wiċċek minna? *

Għaliex tinsa d-dwejjaq u  t-tagħkis tagħna?

Għax fit-trab ninsabu mitluqa, *

mixħuta ma’ l-art minn tulna.

Qum! Ejja biex tgħinna! *

Eħlisna, f’ġieħ it-tjieba tiegħek!

  Glorja.

Ant. 3: Qum, Mulej, u eħlisna, f’ġieħ it-tjieba tiegħek.

V/.  Bin Alla ġie u tana d-dawl.

R/.  Biex nagħrfu lil Alla l-veru.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                                 Iż. 63:19b; 64:1-11

Talba biex Alla jiġi jżurna

        M’hux li kont iċċarrat is-smewwiet

u tinżel minn hemm,

U quddiemek il-muntanji jitheżhżu,

bħalma n-nar iqabbad il-ħatab,

bħalma n-nar jgħalli l-ilma;

biex tgħarraf ismek lill-għedewwa tiegħek,

u l-ġnus jitriegħdu quddiemek,

meta int tagħmel għeġubijiet

li ma konniex nistennew,

u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom!

U la widna qatt ma semgħet,

u la għajn ma rat Alla bħalek,

Alla li jħabrek għal min jittama fih.

Int tilqa’ bil-ferħ lil min jagħmel is-sewwa,

lil dawk li jiftakru fi triqatek.

Ara! Int kont mgħaddab għalina,

u aħna dnibna.

Domna fi dnubna, u kontra tiegħek qomna għal ħafna żmien.

Tniġġisna lkoll, u sirna bħal ċarruta maħmuġa;

bħal werqa lkoll dbilna,

u ħżunijietna bħal riħ ġarrewna.

Ħadd ma hawn li jsejjaħ ismek,

li jitħarrek biex iżomm miegħek.

Għax int ħbejt wiċċek minna,

u rħejtna f’idejn ħżunijietna.

U issa, Mulej, int missierna;

aħna t-tafal, u inti l-fuħħari;

aħna lkoll għemil idejk.

La tinkurlax iżżejjed, Mulej,

la tiftakarx fil-ħażen tagħna għal dejjem.

Ara, ħares, aħna lkoll il-poplu tiegħek:

il-bliet imqaddsa tiegħek mitluqa,

Sijon saret xagħra

u Ġerusalemm ħerba.

It-Tempju qaddis u glorjuż tiegħek

fejn missirijietna kienu jfaħħruk

maħruq bin-nar,

u kull ma kellna għażiż sar ħerba.

Quddiem dan kollu ma tiċċaqlaqx,

Mulej, se tibqa’ sieket u tgħakkisna sa l-aħħar?

RESPONSORJU                                                      ara Iż 56:1; Mik4:9; Iż 43:3

R/.  Ġerusalemm, is-salvazzjoni tiegħek għoddha waslet: għalfejn dan il-biki kollu? Forsi l-kunsillier tiegħek għab biex qabduk dawn id-dwejjaq? * La tibżax, għad insalvak u neħilsek.

V/.   Jiena l-Mulej, Alla tiegħek, il-Qaddis ta’ Iżrael, il-feddej tiegħek. * La tibżax, għad insalvak u neħilsek.

LEZZJONI II

Qari mit-tifsir fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann, ta’ San Ċirillu, isqof ta’ Lixandra

L-Ispirtu s-Santu jingħata lil kulħadd

Il-Ħallieq tad-dinja ddeċieda li jġedded kollox fi Kristu u jerġa’ jqiegħed il-ħolqien f’ordni mill-isbaħ; hu ried jerfa’ mill-ġdid lill-bniedem fl-istat naturali tal-bidu, u wiegħdu li, flimkien ma’ ġid ieħor, jagħtih ukoll l-Ispirtu s-Santu li mingħajru ma kienx jista’ jerġa’ jikseb għalkollox il-ġid mitluf u jibqa’ jżommu fis-sħiħ u fis-sliem.

Għalhekk Alla għażel iż-żmien li fih kellu jibgħat fuqna l-Ispirtu s-Santu, jiġifieri ż-żmien tal-miġja ta’ Kristu, u tana kelmtu meta qal: F’dawk il-jiem, jiġifieri fi żmien is-Salvatur, jiena nsawwab l-Ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha.

Meta wasal iż-żmien ħa jxerred fuqna din il-kotra ta’ grazzji u ħelsien, huwa bagħat fostna fuq l-art lil Ibnu l-waħdieni bħala bniedem imwieled minn mara, kif tgħid l-Iskrittura Mqaddsa; mbagħad Alla l-Missier tana l-Ispirtu s-Santu, u l-ewwel wieħed li rċevieh kien Kristu stess, bħala l-ewwel eżempju tan-natura mġedda tagħna. Ġwanni l-Battista xehed għal din il-grazzja u qal: Rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema u joqgħod fuqu.

Meta ngħid li Kristu ħa l-Ispirtu s-Santu dan ifisser li hu rċevieh ta’ bniedem li kien u skond ma kien xieraq li jirċevih bħala bniedem; għax hekk ukoll wara li ġie fid-dinja ma rahiex ħaġa barra minn lokha jisma’ lil Alla Missieru jsejjaħlu u jgħidlu: Ibni int, jiena llum nissiltek, għalkemm hu minn dejjem Bin Alla l-Missier u mnissel mill-istess essenza tiegħu qabel ma sar bniedem, anzi qabel kull żmien.

Imma għad li Kristu hu Alla mnissel minn Alla qabel kull żmien, b’danakollu l-Missier qallu, Jiena llum nissiltek, biex bis-saħħa ta’ Ibnu l-waħdieni jagħmel lilna wliedu adottivi, ladarba fi Kristu bniedem huma  rappreżentati l-bnedmin kollha; għalhekk jingħad li l-Ispirtu huwa tal-Missier u li dan tah lil Ibnu biex permezz tiegħu nkunu nistgħu nirċievu l-Ispirtu aħna wkoll. Kien minħabba f’hekk li Kristu ried jgħin lil ulied Abraham u sar jixbah lil ħutu f’kollox, kif tgħidilna l-Iskrittura.

Mela meta Kristu rċieva l-Ispirtu s-Santu, ma rċeviehx għalih innifsu, għax dan l-Ispirtu kien minn dejjem tiegħu, u lilna jingħatalna bi Kristu u fi Kristu, kif diga’ għedna; l-Iben ta’ Alla rċevieh għax fih innifsu ħa n-natura kollha tagħna u ried iġeddidha u jerġa’ jagħmilha sħiħa. Jiġifieri, biex nirraġunaw sewwa fuq dak li tgħidilna l-Iskrittura, għandna ngħidu li Kristu ħa l-Ispirtu s-Santu mhux għalih stess iżda rċevieh għalina fih innifsu; għax kull xorta ta’ ġid li jingħata lilna jingħatalna permezz ta’ Kristu.

RESPONSORJU                                                                Eżek 37:27-28; Lhud 8:8

R/.  Jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. * Mbagħad jagħrfu l-ġnus li jiena l-Mulej li nqaddes lil Iżrael, meta s-santwarju tiegħi jkun fosthom għal dejjem.

V/.  Jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta’ Iżrael u mad-dar ta’ Ġuda. * Mbagħad jagħrfu l-ġnus li jiena l-Mulej li nqaddes lil Iżrael, meta s-santwarju tiegħi jkun fosthom għal dejjem.

TALBA

          O Alla, permezz ta’ Ibnek, inti wrejt il-ġnus kollha d-dawl tiegħek ta’ dejjem: agħmel li aħna, il-poplu tiegħek, nagħrfu s-sebħ kollu tal-Feddej tagħna, u nagħrfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos. 

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem. 

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal. 

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.  

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.  

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek; 

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana.

Salm 79 (80)

O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen, *

int li tmexxi bħal merħla ‘l Ġużeppi.

Int li qiegħed fuq il-kerubini, *

iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manassi.

Qajjem il-qawwa tiegħek, *

u ejja ħa ssalvana.

Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; *

itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi.

Mulej, Alla ta’ l-eżerċti, kemm se ddum tinkorla *

minkejja t-talb tal-poplu tiegħek?

Tmajthom il-ħobż magħġun bid-dmugħ, *

sqejthom id-dmugħ bix-xaba’.

Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna, *

l-għedewwa tagħna jiddieħku bina.

Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; *

itfa’ fuqna d-dija  ta’ wiċċek, u nkunu salvi.

Int qlajt dielja mill-Eġittu, *

warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha.

Ħejjejt l-art għaliha; *

hi xenxlet għeruqha u mliet l-art.

Tgħattew l-għoljiet bid-dell tagħha, *

bħal ċedri l-kbar iż-żraġen tagħha.

Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha,

sax-xmara ż-żraġen tagħha.

Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha, *

u kull min jgħaddi jqaċċat minnha?

Iħarbatha l-ħanżir selvaġġ, *

il-bhejjem tar-raba’ jirgħu fiha.

Erġa’ ejja, Alla ta’ l-eżerċti; †

ħares mis-sema, u ara,

u żur ‘il din id-dielja.

Ħu ħsieb dak li ħawwlet lemintek, *

ir-rimja li int kabbart għalik.

Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta’ wiċċek *

dawk li tawha n-nar u qaċċtuha.

Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ lemintek, *

fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.

Aħna ma nitbegħdux minnek; *

roddilna l-ħajja, u aħna nsejjħu ismek.

Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; *

itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi.

  Glorja.

Ant. 1:   Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana.

Ant. 2:   Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art.

Kantiku           Iż 12:1-6

Inroddlok ħajr, Mulej, għaliex għadabt għalija; *

imma l-korla tiegħek reġgħet lura, u int farraġtni.

Ara, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi ; *

jiena nittama, u ma jkollix m’niex nibża’.

Għax il-qawwa u l-għana tiegħi hu l-Mulej, *

hu is-salvazzjoni tiegħi.

Kollkom ferħana, *

 timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni.

U f’dak il-jum għad tgħidu: *

“Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu,

għarrfu lill-ġnus l-għeġubijiet tiegħu, *

xandru li ismu huwa fil-għoli.

Għannu lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar; *

ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art.

Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f’Sijon, *

għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael!”

  Glorja.

Ant. 2:   Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art.  

Ant. 3:   Għajjtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb.

Salm 80 (81)

Għannu bil-ferħ lil Alla, qawwa tagħna, *

għajjtu bil-ferħ lil Alla ta’ Ġakobb!

Għollu leħen ta’ l-għana, doqqu t-tnabar, *

doqqu ċ-ċetra ħelwa ma’ l-arpa.

Doqqu t-tromba mal-qamar ġdid, *

mal-qamar mimli f’jum il-festa tagħna.

Għax dan hu kmandament għal Iżrael, *

din liġi ta’ Alla ta’ Ġakobb.

Dan l-ordni hu tah lil Ġużeppi, *

huwa u ħiereġ minn art l-Eġittu.

Kliem li ma nafux qiegħed nisma’: †

“Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq dahrek, *

ħlistlek idek mill-irfigħ tal-qoffa.

Fid-dwejjaq sejjaħtli, u jiena ħlistek; *

b’leħen moħbi, bħal f’ragħda, weġibtek;

ħdejn l-ilma ta’ Meribah ġarrabtek.

Ismagħni, poplu tiegħi, ħa nlumek: *

Iżrael, m’hux li kont tismagħni!

Ma jkollokx alla ieħor f’nofskom, *

tinxteħitx quddiem alla barrani.

Jiena l-Mulej, Alla tiegħek, †

li tellajtek mill-art ta’ l-Eġittu; *

ftaħtlek ħalqek u tmajtek

.

Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, *

Iżrael ma riedx jaf bija.

Għalhekk tlaqthom għall-ebusija ta’ qalbhom, *

biex imxew skond il-fehmiet tagħhom.

Jekk il-poplu tiegħi jisma’ minni, *

jekk Iżrael jimxi fi triqati,

minnufih inniżżel l-għedewwa tagħhom, *

idi ndawwar fuq dawk li huma kontriehom.

Dawk li jobogħduhom jersqu jitkaxkru quddiemhom; *

din tkun xortihom għal dejjem.

U lilhom nitmagħhom b’qamħ mill-aħjar, *

inxebbagħhom bl-għasel mill-blat.”

Glorja.

Ant. 3:   Għajjtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb.  

LEZZJONI QASIRA                                                                             Iż 62:11-12

Għidu lil bint Sijon. Arah, ġej is-Salvatur tiegħek. Arah, bil-prezz f’idu u l-ħlas quddiemu. U jibdew isejjħulhom: Poplu qaddis, il-mifdijin tal-Mulej.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art. Quddiemu.

V/.   Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    Il-ġnus kollha jiġu mill-bogħod, u jġibu r-rigali tagħhom, hallelujah.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

        Il-ġnus kollha jiġu mill-bogħod, u jġibu r-rigali tagħhom, hallelujah.     

PREĊI 

Infaħħru l-Mulej għaliex għamel magħna ħwejjeġ kbar u farraġna bit-twelid ta’ Ibnu. Mimlijin b’ferħ kbir, ngħollu leħinna u ngħidu:

Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet.

Ma’ l-anġli u l-patrijarki u l-profeti,

– aħna nfaħħruk, Mulej.

Mal-Verġni Omm Alla, Marija,

– ruħna tfaħħar il-kobor tiegħek, Mulej.

Ma’ l-appostli u l-evanġelisti,

– aħna nroddulek ħajr, Mulej.

Mal-qaddisin martri kollha ta’ Kristu,

– noffrulek ġisimna bħala vittma qaddisa, Mulej.

Mal-qaddisin kollha li tawk xhieda fil-Knisja,

– bil-qima kollha nikkonsagrawlek ħajjitna, Mulej.

Missierna

Talba

O Alla, permezz ta’ Ibnek, inti wrejt il-ġnus kollha d-dawl tiegħek ta’ dejjem: agħmel li aħna, il-poplu tiegħek, nagħrfu s-sebħ kollu tal-Feddej tagħna, u nagħrfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 118 (119):65-72

IX (Tet)

Ġid għamilt mal-qaddej tiegħek, *

Mulej, skond il-kelma tiegħek.

Fehma tajba u għerf għallimni, *

għax jien nemmen  fil-kmandamenti tiegħek.

Qabel ma għakkistni, jien kont fl-iżball; *

imma issa nħares il-kelma tiegħek.

Twajjeb int, u l-ġid tagħmel; *

għallimni l-kmandamenti tiegħek.

Jixluni l-kburin bil-gideb; *

imma jien b’qalbi kollha nħares il-preċetti tiegħek.

Smina bil-ħażen bħax-xaħam qalbhom; *

imma jien bil-liġi tiegħek nitgħaxxaq.

Swieli ta’ ġid li għakkistni, *

għax tgħallimt il-kmandamenti tiegħek.

Aħjar għalija l-liġi ta’ fommok *

mill-eluf ta’ flejjes tad-deheb u l-fidda.

  Glorja.

Salm 55 (56):2-7b. 9-14

Ħenn għalija, o Alla, †

għax qegħdin ikasbruni, *

il-jum kollu jagħmlu għalija u jagħfsu fuqi.

Il-jum kollu jkasbruni l-għedewwa tiegħi, *

għax ħafna huma dawk li jeħduha miegħi.

Fik, Alla l-Għoli, jien nittama, *

meta jkolli għaliex nibża’.

Bl-għajnuna ta’ Alla nfaħħar kelmtu; †

f’Alla nafda, m’għandix għax nibża’; *

x’jista’ jagħmilli l-bniedem?

Il-jum kollu jqassu u jgħidu fuqi, *

ħsiebhom biss kif jagħmluli l-ħsara.

Jinġemgħu flimkien u jistaħbew, *

jgħassu l-mixi tiegħi.

Int għoddejt kull ċaqliqa tiegħi; †

iġma’ fi flixkun id-dmugħ tiegħi. *

M’huwiex dan fil-ktieb tiegħek?

Mbagħad jerġgħu lura l-għedewwa tiegħi,

meta jiena nsejjaħlek. *

       Dan jien naf, li Alla hu miegħi.

Bl-għajnuna ta’ Alla nfaħħar kelmtu; *

bl-għajnuna tal-Mulej infaħħar kelmtu.

F’Alla nitma, m’għandix għax nibża’; *

x’jista’ jagħmilli l-bniedem?

O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek; *

għalhekk inroddlok sagrifiċċji ta’ tifħir.

Għax mill-mewt int ħlistli ‘l ħajti †

u ‘l riġli mill-waqgħa, *

biex nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.

  Glorja.

Salm 56 (57)

Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija, *

għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi;

għad-dell ta’ ġwenħajk nistkenn, *

sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi.

Insejjaħ lil Alla l-Għoli, *

lil Alla, li jieħu ħsiebi.

Jibgħat mis-sema u jsalvani; †

jitfa’ l-għajb fuq min jgħaffiġni; *

jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltà tiegħu. 

Ninsab mimdud qalb l-iljuni, *

li jaħtfu lill-bnedmin;

snienhom lanez u vleġeġ, *

u lsienhom sejf misnun. 

Ogħla ‘l fuq mis-smewwiet, o Alla! *

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!

Xibka ħejjewli fil-mogħdija; *

għal ftit ma waqajtx fiha.

Ħofra ħaffruli quddiemi, *

iżda huma waqgħu fiha.

Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi; *

ħa ngħanni u ninseġ għanja:

“Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra! *

Ħa nqajjem sbiħ il-jum!”

Infaħħrek, Sidi, fost il-popli, *

ngħannilek fost il-ġnus;

għax m’ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, *

sas-sħab il-fedeltà tiegħek.

Ogħla ‘l fuq mis-smewwiet, o Alla! *

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!

  Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA                                                                             Iż 2:3-4

Minn Sijon toħroġ il-liġi, u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm. Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor, u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.

  V/.  Deher fid-dinja.

  R/.  U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.  

LEZZJONI QASIRA                                                                            Iż 9:2

Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu f’art id-dlam dawl kbir idda fuqhom.

  V/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

  R/.  U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA                                                                           Iż 60:4-5

Ġerusalemm, uliedek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn. Mbagħad tħares, u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid ta’ l-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek.

  V/.  Bierku, popli, lil Alla tagħna.

  R/.  Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

O Alla, permezz ta’ Ibnek, inti wrejt lill-ġnus kollha d-dawl tiegħek ta’ dejjem: agħmel li aħna, il-poplu tiegħek, nagħrfu s-sebħ kollu tal-Feddej tagħna, u nagħrfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna.  Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

L-GĦASAR

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.   

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom. 

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Jien għamiltek dawl tal-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tasal.

Salm 71 (72)

I

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, *

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, *

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek.

Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, *

tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja.

Hu jħares id-dritt ta’ l-imsejknin tal-poplu, *

isalva l-fqajrin u jrażżan ‘il min jgħakkishom.

Ħa jdum kemm iddum ix-xemx; *

kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien.

Jinżel bħax-xita fuq ir-raba’ maħsud, *

bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx.

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, *

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar, *

u mix-Xmara sa truf l-art.

Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu; *

dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu.

Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali; *

is-slaten ta’ Xeba u ta’ Saba għotjiet iġibulu.

Iqimuh is-slaten kollha, *

il-ġnus kollha lilu jaqdu.

  Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

          u lill-Ispirtu s-Santu.

  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Ant. 1:  Jien għamiltek dawl tal-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tasal.

Ant. 2:  Il-Mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija.

II

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, *

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; *

il-ħajja tal-fqajrin isalva.

Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija; *

demmhom għażiż quddiem għajnejh.

Ħa jgħix is-sultan għal dejjem, *

jingħata lilu deheb ta’ Xeba!

Ħa jitolbu għalih dejjem, *

u jberkuh il-jum kollu!

Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, *

jogħla sal-qċaċet ta’ l-għoljiet.

Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu, *

iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba’.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem; *

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha ta’ l-art; *

il-popli kollha jsejjħulu hieni. 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb.

Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu; *

timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu! Amen! Amen!

  Glorja lill-Missier……

Ant. 2:  Il-Mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija.  

Ant. 3:  Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.

Kantiku        Apok 11:17-18 ; 12:10b-12a

Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista’ kollox, †

         li int u li kont, *

         talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan.

  Il-ġnus imtlew bil-korla, †

         Imma ġiet il-korla tiegħek * 

         u wasal iż-żmien li jsir ħaqq  mill-mejtin 

  u jingħata l-ħlas mistħoqq, *

         lill-qaddejja tiegħek il-profeti,

  lill-qaddisin u ‘l dawk li jibżgħu minn ismek, *

         kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. 

    Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa, 

   u s-Saltna ta’ Alla tagħna, * 

         u s-setgħa tal-Messija tiegħu, 

   għax twaddab ‘il barra dak li jixli ‘l ħutna, *

         li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna.

     U huma ħarġu rebbieħa fuqu

   bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf  *

         u bis-saħħa tax-xhieda li taw, 

   u xejn ma għożżew ħajjithom, *

         hekk li ħadu saħansitra l-mewt.

   Għalhekk ifirħu, smewwiet, *

         u intom li tgħammru fihom. 

   Glorja lill-Missier…….

Ant. 3:  Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta’ Alla tagħna.  

LEZZJONI QASIRA                                                                  1 Ġw 1:5b. 7

Alla hu dawl, u ma hemm fih ebda dlam. Jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-demm ta’ Ġesù Kristu Ibnu jnaddafna minn kull dnub.

 RESPONSORJU QASIR

R/.   Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Bih.

V/.   Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Glorja. Bih.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Ilkoll minn Saba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens, hallelujah.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

          għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

          b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Ilkoll minn Saba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens, hallelujah.     

PREĊI

Flimkien ma’ ħutna kollha, magħqudin magħna fit-talb, inbierku lil Alla u ngħidulu:  

Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

Missier qaddis, nitolbuk għal dawk li jagħrfuk bid-dawl tar-raġuni biss:

– agħtihom ukoll id-dawl ta’ l-Evanġelju ta’ Ibnek.

Ħares lejn dawk kollha li m’humiex fil-Knisja u qegħdin ifittxu l-ħelsien tal-bniedem minn kull ma jdejjqu fil-ħajja:

– agħtihom li jsibu fi Kristu t-triq, il-verità u l-ħajja.

Għin lil dawk li b’qalb sinċiera jgħixu skond ir-reliġjon tagħhom:

– wassalhom fid-dawl ta’ l-għaġeb ta’ Kristu Ibnek.

Saffi dejjem il-qalb tal-fidili tiegħek:

– mexxihom ‘il quddiem biex jarawk f’dawl dejjem aqwa.

Uri l-ħniena tiegħek ma’ ħutna l-mejtin:

– libbishom bis-sebħ tal-magħżulin tiegħek.  

Missierna

Talba

O Alla, permezz ta’ Ibnek, inti wrejt il-ġnus kollha d-dawl tiegħek ta’ dejjem: agħmel li aħna, il-poplu tiegħek, nagħrfu s-sebħ kollu tal-Feddej tagħna, u nagħrfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

IL-ĦAMIS

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, 

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, 

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. 

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, 

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, 

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja. 

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.  

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant.  Fil-kwiet immur nistrieħ.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 15 (16)

Il-Mulej is-sehem ta’ wirti

Alla qajjem lil Ġesù billi ħall l-irbit tal-mewt. (Atti 2:24)

Ħarisni, o Alla, *

għax fik jien nistkenn.

Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi, *

m’għandix ġid ieħor ħliefek.”

It-twajbin huma l-kbar f’din l-art; *

fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi.

L-hemm tagħhom ikattru *

dawk li jaħtru allat oħra.

Ma nsawwabx bħalhom id-demm b’sagrifiċċju, *

anqas isimhom ma nsemmi b’xufftejja.

Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, *

inti żżomm f’idejk xortija.

Il-kejl tani art li tgħaxxaq: *

messni sehem tassew għal qalbi.

Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; *

mqar billejl qalbi tgħallimni.

Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, *

għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek.

Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, *

u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.

Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, *

ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.

Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; †

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, *

hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek.

  Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant.  Fil-kwiet immur nistrieħ.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA                                                                        1 Tess 5:23

Alla tas-sliem iqaddiskom f’kollox, u jżommkom sħaħ bla mittiefsa, fl-ispirtu, fir ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesù Kristu.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Mulej Alla tagħna, agħtina l-heda u l-mistrieħ wara t-taħbit u l-għeja ta’ llum, biex bl-għajnuna tiegħek niksbu saħħa ġdida, ħalli ningħataw b’ruħna u ġisimna għall-qadi tiegħek. Bi Kristu Sidna. R/. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb. 

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda 

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

%d bloggers like this: