L-eku tal-Bastun ta’ San Ġużepp

Print Friendly, PDF & Email

Bħal kull ħaġa kbira oħra anki l-esperjenza ħelwa imma qawwija fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija, meta żarna l-Bastun ta’ San Ġużepp, ħalliet l-eku tagħha. U dan hu importanti! L-għaliex ifisser li ħaġa saret kif kellha issir u l-ġid il-Mulej ħarġu bil-bosta minnha.

Lejlet li ħalla l-isptar il-Bastun xi ħaġa ġewwa fija qaltli biex nirrekordja xi clips dwar dan il-Bastun. Insomma, dawk it-taqbiliet tas-soltu li uħud minnkom huma familjari magħhom fil-Facebook li l-Mulej tani grazzja li jkolli u li bih jagħmel il-ġid lili u, nittama, jagħmel lilkom ukoll. U hawn hu l-eku tal-ġid li l-Mulej ħareġ għal ħajjitna bl-esperjenza sabiħa tal-Bastun ta’ San Ġużepp:

San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, eħlisni minn tal-qrun! U ngħidx hawnx bżonn li San Ġużepp jagħmel din il-biċċa xogħol! Hawn xi post li m’hawnx il-preżenza ta’ dak tal-qrun iddur u taqgħad? Kullimkien jidħol! U hemm issibu! Idur miegħek! Idur miegħi! Mela, Ġużeppi, eħlisni minn tal-qrun b’tiegħek il-Bastun! San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, kun il-ferħ tiegħi l-kaġun! Għax San Ġużepp, għalkemm ra fuq li ra ma’ wiċċu miskin, imma tassew kien mimli bil-ferħ tal-Mulej! Biss, anki jekk kien ikollu l-problemi, qatt ma kien jintefa hemm u jinfexx f’xi xkora dagħa li jkisser il-ġebel tafux! Anzi! Kien iħalli l-Mulej jmexxih fis-sitwazzjoni! Għalhekk hu għaqli fuq li għaqli li ngħidulu: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, irranġali l-wires meta nħossni bħal miġnun! Ta’ min jirranġalna naqra l-wires hux meta dawn jisħnu xi ftit u aqta’ kif jibdew jixxortjaw! U mhux biss li dawn jixxortjaw imma wkoll li quddiemi mhux viżta ċara nibda’ nara iżda nugrufun!

Għalhekk, meta nkun f’din l-estremità, ħalli ngħajjatlu lil Ġużeppi: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, iċċarali l-viżta minn nugrufun! Issa l-imħatra li ma tafux kif jiċċaralna l-viżta San Ġużepp? Billi jgħinna nieħdu break qabel insiru steak! Darba, f’uffiċċju, qrajt li l-ħames tappa biex tinħeles mill-qtiegħ il-qalb hi li tieħu nifs ‘il ġewwa u mbagħad tissokta, bil-mod il-mod, twettaq dak li kont qed tagħmel qabel. Tgħid li nieħu break u ngħid talba biex il-Mulej jgħinni mhuwiex diġà mument qawwi fejn nista’ inħalli lill-Imgħallem, bit-talb ta’ San Ġużepp, ineħħili minn quddiem għajnejja n-nugrufun tal-indannazzjoni li jinġabar fuq l-iscreen ta’ qalbi u moħħi?

San Ġużepp għandu waħda ħbieb: jekk qam f’nofs ta’ lejl biex jieħu lil Ġesù u lil Marija lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtlu għamel dan bl-imħabba. Imbagħad, jekk kien se jitlaq lil Marija għax sar jaf li kien se jkollha tarbija qabel iż-żwieġ kien se jwettaq din il-biċċa xogħol kbira bl-imħabba. U l-mitt elf ħaġa oħra li wettaq f’ħajtu mingħajr ma qal kelma, wettaqhom b’imħabba kbira. Mela, u bir-raġun, li lil Ġużeppi ngħidlu, minn qalbi: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int tal-imħabba l-aqwa fustun! U dan iwassalni għal punt ieħor importanti fil-ħajja ta’ Ġużeppi ta’ Nażaret: ma kienx iħobb is-siġġu ta’ quddiem! Kien jobgħod il-podji! Ma riedx cameras u ġurnalisti jduru miegħu! Ma kienx għatxan għall-konferenzi stampa! Ma kienx jixxowja kemm jaf! Għalhekk, lilek Ġużeppi, ngħidlek minn qalbi: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, mediċina int għall-pagun!

Barra minhekk, is-skiet ta’ Ġużeppi mimli tifsira lili jgħallimni li fil-ħajja, li jgħodd, mhux is-suċċess ta’ barra imma l-fedeltà. U, jaħasra, il-fedeltà, kemm hi fonda! Żgur li fonda ħafna aktar minn Jane Fonda! Għax, il-biċċa qiegħdha li m’hemmx cameras! U filmati! Iżda hemm biss fedeltà fix-xogħol iebes u fil-fehma li jarahom il-Mulej waħdu! U ħadd aktar! U, jekk hemm xi ħaġa hekk hu s-sawm. Kemm ġid isir bis-sawm! U kemm tal-qrun jibża’ biża’ issemmix minn min isum! Għalhekk, San Ġużepp, li kien isum ukoll, bħalma kien isum kull Lhudi li jemmen bis-sħiħ u jipprattika minn qalbu l-fidi tiegħu, ikun magħna waqt is-sawm li nsumu għall-ġid tagħna, tal-Knisja, tad-dinja u tal-bnedmin kollha. Għalhekk, waqt il-mument iebes tas-sawm, li jiġi mill-imħabba u mhux minn xi liġi li toqtol u tmarrad, bħal ngħidu aħna s-sawm ta’ ħobż u ilma kull nhar ta’ Erbgħa u kull nhar ta’ Ġimgħa, ħa ngħidulu: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, qawwa kbira int għalija meta nsum.

Kif nistgħu naraw, f’dan kollu Ġużeppi jgħallimna l-vera umiltà. Għax tabilħaqq trid tkun umli biex tibqa’ tħares il-kelma tal-Mulej li ma tarahx. Għalkemm tħossu fuq li tħossu tafux! Għalhekk, il-ħajja ta’ Ġużeppi, il-bniedem ta’ fidi kbira aktar u aktar meta ma fehemx b’moħħu, tibqa’ dejjem ta’ dawl kbir għalina. Huwa bir-raġun mela li nitolbuh meta nħossuna waħedna u mitluqa għal rasna: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, triq fix-xagħri int meta nkun qrib l-irdum.

Is-skiet ta’ Ġużeppi jgħallimna ma nparlawx nofs, biex ma ngħidx tlett kwarti, mill-paroli li nparlaw. U li, jaħasra, mhux l-ewwel darba li daħħalna f’basal mhux tal-pikless biss imma f’ta’ ma nafx xiex! Għalhekk, meta nara li lsieni qed jieħu wisq il-ħabel u sar bla kontroll, tant li jasal li jgħid dak li jrid, ħa ndur lejn Ġużeppi u nitolbu, b’ħafna fidi u mħabba: San Ġużepp b’tiegħek il-Bastun, int għaqal għaċ-ċaċċarun. U, ngħid jien, dan l-għerf kollu li joħroġ mill-ħajja siekta u qaddisa ta’ Ġużeppi, li fil-vanġelu ma nsibuhx jgħid kelma li hi kelma, ma nistgħux ngħidu li għalija u għalik dan il-qaddis kbir hu l-Kelma tal-Mulej għalina? Personalment, meta naħseb fuq dan kollu, għal din il-konklużjoni nħossni miexi!

Għalhekk, lil San Ġużepp, nixtieq ngħidlu din il-litanija ċkejkna ta’ invokazzjonijiet imqabbla li ilkoll jirriflettu dan: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, Kelma t’Alla għalija int kuljum. San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, Int għalija tas-sema s-sellum. San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int ta’ ħajti t-tmun. San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, jekk nisma’ minnhekk ma nibqax trumbun! San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int qatt ma tħallini nkun bumbardun.

Mela, għażiż Ġużeppi, b’tiegħek il-Bastun, int tagħmilni għaref mhux mazzun. Għax, bl-għerf tal-Mulej fik, int tgħallimni li mhux kull ilma hu misħun! U b’dan il-għerf tal-Mulej fik, O umli Ġużeppi, b’tiegħek il-Bastun, ferħan ikun! Għax int tgħallimni biex qatt ma nkun bil-geddum! B’dak għerfek, li joħroġ minn tiegħek il-Bastun, ikolli kontra l-għadu sejf misnun! L-għaliex, mela, dan l-inkwiet kollu f’ħajti ja Ġużeppi? Għinni ħalli bħalek jien ngħix mhux għada imma illum! Għalhekk, San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, imlini b’kuraġġ ta’ ljun!

U meta narak tant viċin ta’ ħajti u ta’ ħajjet dawn ħuti, kif tridni ma ngħidlekx: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int l-għajnuna tal-patri, tas-soru u tad-dun? Għax lilna, tal-libsa twila, aqta’ x’tgħallimna għażiż Ġużeppi? Dak li tgħidilna tant tajjeb l-għanja tiegħek: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int tgħallimni ngħid: Hekk Ikun! U meta din it-talba kbira ħafna, li ġabet lil Alla nnifsu fostna bħala bniedem, jiena, bil-grazzja tal-Mulej, ngħidha, aqta’ x’jiġri għażiż Ġużeppi? Ħa ngħidhielek fit-taqbila ħa: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int il-ferħ tiegħi l-kaġun!

X’ħabib għażiż għandi fik Ġużeppi! Il-Bastun tiegħek jagħtini dinjità! Tant li, bid-dmugħ, f’għajnejja, ngħidlek meta niftakar fih: San Ġużepp, b’tiegħek il-Bastun, int tgħinni ngħix ta’ bniedem mhux ta’ muntun!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: