Il-fidi tal-kowċ Taljan tal-futbol Roberto Mancini

Print Friendly, PDF & Email

Wieħed mill-kowċis li se jibqa’ mfakkar fl-istorja tal-futbol hu Roberto Mancini. Iżżommx mat-Taljani jew le ħadd minna ma jista’ jiċħad il-fatt bil-qabża kbira fil-kwalità ta’ futbol li qed joffri t-tim Taljan. Il-kampjonati Ewropej tal-2020 ma ntrebħux bix-xejn.

Lil hinn minn dan kollu, Mancini hu bniedem ta’ fidi kbira. Bħala Nisrani u Patri, dan l-aspett tant jolqotni! Dan jurini li Mancini hu ta’ veru! Kemm laqtuni l-kliem li kien qal f’intervista li kellu mal-Gazzetta dello Sport daqs sena ilu: Dejjem kont persuna reliġjuża. Kbirt fil-parroċċa u fil-futbol. Nemmen f’Ġesù u fil-Madonna. Twelidt nhar is-27 ta’ Novembru, il-jum li fih niċċelebraw lill-Verġni Marija tal-Midalja Mirakoluża. Il-fidi? Din tgħinek f’mumenti ta’ diffikultà, biex timmatura.

Hu fatt magħruf minn kulħadd li l-kowċ mistħi tal-Azzurri hu bniedem ta’ fidi kbira bħalma hu fatt magħruf ukoll li Medjugorje hu għall-qalb ta’ Roberto Mancini. Il-ħasra hi li uħud ma ntebħux bir-rabta li dan il-kowċ bena, maż-żmien, kemm mal-Verġni Marija u kif ukoll mas-sitt viżjunarji li lilhom bdiet tidher f’dan ir-raħal ċkejken tal-Bosnija u Hercegovina, għall-ewwel darba nhar l-24 ta’ Ġunju, 1981, eżattament 40 sena ilu.

L-esperjenza kalċistika ta’ Roberto hi mħawra mhux biss fl-esperjenzi ovvji li ġejjin minn dan il-kamp imma wkoll mill-familja, mill-ħajja affettiva tiegħu, minn persuni li f’ħajtu ħallew impatt tassew pożittiv u, fuq kollox, mill-fidi. Meta ġie mistoqsi minn Diaco tal-Gazzetta Dello Sport: Temmen fid-dehriet tal-Madonna f’Medjugorje? Mancini, b’għajnejh imxarrba bid-dmugħ u mingħajr ħafna tidwir mal-lewża, qal: Nemmen. Iwa. Nemminha. Mort ħafna drabi. Tħadditt ma’ Vicka (Ivankovic) u mal-viżjunarji l-oħra.

Imbagħad il-ġurnalista staqsieh: Veru li dehritlek f’ħolma qabel iltaqjt magħha? Kif din id-dehra kienet irrappreżentatha? U Mancini wieġbu hekk: Il-Kappillan tagħna f’Genova, id-direttur spiritwali tas-Sampdoria, kien qalli dwar Medjugorje ħafna snin ilu. Kien mar fi żmien fejn kienet kważi impossibbli li tmur. Għalhekk aħna qed nitħaddtu dwar it-tmeninijiet,  qisu għall-1982 u l-1983. Kien żmien fejn kien hemm problemi. Qatt ma kont rajtha (għal Vicka). Jigifieri qatt ma kont iltaqjt magħha. Madankollu, qabel mort, dehritli f’ħolma. Ma kellix l-iċken idea l-għaliex jew inkella tat-tifsira ta’ dan kollu. Ma nafx. Kienet stramba ħafna. Imbagħad mort u għedtlu wkoll. Tħaddittna ħafna drabi. Nifhem li jista’ ikun hemm nies li ma jemmnux f’dan. Nemmen li ħsiebhom għandu jiġi rispettat. Jien għandi fehma differenti. Jien favur il-libertà assoluta tal-ħsieb. Il-fidi għenitni f’mumenti kemmxejn diffiċli f’ħajti. Tgħini anki issa … Meta immur għall-quddiesa nintebaħ li jkolli siegħa probabilment aħjar mill-oħrajn. Kien hemm mumenti ta’ diffikultà imma l-fidi għenitni.

L-aħbar li Mancini, il-kowċ tal-Inter u l-Manchester City, hu bniedem ta’ fidi ħarġet fil-beraħ nhar il-25 ta’ Marzu 2012, fil-jum li fih tiġi iċċelebrata l-festa tat-Tħabbira tal-Anġlu lill-Marija li kellha tkun Omm Alla. Kien eżattament f’dan il-jum li fih Roberto Mancini mar għall-ewwel darba Medjugorje. Hawn hi l-ħolma li Roberto kellu dwar Vicka, waħda mill-viżjunarji f’Medjugorje:

Kont f’kamra ma’ ftit nies u l-viżjunarja Vicka kienet miegħi. F’mument minnhom ħarset f’għajnejja u tbissmittli tant li jien dawwart għajnejja bħallikieku kont qed inħares lejn xi ħaddieħor. Iżda, f’daqqa waħda, Vicka ressqet lejja, tant li, f’dak il-waqt, ma kelli l-ebda dubju. Ġiet tiltaqa’ miegħi. Resqet aktar viċin tiegħi. Waħħlet ħaristha f’għajnejja mill-ġdid. Imbagħad tagħtni bewsa fuq moħħi. Ħassejt is-sensazzjoni tal-kuntatt fiżiku ta’ persuna li, madankollu, qatt ma kont rajt jew sirt naf fil-ħajja.

Hekk, 9 snin ilu, Roberto Mancini mar f’Mostar u minn hemm mar f’Medjugorje għall-ewwel żjara tiegħu. Martu Federica u bintu Camilla, sieħbu lill-kowċ tas-City. Sabiħa l-esperjenza ta’ meta Mancini iltaqa’ mal-viżjunarja Vicka. Meta dħalna fid-dar Vicka laqegħtna billi għanqittna u sellmitilna b’affezzjoni speċjali. Kellmet lil Camilla u lil Federica u mbagħad qagħdna bilqiegħda f’rokna u jien fissirt fid-dettall is-sentiment li kelli meta rċevejt il-bewsa tagħha f’din il-ħolma li kien jinħass rejali. Vicka ħarset lejja b’attenzjoni u tbissmet bħallikieku kienet diġà taf kollox u qaltli: ‘Hi l-Madonna li twettaq kollox. Aħna niftħu qalbna u hi tgħidilna x’nagħmlu’. Imbagħad bdiet titlob fuqna l-ħin kollu u b’intensità kbira.

Il-ħaġa sorprendenti hi li f’dak il-perjodu t-tim tal-Manchester City kienu tmin punti wara r-rivali storiċi tagħhom il-Manchester United li, f’dik il-ħabta, kienu immexxija mill-kowċ Sir Alex Ferguson. Kien baqa’ biss sitt ijiem biex jispiċċa l-kampjonat. Wara l-pellegrinaġġ lejn Medjugorje, l-impossibbli seħħ! Fl-aħħar jum tal-kampjonat isseħħ ir-rebħa tal-Premier League, eżattament nhar it-13 ta’ Mejju, 2012, fil-festa tal-Madonna ta’ Fatima. Għal Paolo Brosio dan kien sinjal ta’ għajnuna mill-Verġni Marija. Mancini nnifsu irrepeta għal ħafna drabi: Il-fidi għenitni ħafna fil-ħajja. Mhux fix-xogħol, l-għaliex nemmen li l-Mulej u l-Madonna għandhom ħwejjeġ oħra ħafna aktar importanti xi jsolvu. Madankollu, konvint li min jitlob b’fidi jirċievi l-għajnuna. Ta’ min jgħid li José Duque, il-kowċ Portugiż tas-City, li twieled viċin Fatima, innota konċidenza mad-data tal-isfida deċisiva. Dan il-fatt għenu jifhem li l-Madonna tgħinna. Konvint li dawk li jitolbu jiġu mgħejjuna mill-Mulej.

Fl-intervista tiegħu ma’ Diaco, Mancini ftakar fl-għalliema tiegħu tal-primarja. Isimha kienet Anna Maria Bevilacqua. Meta kont ċkejken kont kemxejn fuq ruħi. Għalhekk, waqt il-lezzjonijiet fl-iskola kont noħloq xi ftit tal-problemi… Ma kontx attent ħafna jew, forsi, ma studjajtx wisq. L-għalliema tkellmet m’ommi u missieri: “L-għodwa ta’ qabel ġejt fil-klassi, minflok il-ħalib tajtu l-kamumilla …” Imbagħad, għal xi żmien, tawni tè tal-kamumilla. Imbagħad, għal ħafna żmien, tawni t-tè tal-kamumilla filgħodu. Din l-għalliema tassew kienet tħobbni u kienet imkabbra bija.

Meta lil Roberto Mancini staqsewh: Xi jmisslek qalbek? il-kowċ Taljan wieġeb: It-tfal imissuli qalbi. Aħseb ftit meta tifel jista’ jitlef lill-ġenituri tiegħu bħala tifel. Din hi xi ħaġa li tmissli qalbi ħafna l-għaliex naħseb li mhux sewwa li tifel ma jistax ikun mal-ġenituri tiegħu u tagħha. Roberto kien diġà fisser lil Brosio: Il-Mulej dejjem kien f’ħajti. L-għaliex twelidt u ġejt imrobbi fil-parroċċa tiegħi. Kont immur għall-quddiesa kull nhar ta’ Ħadd u kont abbati sakemm mort nilgħab ma’ Bologna fl-età ta’ 14 ‘il sena. Imbagħad tbegħidt u illum fhimt ukoll l-għaliex. Dan il-post għandu xi ħaġa speċjali. Ikellem lil ruħek. Jekk ilkoll ġibna ruħna bħan-nies li jgħixu u li jaħdmu f’Medjugorje, kollox ikun differenti. Ħafna jgħidu li m’għandhomx ħin biex jitolbu. Jien għedt hekk ukoll. Imma aħna għandna nagħmlu bħalma tgħidilna l-Madonna: Ibda’ bil-mod kull darba u kun kostanti għax imbagħad wieħed jirrejalizza li ma jgħaddix mingħajru aktar. Mill-kurżità li ħaditni f’Medjugorje għall-ewwel darba, bqajt għaddej għall-aktar żjajjar konvinti. Iltqajt u tħadditt ma’ nies li għallmuni xi ħaġa. Meta tiltaqa’ mal-uġigħ tgħinek tikber ukoll. Ilni ftit ma’ mmur imma se nirritorna ma’ ndumx.

Medjugore! Il-post fejn il-Mulej, permezz ta’ Ommna Marija, bidel il-qalb ta’ Roberto Mancini! Min jista’ lill-Mulej jiddettalu kif jaħdem? Jaħdem ma’ min, kif u fejn irid! Imma tafu l-aħwa x’inhi s-sabiħa: li l-frott f’Medjugorje hu frisk u bnin! U, dak li hu mnalla ma jħassru ĦADD! Għalhekk, aqbad f’idejk il-kuruna, itlob ir-Rużarju mqaddes kuljum. U tara l-barka ġejja fuqek! U jekk Marija tistiednek tmur Medjugorje mur! Jgħidulek x’jgħidulek, dik Ommok tibqa’! U bħalma tħobbok hi, emminni ngħidlek għax inġarrbu kull ħin jien, li ma jħobbok ĦADD! Żurha u tfarraġ bħalma farrġet lil Roberto Mancini meta żarha!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: