Qari tal-Erbgħa tat-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa

Qari I

Isimgħu, slaten, u tgħallmu l-għerf.

Għerf 6, 1-11

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Isimgħu mela, slaten, u ifhmu;

tgħallmu, intom li taħkmu sa truf l-art;

agħtu widen, mexxejja tal-kotra,

li tiftaħru bl-għadd tal-ġnus tagħkom!

Hu l-Mulej li takom is-setgħa,

mingħand l-Għoli l-qawwa tagħkom;

hu jgħarbel l-għemejjel tagħkom, u jifli bir-reqqa l-fehmiet tagħkom.

Għalkemm intom qaddejja ta’ saltnatu,

ma qtajtux il-ħaqq sewwa,

u ma żammejtux mal-Liġi;

anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta’ Alla.

Bil-biża’ u bil-ħeffa se jiġi jżurkom,

għax bl-aħrax jiġġudika ’l min hu fl-għoli.

Iż-żgħir isib mogħdrija u ħniena,

imma l-kbir bil-kbir jaqlagħha.

Għax sid kulħadd ma jħarisx lejn l-uċuħ,

lanqas ma jibża’ mill-kobor ta’ xi ħadd.

Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu,

u xorta waħda jieħu ħsiebhom ilkoll;

imma s-setgħana jgħarbilhom bir-reqqa.

Għalikom mela, mexxejja, dan kliemi,

biex titgħallmu l-għerf u ma taqgħux.

Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti mqaddsa bil-qdusija,

jingħaddu mal-qaddisin;

u min tgħallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih.

Ħa jkollkom mela xewqa għal kliemi,

ixxennqu għalihom u titgħallmuhom.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 81 (82), 3-4.6-7

R/. (8a): Qum, o Alla, agħmel ħaqq mill-art

Agħmlu l-ħaqq mal-miskin u l-iltim;

mal-magħkus u l-fqir agħmlu s-sewwa!

Eħilsu d-dgħajjef u l-fqajjar,

minn id il-ħżiena salvawhom. R/.

Jien għedt li allat intom,

ulied l-Għoli lkoll kemm intom.

Imma bħal kull bniedem intom tmutu,

bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

1 Tess 5, 18

Hallelujah. R/. Hallelujah

Iżżu ħajr lil Alla f’kollox:

dan hu li jrid Alla mingħandkom fi Kristu Ġesù.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani.

Lq 17, 11-19

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, mgħallem, ikollok ħniena minna!”. Kif rahom, qalilhom: “Morru uru rwieħkom lill-qassisin”. U ġara li, huma u sejrin, fiequ mill-marda tagħhom.

Wieħed minnhom, kif ra ruħu mfejjaq, raġa’ lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla, inxteħet wiċċu fl-art f’riġlejn Ġesù u raddlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesù qabad u qal: “Mhux l-għaxra fiequ mil-lebbra? Fejn huma d-disgħa l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani?”. Imbagħad qallu: “Qum, mur; il-fidi tiegħek salvatek!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: