Archive

Archive for the ‘Evanġelizzazzjoni’ Category

Testimony of the late Dom Jose Maria Pires – Archbishop Emeritus of Paraiba

September 1, 2017 Leave a comment

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 25
By Fr John Caruana

Dom José Maria Pires, Archbishop Emeritus of Paraiba, Brazil passed away at the age of 98 on August 27, 2017. In the light of this sad news, I would like to recall the testimony he sent me about Fr John Mary Cauci, of Gozo, when I was compiling The Maltese Missionary Experience.

Read more…

Lay Missionaries in Latin America: Part 2

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 14
By Fr John Caruana

Catherine Fleri Soler in Chile

In 1992, Catherine Fleri Soler of Attard, started a missionary experience of two years in the poor periphery of Santiago, Chile. She participated in the programme ahaida entro familiar run by the organization Hogar de Cristo. The aim of this social programme was to help parents improve the environment in their home, hence encouraging their children to stay at home rather than take to the streets and be exposed to various risks. Read more…

Lay Missionaries in Latin America: Part 1

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 13
By Fr John Caruana

Members of the Society of Christian Doctrine (SDC) in Cuba

Providence willed that the visas for three SDC members to enter Cuba were issued on the day when the Society was commemorating the first meeting that the founder, St George Preca, had held with a group of young men in a small house in Hamrun.

Read more…

The North East of Brazil: Seminarians and Priests from Gozo

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 12
By Fr John Caruana

In December 1955, Joseph Galea of Sannat was the first seminarian from Gozo to go to the diocese of Joao Pessoa at the age of 22! He was ordained priest in 1959.
Fr José – as he became known – served as professor and master of discipline in the Seminary of Cajazeiras, and was parish priest in Sso Jose de Piranhas, in the parish of Itabaina, and for some time also served in Cachoeira dos Indios. Read more…

Go and Teach All Nations

February 18, 2017 1 comment

GO AND TEACH ALL NATIONS – 01
Fr John Caruana writing from Brazil

I would like to pass ondgc to the readers, on a weekly basis, selections from my book entitled THE MALTESE MISSSIONARY EXPERIENCE which, as its title infers, is full of experiences which reflect the real life of our missionaries including male and female members of religious orders, diocesan priests and  laypeople.

I would like to start this series with a selection from the contribution of Fr Tony Mercieca (MC) who started his vocation as a diocesan priest and later joined the Missionaries of Charity, known as the priests of Mother Theresa. Read more…

Skola ta’ Evanġelizzazzjoni

March 14, 2012 1 comment

PR/2012/001    –  14 ta’ Marzu 2012

Tnedija ta’ Skola ta’ Evanġelizzazzjoni

Permezz tal-Ittra Appostolika Ubicumque et Semper, il-Papa Benedittu XVI waqqaf il-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida.  Il-kunċett ta’ “evanġelizzazzjoni l-ġdida” l-Papa preżenti jgħid li ssemma’ l-ewwel darba mill-Papa predeċessur tiegħu, il-Beatu Ġwanni Pawlu II, li fl-Eżortazzjoni Appostolika Christifideles Laici ddeskriviha bħala l-ħidma sfiqa minn lajċi mpenjati sabiex jistabbilixxu komunitajiet ta’ fidi.  Però l-Papa preżenti jisħaq li l-kunċett innifsu ta’ evanġelizzazzjoni kien diġà qed jingħata l-importanza mistħoqqa anke minn Papiet preċedenti, partikolarment dawk ta’ wara l-Konċilju Vatikan II.  F’dan il-konċilju ġiet ikkunsidrata r-relazzjoni bejn il-Knisja u d-dinja fl-era moderna. Għalhekk kienet diġà bdiet tinħass il-ħtieġa li l-popli jilqgħu b’mod aktar sħiħ il-Kelma t’Alla mxandra b’relevanza għal żminijietna. F’Malta wkoll, il-ħtieġa li tiżvolġi ruħha din l-evanġelizzazzjoni ilha tinħass ferm. Dan joħroġ ċar b’mod speċjali meta jiġi kkunsidrat il-fatt li mhumiex ftit dawk li jħossuhom indifferenti għal Alla, tant li saħansitra anke f’sitwazzjonijiet ta’ bżonn jista’ jagħti l-każ li mgħadhomx jirrikorru lejH.  Huwa f’dan is-sens li f’Jum il-Lajċi Nsara li għadna kemm fakkarna fid-9 ta’ Marzu 2012, il-Pro-Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Mons. Anton Gouder, stqarr li bħala evanġelizzaturi rridu nibnu pontijiet ta’ ħbiberija ma’ dawk ta’ madwarna biex Ġesù jkun jista’ jgħaddi minn fuqhom, minn għandna għal għandhom. Għal dan il-għan, il-Komunità Kariżmatika ‘Beyond Thyself’ li tiltaqa’ fil-Parroċċa tas-Ssma. Trinità il-Marsa, u li tagħmel parti mill-Komunjoni ta’ Gruppi u Komunitajiet tat-Tiġdid Kariżmatiku f’Malta, qiegħda tniedi skola ta’ Evanġelizzazzjoni.  Din il-viżjoni ħarġet matul iż-żmien, b’ħafna talb u dixxerniment.  Is-siltiet mill-Iskrittura Mqaddsa li wassluna sabiex inħaddnu din il-viżjoni kienu dawn:

  • “Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida; feġġet issa: Għadkom ma ttendejtux?  Se niftaħ triq fix-xagħri, xmajjar fid-deżert” (Isaija 43, 19).
  • “Flok ix-xewk jikber iċ-ċipress, u flok il-ħorrieq jikber ir-riħan, u jkun għall-Mulej tifkira, sinjal dejjiem li ma jinqatax” (Isaija 55, 13).
  • “Ma jkunx hemm aktar lejl, lanqas ma jkun jinħtieġ dawl tal-lampa, lanqas dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jdawwalhom u jsaltnu għal dejjem ta’ dejjem” (Apokalissi 22, 4).
  • “Għaddu, għaddu mill-bwieb, wittu t-triq għall-poplu, rawmu, rawmu t-triq, naddfuha mill-ħaġar, għollu sinjal għall-popli” (Isaija 62, 10).
  • “U jsejħulhom Poplu Mqaddes, il-mifdijin tal-Mulej, u lilek isejħulek imfittxa, belt mhix mitluqa” (Isaija 62, 12).
  • “Intom il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja; ma tistax tinħeba belt li qiegħda fuq għolja” (Mattew 5, 13; 14-15).
  • “La bil-ħila, la bil-qawwa, imma bl-Ispirtu Tiegħi, jgħid il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 4, 6).

Il-mira ta’ din l-iskola hija li trawwem persuni, li wara li jattendu għall-kors, dawn ikunu jistgħu joħorġu jagħmlu xogħol ta’ evanġelizzazzjoni fil-parroċċi.  Għalhekk, din l-iskola hija miftuħa għal dawk li jixtiequ jevanġelizzaw imma jeħtieġu t-taħrig. L-Isem tal-iskola Din l-iskola ingħatat l-isem ta’ ‘Floodlights’; li t-tifsira tiegħu hija li d-dawl ta’ Kristu jrid jinfed id-dlam bil-qawwa tiegħu u jġib il-konverżjoni. Il-Viżjoni L-iSkola ta’ Evanġelizzazzjoni ‘Floodlights’ tfittex li jkollha sehem mill-viżjoni tal-Knisja Kattolika bħala knisja evanġelika.  Aħna nfittxu li nwettqu din ir-realtà billi nipprovdu taħriġ biex nibnu l-Knisja ta’ Kristu kif irid Hu. Il-Missjoni Tagħna Il-missjoni tal-iSkola hija: “Emmen il-Kelma t’Alla, Għallem dak li Temmen, Għix dak li Tgħallem”. L-iSkola ta’ Evanġelizzazzjoni tikkontribwixxi biex tiżviluppa mentalità missjunarja billi toffri programm ta’ formazzjoni biex:

  1. Tifforma Dixxipli – Kattoliċi b’passjoni u qalb biex iwasslu l-Bxara t-Tajba lil dawk li għadhom ma laqgħux lil Ġesù fil-ħajja tagħhom bħala l-Mulej u s-Salvatur.
  2. Tħarreġ Evanġelizzaturi – Tgħin Kattoliċi biex jiżviluppaw il-kapaċità u l-kunfidenza biex jevanġelizzaw.
  3. Tifforma Komunità Evanġelika – Billi twaqqaf l-istruttura neċċessarja fejn l-Ispirtu s-Santu jkun jista’ jaħdem bil-qawwa Tiegħu u jġedded il-Knisja.

Sillabu Is-Sillabu tal-iskola ġie mfassal b’tali mod li jinkludi l-aspett Teoretiku (Bibbliku/Duttrinali) kif ukoll l-aspett Prattiku tal-evanġelizzazzjoni.  Għal dan il-għan, kull sessjoni hija maqsuma f’żewġ lezzjonijiet – waħda Teoretika u waħda Prattika.  Dan jassigura li s-suġġetti studjati jkunu trattati b’mod sħiħ. Huwa ppjanat li l-iskola jkollha żewġ ‘terms’ – l-ewwel wieħed ta’ sitt lezzjonijiet (waħda kull ġimgħa kull nhar ta’ Erbgħa), u t-tieni wieħed ta’ tmien lezzjonijiet.  L-aħħar lezzjoni ta’ kull ‘term’ tieħu l-forma ta’ seminar ta’ nofstanhar.  Dan ikun fil-ġurnata tal-Ħadd.  L-ewwel sena tal-iskola se tkun miftuħa għal persuni mill-parroċċa tas-Ssma. Trinità, però jista’ jkun il-każ li jiġu aċċettati persuni minn paroċċi oħra. Is-Sillabu kollu għall-ewwel sena hu dan: L-Ewwel Simestru

It-Tieni Simestru

Sessjoni

Nru.

Suġġett

Data / Ħin

Sena 2012

1A

Ġesù – Jgħallem permezz tal-parabboli

11 t’April

19.00 – 20.30

1B

Il-Katekiżmu llum – Mezzi ta’ evanġelizzazzjoni

18 t’April

19.00 – 20.30

2A

Il-Knisja bħala familja fl-Atti tal-Appostli

25 t’April

19.00 – 20.30

2B

Il-Familja bħala post ewlieni ta’ evanġelizzazzjoni

2 ta’ Mejju

19.00 – 20.30

3A

San Pawl – Xandâr tal-Kelma u li jwaqqaf komunitajiet

9 ta’ Mejju

19.00 – 20.30

3B

L-Għaqdiet Reliġjużi fil-Parroċċa bħala mezz ta’ evanġelizzazzjoni

20 ta’ Mejju

08.30 – 12.30

 Sessjoni 

Nru.

   Suġġett

Data / Ħin

Sena 2012

4A

   Il-Qadi fil-Knisja – L-ewwel Knisja – Djakonija (Sammaritan it-Tajjeb)

5 ta’ Settembru

19.00 – 20.30

4B

   Ix-Xhieda tagħna fl-għajnuna lil xulxin

12 ta’ Settembru

19.00 – 20.30

5A

   Il-Ħajja ta’ Talb fil-ħajja tan-nisrani

19 ta’ Settembru

19.00 – 20.30

5B

   Metodi ta’ Talb

26 ta’ Settembru

19.00 – 20.30

6A

   Sagramenti u Evanġelizzazzjoni

3 t’Ottubru

19.00 – 20.30

6B

   Tattiċi fil-Komunikazzjoni – Kapaċità lejn djalogu evanġeliku

10 t’Ottubru

19.00 – 20.30

7A

   Kun af aħjar lilek innifsek – Stima personali

17 t’Ottubru

19.00 – 20.30

7B

   Naħsbu Pożittiv

21 t’Ottubru

08.30 – 12.30

Aħna nemmnu li jekk ilkoll nagħrfu s-sinjali taż-żminijiet, l-Ispirtu s-Santu jimraħ bina u jużana biex iwettaq ir-rieda tiegħu fiż-żminijiet tal-lum. Aktar informazzjoni dwar din l-iskola, tista tinkiseb permezz ta’ e-mail lid-diretturi fuq dan l-indirizz: soe.floodlights@gmail.com Ray Cutajar Direttur Ġenerali

Komunitajiet Żgħar fil-Parroċċa.

September 10, 2011 13 comments

Komunitajiet żgħar mill-bażi tal-parroċċa.

Joe Farrugia

Niftakarni preżenti għall-Assemblea Parrokkjali li fiha Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona temm l-ewwel Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta’ H’Attard.

Dakinhar laqgħatni suġġeriment li kien għamel lill-dawk preżenti sabiex fil-ħidma pastorali tagħha, il-parroċċa ssib insara li lesti jidħlu għall-missjoni ta’ evanġelizzazzjoni. Qalilhom li dan setgħu jagħmluh billi jinqasmu fi gruppi żgħar skont territorji stabiliti.  Imbagħad il-membri ta’ kull grupp għandhom jinbnew bejniethom fuq il-Kelma ta’ Alla u jmorru jistiednu lil persuni oħra mill-istess teritorju biex jissieħbu magħhom f’ din l-esperjenza nisranija.

Għalkemm wara dakinhar, l-Arċisqof tenna din l-istedina f’diversi okkażżjonijiet u f’diversi parroċċi oħra, madankollu għandi dubju serju dwar kemm parroċċi bdew jaħdmu bis-serjetà fuq dan il-proġett ambizjuż. Naf li uħud minn dawk li semgħu din il-proposta ma fehmuhiex. Kien hemm min ħaseb li dawn se jkunu xi għaqdiet reliġjużi ġodda, l-istess bħal dawk li diġà għandna. Oħrajn, fehmu sewwa dak li qal l-Arċisqof, imma fehmu wkoll li proġett bħal dan jitlob impenn serju u ħafna sagrifiċċju.  Forsi kien għalhekk li uħud qatgħu qalbhom u pposponew id-deċiżjoni tagħhom sine die.

Dan l-aħħar jiem erġajt kont qed naqra l-enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Redemptoris Missio.  Kienet publikata 21 sena ilu, imma minħabba li tidħol sewwa fil-fond dwar l-evanġelizzazzjoni ġdida, ħassejt li hija tassew attwali fiż-żmienna u għalhekk sibt ħin biex nerġa naqrha.  Fiha il-Papa kien tkellem propju dwar dak li Monsinjur Arċisqof insista dwaru għal dawn l-aħħar snin. Il-Papa kien sejħilhom, “komunitajiet ekkleżjali di base”, imma dawn huma spiss magħrufin ukoll b’ismijiet oħra.

Ġwanni Pawlu II kiteb li f’bosta Knejjes kienu qed jinbtu b’ħeffa kbira komunitajiet ekkleżjali di base, u li huma meqjus bħala impenn ewlieni tal-ħidma pastorali. Qal li dawn huma gruppi żgħar ta’ nsara f’livell ta’ familja jew ta’ ambjent ċkejken, li jiltaqgħu flimkien għat-talb u l-qari tal-Kotba Mqaddsa, għall-katekeżi, għall-istudju flimkien ta’ problemi li jolqtu kemm il-bniedem u kemm il-Knisja.

Il-Papa kompla li dawn il-komunitajiet qegħdin juru ruħhom bħala ċentri mill-aqwa ta’ formazzjoni nisranija u għalhekk jkunu jistgħu jimpenjaw ruħhom għall-ġid ta’ kulħadd. Huma tassew sinjal tal-qawwa tal-Knisja u strument ta’ formazzjoni u evanġelizzazzjoni.  Huma bidu tajjeb għal soċjetà mibnija fuq iċ-ċiviltà tal-imħabba.

Fl-enċiklika tiegħu, Ġwanni Pawlu II jgħid li dawn il-gruppi jridu jkunu parti mill-parroċċa u b’hekk jgħinuha ma tibqgħax ċentralizzata, imma jorganizzawha. Huma jridu jxettli għeruqhom f’ambjenti emarġinati u rurali, u b’hekk isiru l-ħmira ta’ ħajja nisranija, ta’ kura għall-foqra u l-imwarrbin, u ta’ mpenn għall-bidla fis-soċjetà.

F’dawn il-komunitajiet kull nisrani jġarrab esperjenza komunitarja, u hekk iħossu li hu membru attiv tal-Knisja u li huwa lest biex jagħti sehmu fl-impenn ta’ kulħadd. B’dan il-mod, dawn il- komunitajiet ikunu strumenti ta’ evanġelizzazzjoni. (Redemptoris Missio 51)

Is-soċjetà li qed ngħixu fiha u li aħna parti minnha għaddejja minn tibdil kbir u mgħaġġel u għalhekk il-parroċċi tagħna jridu jaffrontaw l-isfidi ta’ żmienna bi strutturi u għodod mġedda wkoll.  Il-Knisja trid tagħraf is-sinjali ta’ żminijietna u tfittex tifhem il-messaġġ li Alla jrid iwasslilha permezz tagħhom.

L-evanġelizzazzjoni tallum trid titlaq qabel xejn minn ħeġġa ġdida f’qalb dawk kollha li jqisu lilhom infushom parti minn din il-Knisja.  Spiċċa ż-żmien ta’ nsara passivi li posthom fil-Knisja huwa biss li fi tmiem il-ġimgħa “jisemgħu” il-quddies u xħin tasal il-qoffina maġenbhom idaħħlu idejhom fil-but biex jitfgħu xi ħaġa. Il-lajċi nsara jista’ jkollhom ħafna aktar x’joffru fil-komunità.

Jeħtieġ li l-parroċċa tfittex metodi u espressjonijiet ġodda kif twassal lil Kristu f’kull triq u f’kull dar.  Li f’din il-missjoni hija timpenja ħafna aktar minn uliedha u li lil dawn tagħtihom l-aħjar  formazzjoni possibbli. Mhix sfida faċli u ħafna għadhom qed jagħmlu d-domanda, “Imma kif?”

Nemmen li jekk nagħrblu sewwa l-proposta tal-Arċisqof tagħna u niflu dak li kiteb il-Papa Ġwanni Pawlu II fir-Redemptoris Missio, aktarx niskopru li dawn l-komunitajiet żgħar ta’ nsara fil-bażi ta’ kull parroċca jistgħu jkunu t-tweġiba għad-domanda tagħna.

Categories: Evanġelizzazzjoni