Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.

Print Friendly, PDF & Email

Il-ġrajjiet tal-qtil tal-insara b’mod barbaru, “sempliċiment għax huma nsara”, bħal dak li ġara fil-Libja  lill-insara Kopti tal-Eġittu, jfakkar fi kliem Ġesù meta staqsewh dwar il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji:

“Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. [Lq 13 :3]

Ara din l-intervista qasira ma’ Fr Bishoy Andrawes, Qassis Kopt [20 Frar 2015].  Wara napprezzaw il-kummenti tieghek …

One thought on “Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.”

  1. Huwa mportanti li l-Knisja Kattolika taghraf ukoll li hawn Kattolici f’Malta li qed jigu emarginati minnha, minhabba kwistjonijiet relatati mal-liturgija. Kull nisrani ghandu dritt ghal-liturgija li tghinu jaghraf lil Kristu aktar.

    Huwa pozittiv, mill-banda l-ohra, li l-Kopti f’Malta ghandhom access ghal-liturgija taghhom. Gest sabih mill-Knisja Kattolika f’Malta. Tajjeb li dan jinfirex ghall-Kattolici li ghandhom ghal qalbhom ir-Rit bil-Forma Straordinarja.

Leave a Reply

%d bloggers like this: