Il-Knisja tagħna hi Knisja tal-martri. Ejjew ningħaqdu ma’ ħutna ppersegwitati

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 21 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Appostli jurina l-proċess li għadda Stiefnu quddiem is-Sinedriju u t-tħaġġir tal-ewwel martri tal-Knisja.

Fuq din ix-xena drammatika l-Papa għamel omelija li tnissel fi qlubna l-uċuħ u l-istorja ta’ tant bnedmin li anke llum, bħall-ewwel martri, huma ppersegwitati, maqtulin minħabba l-fedeltà tagħhom lejn Ġesù.  Il-martri, osserva l-Papa, m’għandhomx bżonn ħobż ieħor għax il-ħobż tagħhom hu Ġesù.  Naraw li Stiefnu ma kellux bżonn jinnegozja jew jagħmel kompromessi.

Tant kienet qawwija x-xhieda tiegħu li min ried jitfagħlu t-tajn ma setax jirreżisti l-għerf tad-djaknu u l-ispirtu li bih kien qed jitkellem.  Bħal Ġesù, Stiefnu kellu jsib ma’ wiċċu xhieda foloz u poplu mkeskes li wassluh għall-mewt.  Stiefnu jfakkarhom f’kemm profeti kienu nqatlu għax baqgħu fidili lejn il-Kelma t’Alla, u meta jistqarr li ra lil Ġesù, dawk li kienu qed jippersegwitawh ħadu skandlu, għalqu widnejhom biex ma jisimgħuhx, u mbagħad kaxkruh ‘il barra mill-belt biex iħaġġruh.

Ċerti qlub ma jifilħux jisimgħu l-Kelma t’Alla.  Il-Kelma t’Alla hi ta’ fastidju meta għandek qalbek iebsa, meta qalbek hi pagana, għax il-Kelma t’Alla tistiednek timxi ‘l quddiem billi tipprova xxebbgħek bil-ħobż li tkellem dwaru Ġesù.  Fl-istorja tar-Rivelazzjoni, kien hemm ħafna li nqatlu minħabba li kienu fidili lejn il-Kelma t’Alla, lejn il-Verità ta’ Alla.

 

Il-martirju ta’ Stiefnu, kompla jgħid il-Papa Franġisku, jixbah lil dak ta’ Ġesù: hu jmut b’dik il-qalb kbira nisranija li taħfer, jitlob għall-għedewwa.  Dawk li ppersegwitaw lill-profeti, u lil Stiefnu, kienu jaħsbu li b’hekk qed jigglorifikaw lil Alla, kienu jaħsbu li b’hekk kienu qed ikunu fidili lejn id-Duttrina t’Alla.

Illum, żied jgħid Franġisku, nixtieq infakkar li l-Istorja tal-Knisja, il-vera Storja tal-Knisja, hija l-istorja tal-qaddisin u tal-martri:  martri ppersegwitati u maqtulin – tant minnhom maqtulin! – minn dawk li jaħsbu li b’hekk qed jagħtu glorja ‘l Alla, dawk li jaħsbu li għandhom il-verità imma għandhom qalb korrotta.

F’dawn il-ġranet, għadhom jeżistu fid-dinja aktar bnedmin bħal Stiefnu!  Niftakru f’ħutna li qatgħulhom gerżumthom fix-xatt tal-Libja; niftakru f’dak it-tifel maħruq ħaj minn sħabu għax nisrani; niftakru f’dawk il-migranti li sħabhom tefgħuhom f’nofs ta’ baħar għax kienu nsara; niftakru – dak li ġara l-bieraħtlura – f’dawk l-Etijopi assassinati għax insara…. U tant oħrajn.

Il-Knisja tal-lum hi Knisja tal-martri: huma jsofru, jagħtu ħajjithom, u aħna nirċievu l-barka t’Alla minħabba x-xhieda tagħhom.

Hemm ukoll, kompla jgħid Franġisku, il-martri moħbija, dawk l-irġiel u nisa fidili għal-leħen tal-Ispirtu, li jterrqu, li jfittxu mogħdijiet ġodda biex jgħinu lil ħuthom u biex iħobbu ’l Alla aħjar u jisfaw vittmi ta’ suspetti, kalunjati, ippersegwitati minn tant ‘sinedriji’ moderni li jaħsbu li l-verità hi proprjetà tagħhom… dawk il-ħafna martri moħbija.

U tant martri moħbija oħra li, biex jibqgħu fidili lejn il-familji tagħhom, isofru minħabba l-fedeltà.  Il-Knisja tagħna hi Knisja tal-martri.  U issa, fiċ-ċelebrazzjoni se jinżel fostna l-ewwel martri, l-ewwel wieħed li ta xhieda u, aktar minn hekk, ġab is-salvazzjoni għalina lkoll.

Ejjew ningħaqdu ma’ Ġesù fl-Ewkaristija u ningħaqdu ma’ tant ħutna li qed isofru l-martirju tal-persekuzzjoni, tal-kalunja, tal-qtil, għax huma fidili lejn l-uniku ħobż li jaqta’ l-ġuħ, jiġifieri Ġesù.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: