Il-kelma kerha

Print Friendly, PDF & Email

Darba kelli esperjenza li bqajt inġorrha miegħi dwar kelma tassew kerha. Kelma li, għal ħafna minna, jew, biex inkun aktar eżatt, kważi għal kollha kemm aħna, hi kelma tassew misħuta: cancer! Kankru!

Nagħmlu sewwa li din il-kelma ma nsemmuhiex. U, nagħmlu dan, mhux l-għaliex irridu naħarbu minn xi rejaltà. B’qasma ta’ qalb din il-kelma feriet u għadha qed tferi wisq u wisq persuni. Sintendi, minħabba dak li brutalment qed twettaq. Għemil din il-kelma hu tabilħaqq kiefer. Għax ifisser, f’xi każi, mewta ċerta. U dan nista’ ngħidu fuq il-familja tiegħi stess. Oħti Josephine biex mietet? Mhux b’din il-marda? Li, illum, donnha saret komuni daqs l-influwenza?

Filwaqt li nagħmlu sewwa li nagħmlu kampanji sħaħ kontrieha, biex inħarsu lilna nfusna minna kemm jista’ ikun, din il-marda irridu niġġieldulha b’ħafna modi. Fil-ħajja xejn ma jsir għalxejn. U, meta xi ħaġa isseħħ, anki fil-qasam tas-saħħa, sinjal li jkollna nuqqas li rridu nikkoreġuh. Veru! Jeżiżtu tipi ta’ mard li jkun ġenetiku. Għax ikun ġej minn ma nafx kemm-il ġenerazzjoni. U allura, u grazzi lill-Mulej, permezz tal-avvanzi fil-mediċina dan nistgħu nittrattawh.

Biss, irridu inkunu onesti wkoll billi ngħidu li anki l-mediċina, tajba kemm hi tajba, u għamlet kemm għamlet passi ta’ ġgant ‘il quddiem, għadha limitata ħafna, kważi kważi, impotenti, quddiem ħafna mard. Li, u mill-ġdid ngħidu b’qasma ta’ qalb, dejjem għadu jfaqqas fostna. Il-prova ta’ dan hija s-sentenza li t-tabib u t-tabiba jew il-konsulent u l-konsulenta, jgħid u tgħid lill-familjari tal-persuna li tkun ħallietna: Jiddispjaċini. Ma stajniex nagħmlu aktar minnhekk.

L-istess ħsieb hu rifless fin-niket li persuna ġġorr għat-telfa ta’ xi ħadd għażiż għaliha. Għamlulu li setgħu, tgħidlek. Bid-dmugħ f’għajnejha. U jkollha miljun elf raġun. L-għaliex veru jkunu għamlulu li setgħu. Imma, u nerġa’ ngħid l-għaliex dan narah iseħħ quddiem għajnejja kuljum fl-isptar, il-mediċina hi ferm limitata quddiem ċertu mard. Allura aħna x’se nagħmlu quddiem dawn is-sitwazzjonijiet? Se nibqgħu biss mdendla mal-mediċina u daqshekk?

Għall-grazzja tal-Mulej in-numru kbir ta’ persuni li jiffrekwentaw il-kappella ta’ Mater Dei juri biċ-ċar li l-fidi għadha f’qalb il-poplu tagħna. U int taf tgħidli: Hekk sew! Mela, meta kollox ikun sewwa addijo kollox u mbagħad, l-għaliex ifaqqas il-mard, arana sejrin għand Ġesù? Filwaqt li raġunament bħal dan għandu l-verità tiegħu l-Mulej jimxi differenti minna bil-qabda. Ara aħna, forsi li konna floku hekk konna nirraġunaw. Hekk sew! Qatt ma jagħti kasi u issa ġie għandi ħa ngħinu! Jekk għandix!

Imma l-Mulej, l-għaliex għandu u għandu bil-kotra, ma jimxix hekk magħna. Iva! Jinqeda bis-sitwazzjoni tal-mard ħa jidħol għalina. Biex jagħti l-fejqan lill-persuna għażiża tagħna. Biex, aħna, li nħobbu ħafna lil din il-persuna, nibdew nintebħu li għandna bżonn urġenti li nduru lejH. F’dan l-att innifsu naraw kemm il-Mulej JAFDANA! F’soċjetà u f’kultura fejn ir-ritornell tagħha qiegħed dejjem ikun: ma tista’ tafda lil ħadd! il-Mulej, li jafna ħafna aktar milli nafu aħna stess lilna nfusna, JAFDANA! Tant li jilqagħna! Jismagħna! Ifarraġna! Jagħtina l-qawwa! Jagħtina tama! Jimxi magħna! Ifejjaqna!

Dan hu li jagħmel. Għax hu Missierna! U liema missier irid id-deni lil uliedu? Dawk mhux biċċa minnu? Issa, jekk il-missirijiet ta’ din l-art, għalkemm midinbin, iridu ħwejjeġ tajba għal uliedhom, kemm aktar mela l-Mulej irid jagħmel ħafna ġid magħna l-bnedmin? Li aħna wliedu?

Imma, u għal xi raġuni jew oħra, donnu aħna joġgħobna l-ħażin. U, ta’ adoloxxenti ribellużi li aħna, irridu nagħmlu ta’ rasna. Għalxejn jgħidilna u jibgħatilna messaġġiera. Għax xorta li rridu nagħmlu. U, jaħasra, l-ilma ħelu, frisk u ħaj tiegħu nwarrbuh biex nintelqu bla rażan għall-ilma mielaħ tal-ħażen. U x’jiġri? Jiġri li nikkankraw ruħna! Jiġri li neħlu! Jiġri li ma nibqgħux niffunzjonaw aktar.

Għax id-dnub, kif kien jgħid tajjeb il-kittieb Thomas Merton, huwa l-kankru tar-ruħ. Taħsbu li ruħ hi normali meta jitlagħlha għal kull xejn? Meta tgħir u tikkonfoffa ħa tagħmel il-ħsara u tfixkel lil min ma ġġerraħx? Għax, sempliċiment, il-persuna l-oħra jaf ikollha mill-Mulej talenti li l-persuna għajjura għaliha m’għandhiex? Taħsbu li ruħ tkun normali meta moħħha dejjem itektek ħa tara kif ħa takkwista, bis-sewwa u bid-dnewwa? Tant li tingħata għas-serq, kif ġie ġie u bla kontroll ta’ xejn? Taħsbu li ruħ tkun tabilħaqq normali meta tidgħi minn filgħodu sa filgħaxija inkella tinġarr mis-senswalità u l-passjoni tal-ġisem b’tali mod li ssir paljazza tagħhom? F’kelma waħda, taħsbu li ruħ tkun normali meta tiġġustifika l-ħażen tagħha fuq drittijiet li ma jeżiżtux?

Ir-ruħ malajr tintebaħ li tkun żbaljat. Għax, l-ewwel sintomu, ikun il-vojt kbir li tħoss. Liema vojt l-ebda persuna jew ħaġa maħluqa ma tista’ timlieh. Is-sabiħa hi li aktar ma tipprova timla dan il-vojt bil-pjaċiri tad-dinja aktar ir-ruħ tispiċċa tbati tbatija tal-indannati. Jaħasra! Ejja nitgħallmu li aktar ma’ dan il-vojt f’qalbna inħallu l-Mulej jimliehulna bil-preżenza tiegħu anqas se nbatu. U iktar se nużaw ħajjitna sewwa. Għax nieqfu iva mill-marda li naħlu xebgħa ħin għalxejn!

Mela, meta niftakru jew nisimgħu fil-kelma kakru u nirvellaw għaliha, mhux li kien li nirvellaw ukoll mhux biss l-għaliex din il-marda misħuta, li ġejja minn hemm isfel, qed toqtol ħafna nies fil-ġisem imma wkoll l-għaliex meta nidinbu aħna qed nikkankraw lil ruħna. U nġagħlu jbati lil ġisimna ukoll. L-aptit huwa tajjeb. Imma ma nistax inħalli lili nnifsi niġi mmexxi mill-aptit. Għax inkella, barra li nsir daqs kaldarun nispiċċa niftaħ lili nnifsi għal ħafna mard. U dan l-għaliex inkun ħallejt id-dnub tal-gula jaħkmini.

Mulej eħlisna mill-kankru tal-ġisem. Imma, u fuq kollox, eħlisna mill-kankru tar-ruħ. Eħlisna mid-dnub! Amen.

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: