Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Wasal żmien li tfittxu l-Mulej.
Ħos 10, 1-3.7-8.12

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħosegħa

Iżrael dielja kollha friegħi,
tagħmel ħafna frott.

Aktar ma kellu frott,
aktar bena altari.
Aktar ma kienet tagħti l-art,
aktar sebbaħ il-plieri sagri.
Qalbhom mifruda fiha nfisha,
u issa jkollhom ipattu!
Hu Alla li se jkissrilhom l-altari,
u jfarrkilhom il-plieri sagri tagħhom.
Għax issa huma jgħidu: “M’hemmx sultan għalina.
Aħna ma nibżgħux mill-Mulej.
X’jista’ jagħmlilna s-sultan?”
Intemmet Samarija; is-sultan tagħha bħal laqxa f’wiċċ l-ilma.
Jiġġarrfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta’ Iżrael;
xewk u għollieq għad jinbet fuq l-altari tagħhom.
Għad jgħidu lill-muntanji: “Għattuna!”
u lill-għoljiet: “Ordmuna!”.
Iżirgħu għalikom il-ġustizzja,
u taħsdu l-frott tat-tieba.
Agħżqu l-art mistrieħa,
għax wasal żmien li tfittxu l-Mulej.
Sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 104 (105), 2-3.4-5.6-7

R/. (4b): Fittxu wiċċ il-Mulej il-ħin kollu

Għannulu u doqqulu,
xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.
Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu;
tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. R/.

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu,
fittxu ’l wiċċu l-ħin kollu.
Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel,
fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. R/.

Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu,
ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,
Jaħweh hu Alla tagħna!
Mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 1, 15

Hallelujah. R/. Hallelujah
Is-Saltna ta’ Alla waslet;
indmu u emmnu fl-Evanġelju.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael.
Mt 10, 1-7

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u ’l kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet tat-tnax-l appostlu huma dawn: l-ewwel Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u Ġakbu ta’ Żebedew, u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-pubblikan, Ġakbu ta’ Alfew, u Taddew, Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh. Lil dawn it-tnax Ġesù bagħathom b’dawn l-ordnijiet: “Taqbdux triq il-pagani, u tidħlux f’belt tas-Samaritani; imma qabel xejn morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael. Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: