L-Evanġelju tal-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 8, 31-42

Il-qiegħa tkompli tisħon u l-Lhud bl-ebda mod ma jridu jaċċettaw lil Ġesù u l-kelma tiegħu. Ġesù, jipprova bla ma jirnexxilu jrattbilhom qalbhom iżda il-ħitan li bnew madwarha ma jħallu lil ħadd u lil xejn jidħol biex jibdel l-attitudni ostili tagħhom għal kul ma hu ġdid anke jekk ġej minn Alla. L-għada li titrabba fina l-kefen biss ineħħiha, jgħid il-malti. Il-qalb tal-bniedem imwebbsa b’rieda li ġejja minn mentalità arroganti li tqiegħdu anke ’il fuq minn Alla nnifsu, ma tintemmx mal-kefen, iżda tjassru u torbtu u twasslu fil-jasar li ma jintemmx. U għalhekk Ġesù jinsisti li l-verità teliskom. Anke l-verità bħala oppost tal-gidba li l-bniedem jgħix meta jqiegħed lilu nnifsu fuq il-pedestall għoli tal-qdusija falza li ġejja mid-drawwiet u t-tradizzjonijiet u mhux mill-intenzjonijiet u mill-għemil.

Il-qdusija hija l-ħajja fit-twettiq tat-tajjeb li ġej minn Alla, li hu l-espressjoni konkreta tar-rieda tiegħu, ix-xhieda għal verità tal-imħabba, il-mogħdrija u l-ħniena tiegħu. Mela min jagħżel li jiddeċiedi hu x’inhu t-tajjeb u jgħix bih, ikun qed jitbiegħed mill-verità ta’ Alla u allura jitbiegħed minnu.

Dawn il-jiem huma jiem ta’ grazzja kbira li fihom Alla jagħtina qawwa straordinarja biex inħarsu sewwa u nieqfu quddiem dak li naraw fil-mera ta’ ħajjitna, min tassew aħna u kif tassew qed ngħixu, x’inhu dak li qed jispirana u xi jwassal biex iqanqalna.

Ir-riti u d-drawwiet li writna u vvintajna u li aħna nħaddnu daqs li kieku ħajjitna tiddependi minnhom mhumxiex biżżejjed biex jagħmluna ulied Alla. Faċli ħafna nippuntaw subgħajna lejn min jintilef f’reliġjon mibdula fi tradizzjonijiet u drawwiet vojti li fihom infushom ma jfissru xejn ħlief nostalġija falza għal dak li sar mill-bieraħ lura. Iżda hemm drawwa iktar serja u kiefra minn dan kollu. Hija l-ideja falza li dak li nagħmlu, anke fil-mod kif aħna niċċelebraw il-liturġiji tagħna, l-osservanza għamja ta’ regoli maħluqa biex jakkomodawna, mibnija fuq il-gosti u s-sitwazzjonijiet u ċ-ċirkustanzi li nsibu ruħna fihom fi żminijiet partikulari ta’ ħajjitna, qe diqarrbuna xi ftit lejn il-verità ta’ Alla u jagħmluna wlied li jixirqilna nissejħu hekk, l-għaxqa u l-għożża ta’ Alla. Missierna mhux Alla. Forsi aħna missirijiet tagħna nfusna; ħallieqa ta’ ħajja li tiġina sewwa. Niżbaljaw bl-ikrah meta ngħixu daqs li kieku l-verità ta’ Alla tiġina dejqa jew wiesgħa jew imkittfa; meta nikkntentaw irwieħna bl-identità uffiċjali tagħna li taħbi identità konfuża u nċerta, li lanqas aħna stess ma nagħrfu. Mhix l-identità li tidher li tagħmilna dak li aħna, iżda l-identità li ħafna drabi nippruvaw naħbu taħt qoxra li fi żmien diffiċli tixxaqqaq u tinkiser u turi rejaltà bil-maqlub ta’ dak li nippruvaw nuru.

Hija l-mentalità tal-gidba li ġġiegħlna mmeru anke s-sewwa li aħna nafu li hu veru tagħna nfusna. Hija l-verità ta’ Alla u t-tħaddin tagħna li tagħmilna wliedu għax hija l-verità li turina r-rejaltà mhux biss ta’ dak li aħna u ta’ dak li nagħmlu, iżda ta’ kif Alla, fl-imħabba bla tarf tiegħu għalina, minkejja dak li aħna u dak li nagħmlu, ma jaqta’ qalbu minna qatt u jibqa’ jafda fit-tajjeb li hemm fina biex ikun jista’ għax tassew irid, isejħilna wliedu.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: