Lectio Divina tal-14-il Ħadd. Sena “B”

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu (Mk 6. 1-6): Is-silta tal-lum tkompli ma’ dik tal-Ħadd li għadda fejn rajna l-fejqan ta’ mara u tifla f’Kafarnahum. Dan ġara għax emmnu f’Ġesu u b’hekk il-ħajja rebħet fuq il-mewt. Kien xi sena li Ġesu kien ilu fil-ħajja pubbliku tiegħu. F’Kafarnahum kien milqugħ tajjeb ħlief mill-Iskribi u l-Fariżej li akkużawh li kellu xitan u kienu ġa ddeċidew li kien bniedem perikoluż. Illum se naraw x’jiġri meta Ġesu ma jsibx fidi f’pajjiżu.

  1. Ġesu ma marx Nazaret biex jara lil ommu u tal-familja. Mar għal skop ieħor. In-Nażrin kienu semgħu bil-mirakli u l-messaġġ tiegħu provokattiv. Bdew jirraġunaw: “Aħna nafu sew lilu u lill-familja tiegħu. Jew mhux hu, jew jekk inhu hu, tilef rasu. Mnejn safejn biċċa ta’ mastrudaxxa se jgħallem lir-Rabbini kif għandu jitħares is-Sibt u t-Torah. U kif jitniġġes mal-lebbrużi, jiekol mal-midinbin u l-prostituti, jaħfer id-dnubiet lin-nies mingħajr ma jara hux qed jiddispjaċihom, u bla ma jitlobhom jobdu dak li titlob il-liġi bħala tpattija?” Erba’ ġimgħat ilu rajna li anki qrabatu marru għalih Kafarnahum biex jeħduh lura Nazaret għax kienu mħassbih li tilef moħħu.
  2. Minkejja dan kollu, Ġesu jmur Nazaret, pajjiżu, kelma li tfakkarna f’art missirijietu, bit-tradizzjonijiet antiki. Nazaret tinsab fuq għolja u, kif ngħidu bil-Malti, “ta’ wara l-muntanji”, maqtgħuha għalija, magħluqa fiha nfisha, bla ebda kuntatt ma’ min  jaħsibha differenti. Għalhekk kienu jżommu l-użanzi kollha bir-reqqa. Għalhekk għall-bidu, Ġesu nqata’ minn Nazaret għax kien jaf li mhux se jaċċettaw xi proposta ġdida. Beda l-missjoni tiegħu fejn il-Lhud kienu jitħalltu ma’ kulturi oħra.  Illum narawh iżur Nazaret mad-dixxipli tiegħu biex jgħaddi messaġġ ċar: “Din issa hi l-familja ġdida tiegħi, i.e. dawk li qalu iva għas-sejħa tiegħi u ħallew kollox biex jimxu warajja; għax, min jagħmel ir-rieda t’Alla, dak hu ommu, ħija u oħti. B’hekk biss il-ħajja tagħmel sens.” Ġesu jintroduċi l-familja ġdida tiegħu lill-qrabatu biex iħajjarhom jinħallu mill-irbit tat-tradizzjonijiet.  Imma, kif jgħid Ġwanni (Kap 7), “l-anqas ħutu ma emmnu fih.” In-nies tar-raħal laqgħuh bħala dak il-mastrudaxxa li kienu jafu sew. Il-problemi jibdew meta wasal is-Sibt u daħal jipprietka fis-sinagoga.
  3. L-omelija tar-Rabbi s-soltu tkun spjega sempliċi tal-Iskrittura u ħelwa għall-widnejn. “Ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu” i.e. kliem Ġesu ixxukkjahom u ħawwadhom. Niftakru li meta għamel hekk f’Kafarnahum, ix-xitan li kien f’wieħed raġel fis-sinagoga irvella. Dan ifisser li Ġesu ma jrid iħalli bi kwietu ebda xitan li jista’ jkollna fina. Dan jirvella meta jħoss ir-renju tiegħu mhedded mill-Kelma t’Alla. Għalkemm Mark ma jgħidx x’qal eżatt Ġesu, nistgħu nissoponu li rrepeta dak li kien jgħid fis-sinagogi ta’ bliet oħra, i.e. immaġini ġdida t’Alla differenti minn dik li kienu imdorrijin il-Lhud – Alla li jippremja t-tajbin u jikkastiga l-ħżiena u l-pagani, li jħobb il-Lhud u jobgħod ir-razez l-oħra kollha. Ġesu jippreżenta (i) Alla li hu tajjeb u ħanin ma’ kulħadd u jħobb bla ebda kundizzjoni; (ii) mhux ulied Abraham biss se jsalvaw; (iii) mhux il-bniedem li jiddomina u jaħkem se jkun suċċess imma min jaqdi lill-oħrajn. Dawn ixxukkjaw lin-Nażrin. Il-messaġġ hu: Il-Kelma t’Alla, li għadha taslilna fl-Evanġelu u mezzi oħra, tqanqal lill-qlubna, tmiss in-nerv sensittiv li jikxef dak kollu diżuman li nagħmlu kontra l-imħabba, u tħajjarna biex nikkonvertu. Imma xi wħud jipproteġu l-pożizzjoni tagħhom u jiskużaw l-imġieba komda tagħhom. Bħan-Nażrin jagħmlu ħafna domandi biex jibblukkaw l-effett tal-Kelma u biex ma jikkonvertux: (a) “Dan, mnejn kisbu dan kollu?” Meta jgħidu “dan” u mhux “Ġesu” jinħass ton ta’ disprezz. “Dil-qawwa li jfejjaq minn fejn ġabha?”  Domanda sinċiera kienet tkun: “Li qed jagħmel Ġesu hu favur il-ħajja u l-bniedem jew le? Jekk iva, allura dil-qawwa ġejja minn Alla! Mela jiħtieġ nibdlu l-fehma tagħna, nitilqu l-valuri foloz u t-tradizzjonijiet, u nħaddnu t-tagħlim ta’Kristu.” Aħna se nagħmlu hekk jew ngħidu bħan-Nażrin: “Dil-qawwa ġejja mix-xitan. U dak (qassis, katekist) qed jgħid hekk biex jidher u jkun popolari.” B’hekk ma nirriskjawx li ninvolvu ruħna fil-missjoni ta’ Ġesu. (b) “X’inhu dal-għerf  li ngħatalu? Żgur mhux minn għand ir-Rabbini. Mela mhux ta’ min jafdah.” Aħjar saqsew: “Li qed jgħid Ġesu veru jew le?” Anki l-pagani jaslu biex jgħidu li kliem Ġesu fuq l-imħabba u l-maħfra aktar jagħmel in-nies umani milli l-egoiżmu. In-nisrani llum ma jridx isaqsi jekk kliem Ġesu jaqbilx mal-użanzi tal-passat imma  jekk humiex il-verita’ jew le. (ċ) “Kif qed isiru dawn l-għeġubijiet b’idejh?” Dawn idejn inkallati ta’ mastrudaxxa li ħadd ma stenna li se jibdlu d-dinja. Illum imħeġġin biex nużaw  idejna mhux biex  noqtlu imma nfejqu, mhux biex nixkanaw lil xi ħadd imma biex inqajmuh fuq saqajh. Dan ifisser li nkunu lqajna l-Vanġelu u mhux importanti jekk hux konformi mat-tradizzjoni. (d) “Dan mhux il-mastrudaxxa?” Dan kien xogħol ta’ wieħed li ma kellux għelieqi, i.e. l-iktar wieħed fqir. Allura n-Nażrin qatgħuha li, la Ġesu ma kienx xi Rabbi jew Skriba, kulma jgħid banali. Jirraġuna hekk illum min ma jilqax l-Evanġelju. (e) “Dan mhux iben Marija?” Ma qalgħux iben il-missier biex iċekknuh. Ħutu kellhom isem tradizzjonali, i.e. anki qrabatu marbutin mal-użanzi antiki tagħhom. “U tfxiklu minħabba fih,”   jiġifieri skandalizzaw ruħhom.
  4. “Profeta qatt mhu milqaugħ f’pajjiżu, anzi ddisprezzat” – “Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx” (Ġw 1.7). Jiġri hekk lilna wkoll jekk nieħdu ‘l Ġesu u l-Vanġelu tiegħu “for granted”. In-Nażrin tilfu dak li ġara f’Kafarnaum fejn rebħet il-ħajja fuq il-mard u l-mewt għax, permezz tal-fidi, kisbu ħajja li ma tintemm qatt. Min jirrifjuta lil Kristu jirrinunjzja għall-imħabba, ferħ, paċi, kontroll fuq il-ġibdiet, rikonċiljazzjoni, ħniena mal-proxxu, eċċ.
  5. “U baqa mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom”, għall-kuntrarju ta’ meta stagħġeb bil-fidi kbira taċ-ċenturjun.

Sors: lachiesa.it/litugia/omelie/padrefernandoarmellini

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: