Home > Abort, L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech > Il-Ħajja Patrimonju Uman

Il-Ħajja Patrimonju Uman


Omelija tal-Isqof Mario Grech, Victoria, 14 ta’ Mejju, 2013

“Għalkemm f’dawn l-aħħar għaxriet ta’ snin is-soċjeta tagħna għamlet kisbiet kbar f’dak li għandu x’jaqsam mal-għarfien tad-drittijiet tal-mara, qatt ma huwa biżżejjed li jibqa jsir sforz ġenwin biex filwaqt li jikber ir-rispett lejn id-dinjita’ tal-mara, tiġi megħluba kull imġieba li tferi l-mara bħalma huwa fil-każ tal-vjolenża domestika.
Fl-istess waqt għandu joħloq tħassib serju l-fatt li kultant żmien nisimgħu lil min itambar li l-fatt li pajjiżna jgħożż il-ħajja umana sa mill-bidunett tat-tnissil tagħha u jħarisha b’qafas ta’ liġijiet, dan b’xi mod imur kontra d-drittijiet tal-mara!
Infatti ftit xhur ilu il-Kummissjoni Internazzjonali tal-Ġuristi f’rapport li ressqet lill-Ġnus Magħquda ikkumentat li l-fatt li f’pajjiżna l-abort huwa projbit mill-Liġi, ifisser li n-nisa huma f’riskju ta’ tortura u trattament krudil, inuman u degradanti! Din il-Kummissjoni tirrakkomanda li f’Malta l-abort ma għandux jibqa jigi kkunsidrat bħala delitt u dan biex il-mara tkun tista tagħmel l-abort meta jkun hemm periklu għal saħħietha jew ħajjietha u meta d-dritt tagħha għall-liberta’ minn kull tortura jew trattament qalil, inuman u degradanti jitlob li għandha tirrikorri għall-abort!
Kunsiderazzjonijiet bħal dawn mhumiex aċċettabli għaliex jiffukaw fuq pseudo drittijiet tal-mara u jitraskuraw għal kollox id-drittijiet tal-bniedem li jibda jezisti sa mill-mument tal-fertilizzazjoni jew aħjar tat-tnissil tiegħu. Il-bniedem, kemm jekk għandu ż-żmien u kemm jekk għadu fetu, għandu d-dritt li jgħix. Aktar mal-bniedem huwa dgħajjef u ma jistax jiddefendi lilu nnifsu, aktar huwa dmir tas-soċjeta li tipproteġih. Kif insibu fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda għad-drittijiet tat-tarbija, “minħabba immaturita fiżika u mentali, it-tarbija għandha bzonn ta’ ħarsien u kura, li tinkludi protezzjoni legali approprjata, kemm qabel kif ukoll wara t-twelid”.
L-abort huwa qtil tat-tarbija. Min intenzjonalment jagħmel l-abort għandu responsabilita’ morali gravi. Meta omm tqila tkun marida serjament u għalhekk tkun teħtieġ kura medika li tista indirettament tpoggi f’riskju l-ħajja tat-tarbija, din il-kura hija etikament permessa basta jintuza kull mezz biex tkun imħarsa l-ħajja kemm tal-omm kif ukoll tat-tarbija. Qatt ma hu permess qtil dirett tat-tarbija biex tiġi salvata l-ħajja tal-omm.
Inħoss li għandi nesprimi r-rikonoxxenza tiegħi lejn iż-żewġ partiti politċi l-kbar ta’ pajjiżna li jistqarru li jemmnu li huma favur il-ħajja umana u għalhekk kontra l-abort. Għandi ammirazjzoni kbira lejn il-funzjunarji pubbliċi tagħna li xi drabi, meta f’fora internazzjonali bil-kuraġġ jiddefendu l-ħajja tat-tarbija sa mill-bidu tagħha, ġie li jsibu min jiskartahom!
L-istess rikonoxxenza nespremiha lejn il-ħafna mit-tobba u professjonisti tagħna li jaħdmu fis-settur tas-saħħa li moħħna mistrieħ minnhom għax jagħmlu minn kollox biex isalvaw il-ħajja specjalment meta din ma għandha ebda protezzjoni! Personalment naf b’tabib li meta jkollu rikjesta biex isir abort, jagħmel dmiru u jipprova jfisser il-kruha tal-qtil tat-tarbija!
Nappella lin-nisa għaqlin tagħna biex ikunu minn ta’ quddiem li jitkellmu favur il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Il-ġenituri huwa l-ewwel għalliema biex inisslu f’uliedhom l-għożża għall-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. L-Azzjoni Kattolika qed tagħmel ħaġa sewwa li xxerred id-devozzjoni lejn Santa Ġanna Berretta Molla, omm-tabiba li biex tħares lil bintha li kienet għadha fil-ġuf, għażlet li tirriskja u tagħti ħajjitha!
Fl-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejja dik li tissejjaħ European Citizens’ initiative ONE OF US biex jingabru firem bizzejjed biex il-Parlament Ewropew jiġi mgħarraf li aħna ċ-ċittadin Ewropej inzommu li l-embrijun huwa wieħed minna u għalhekk għandu jiġi protett bil-ligijiet. Din hija inizjattiva nobli u importanti li wieħed jiffirmaha biex l-Ewropa ma tittradixxix iċ-ċivilta’ tagħha favur il-ħajja. Inħeġġeġ lill-Azzjoni Kattolika biex taħdem aktar ħalli jkun kotran l-għadd ta’ dawk li jiffirmaw din l-inizjattiva.
Imbagħad nġedded l-istedinna li għamilna l-Ħadd li għadda fil-komunitajiet parrokkjali tagħna biex nissieħbu fil-kampanja ta’ talb msejjħa “Adozzjoni Spiritwali” li qed tieħu ħsiebha d-Dar Ġużeppa Debono. F’din l-inizjattiva wieħed jimpenja ruħu li jitlob għal tarbija li qiegħda tizviluppa f’ġuf ommha u li qiegħda f’riskju ta’ abort. Id-Dar Ġuzeppa Debono hija barka għas-soċjeta tagħna għaliex tagħmel ħafna ħidma biex issalva l-ħajjiet tat-trabi! Din id-dar hija “santwarju tal-ħajja” fid-djocesi tagħna u jixirqilha li nagħtuha kull support!
Pajjiżna għandu tassew għaliex ikun kburi li għandu dan il-patrimonju favur il-ħajja! Importanti ħafna li nibqgħu nilqgħu kontra kull pressjoni biex pajjiżna jiċħad dan il-patrimonju bid-dħul tal-liġi favur l-abort. Jekk xi darba nbexqu l-bieb għall-abort, inkunu għamilna ħsara irreparabbli liċ-ċivilta’ tagħna għaliex l-abort huwa miżura li tneżżana mill-istess umanita’ tagħna”

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa għan-nisa fiċ-Ċentru tal-Azzjoni Kattolika, Victoria, fl-okkażżjoni tal-World Unions of Catholic Women Organisation (14 ta’ Mejju, 2013)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: