Powerpoints Quddies (Solennitajiet u Festi)

Imħejjija minn Alfred Caruana f’isem il-parroċċa tal-Ibraġ

JANNAR

FRAR

MARZU

APRIL

MEJJU

ĠUNJU

11. San Barnaba

23. PM: It-twelid ta’ San Ġwann Battista (Vġili)

24. It-twelid ta’ San Ġwann Battista

28. PM: San Pietru u San Pawl (Vġili)

29. San Pietru u San Pawl

LULJU

11. San Benedittu

22. Santa Marija Maddalena

jew Santa Marija Maddalena

23. Santa Briġida

25. San Ġakbu

AWWISSU

06. AM: It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

06. PM: It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

09. Santa Tereża Benedetta

10. San Lawrenz

14. Santa Marija (Vġili)

15. Santa Marija (Jum)

24. San Bartilmew

29. Il-Martirju ta’ San Ġwann Battista

SETTEMBRU

8. Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija

14. Eżaltazzjoni tas-Salib

15. Il-Verġni Marija tad-duluri

21. San Mattew

29. Arkanġli Mqaddsa

OTTUBRU

08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta

18. San Luqa

28. San Xmun u San Ġuda

NOVEMBRU

01. Il-Qaddisin kollha

02. L-Għid tal-Imwiet

09. Id-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (1L Eżekjel)

09. Id-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (1L Korintin)

21. Il-Preżentazzjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija

30. Sant’Andrija

DIĊEMBRU

08. It-tnissil bla tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija

25. It-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (Il-Vġili)

25. It-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (Bil-Lejl)

25. It-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (Mas-Sebħ)

25. It-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (Fil-Jum)

26. San Stiefnu

27. San Ġwann Appostlu

28. Il-Qaddisin innoċenti martri

30. Il-Familja Mqaddsa

OĦRAJN

%d bloggers like this: